«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Hengitysliitto ry : Tilintarkastuspalvelut

22.08.2019 17:29
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017322

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Hengitysliitto ry
Y-tunnus 0201472-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Pertti Kuha
Yhteyshenkilö Pertti Kuha
Postiosoite Oltermannintie 8
Postinumero 00621
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358403193255
Sähköpostiosoite pertti.kuha@luovi.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hengitysliitto.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hengitysliitto?id=249835&tpk=b23a2f56-8db2-451c-b2dc-bebc7132eb8a
Hankintayksikön luonne
Muu: Julkisoikeudellinen laitos
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tilintarkastuspalvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
249835
Hankinnan kuvaus

Hankittavat palvelut käsittävät lakisääteisen tilintarkastuksen ja valvontatarkastuksen sekä tiettyjä muita asiantuntijapalveluita. Hankittavat palvelut koskevat seuraavia organisaatioita: • Hengitysliitto ry • Kovak Oy • TaitoReitti Oy • KOY Oltermannintie 8, Helsinki • KOY Myllypadontie 3, Helsinki • KOY Tuusulan Silmu, Tuusula Lakisääteisen tilintarkastuksen kohteena on tilikauden kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto. Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksessa lausunnon tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastajan edellytetään osallistuvan Hengitysliiton liittohallituksen ja Hengitysliiton liittovaltuuston tilinpäätöskokouksiin. Tilikauden aikana valvontatarkastuksessa huomioidaan tilaajan prosessit ja kontrollit ja raportoidaan havainnot. Tilintarkastajan tulee tehdä valvontatarkastus vuosittain. Valvontatarkastuskäynti tulee yhdistyksen osalta tehdä ainakin Helsinkiin keskustoimistoon ja Ouluun Ammattiopisto Luoviin sekä konserniyhtiöihin Kovak Oy, ja TaitoReitti Oy. Tilintarkastaja raportoi valvontatarkastuksen havainnot kirjallisesti Hengitysliiton liittohallitukselle ja toimivalle johdolle. Raportointi voi sisältää toimintaa ja riskienhallintaa tehostavia ehdotuksia. Muut palvelut ovat arvonlisä- tai tuloverotuksen erityiskysymyksiä koskevia selvityksiä tai kirjanpitoon sisältyvien projektien tai hankkeiden erikseen tilattavia tilintarkastuksia.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelut. (79210000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Hengitysliiton tilintarkastuspalvelujen kilpailutukseen osallistuvien tarjoajien on täytettävä seuraavat soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja toimitettava tarjouksen mukana vaaditut todistukset ja selvitykset: A) Rekisteröinti Tarjoajan tulee olla merkitty sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. B) Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Verot ja maksut: Tarjoajan tulee olla suorittanut sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot, jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen. Taloudellinen tilanne ja rahoitusasema: Tarjoajan taloudellisen tilanteen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -luokituksessa on vähintään A+ (tyydyttävä+) taikka tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella on vastaavaa tasoa. Tarjoajat, joiden luokitus Rating Alfa -luokituksessa on C taikka joiden taloudellisen tilanteen arvioidaan vastaavan em. luokitusta, suljetaan hankintamenettelyn ulkopuolelle. Tarjoajat, joiden luokitus Rating Alfa -luokituksessa on A tai B taikka joiden taloudellisen tilanteen arvioidaan vastaavan em. tasoa, voidaan sulkea tarjouskilpailusta, jos tarjoaja ei kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi. Mikäli tarjoajan Rating Alfa -luokitus on A tai B, tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa selvitys em. toimenpiteistä. C) Tekninen ja ammatillinen pätevyys Tarjoajana toimivan tilintarkastajan tulee olla tilintarkastuslain tarkoittama tilintarkastusyhteisö. Tarjoajalla tulee olla kokemusta suurten yhteisöjen tilintarkastajana toimimisesta. Vaatimuksena on viimeksi kuluneen kolmen (3) vuoden ajalta vähintään kaksi (2) referenssiä yhteisössä, joka toimii vähintään kolmella (3) paikkakunnalla ja jolla täyttyy vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä: 1) taseen loppusumma ylittää 25 miljoonaa euroa, 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 50 miljoonaa euroa, 3) yhteisön palveluksessa on keskimäärin yli 300 henkilöä. Päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastajaksi hyväksytty luonnollinen henkilö. Päävastuullisella tilintarkastajalla tulee olla vähintään viiden (5) vuoden työkokemus tilintarkastajana toimimisesta. Työkokemuksen tulee vastata kokopäivätyötä (7,25 t/pv). Jos työkokemus on osa-aikaista, lasketaan se vastaamaan kokopäivätyötä seuraavalla kaavalla: Osa-aikaisuuden prosentti (vs. kokopäivätyö 7,25h/pv) * työkokemuksen pituus. Päävastuullisella tilintarkastajalla tulee olla vähintään kaksi (2) referenssiä toimimisesta päävastuullinen tilintarkastaja -asiantuntijatason tilintarkastustehtävässä asiakasyhteisössä viimeksi kuluneen kolmen (3) vuoden aikana. (kokonainen tilikausi vähintään) D) Laadunvarmistus Tarjoajalla tulee olla käytössään laadunvarmistusjärjestelmä, joka on dokumentoitu laatukäsikirjassa, prosessikuvauksessa tai muussa laatuasiakirjassa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Rekisteröinti: Tarjoajien tulee toimittaa tarjouksen mukana todistukset ja selvitykset, jotka todentavat vaaditut rekisteröinnit. Taloudellinen tilanne ja rahoitusasema: Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa todistukset, selvitykset tai tilinpäätöstiedot, joiden perusteella tilaaja arvioi asetetun vaatimuksen täyttymisen. Tekninen ja ammatillinen pätevyys: Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen tilintarkastusyhteisön referenssejä koskevina tietoina: tilaajan nimi, yhteystieto, toimintapaikkakuntien nimet, selvitys referenssin suuruutta kuvaavien edellytysten täyttymisestä, tuotettu palvelu ja sen ajankohta ja kesto. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen päävastuullisen tilintarkastajan referenssejä koskevina tietoina: tilaajan nimi, yhteystieto, tuotettu palvelu ja sen ajankohta ja kesto. Tarjouksen mukana tulee toimittaa todistukset, jotka osoittavat edellä päävastuulliselle tilintarkastajalle asetetun työkokemusvaatimuksen täyttymisen. Laadunvarmistus: Tarjoajan tulee antaa tarjouksen mukana erillisessä liitteessä kuvaus laadunvarmistusjärjestelmästään.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Sopimus kattaa tilikaudet 2020 ja 2021, jonka jälkeen sopimus on toistaiseksi voimassa. Sopijaosapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään aikaisintaan tilikauden 2021 velvoitteiden jälkeen. Irtisanomisaika on vähintään 6 kuukautta.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Hinta (70)
  2. Laatu (30)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
17.9.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin