«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Vantaan kaupunki : Sap-järjestelmän versiopäivityksen hankinta

19.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016944
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 159-393385

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vantaan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0124610-9
Postiosoite:PL 1100
Postinumero:01030
Postitoimipaikka:Vantaan kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anne Lindblad-Ahonen
Puhelin:+358 405168769
Sähköpostiosoite:anne.lindblad-ahonen@vantaa.fi
Faksi:+358 983923000
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vantaa.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sap-järjestelmän versiopäivityksen hankinta
Viitenumero:
VD/11584/02.08.00.00/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

SAP palvelinten Windows 2008 käyttöjärjestelmän tuki päättyy 14.1.2020 ja palvelimet pitää päivittää. Palvelinten päivityksen jälkeen SAP sovellusten MS-SQL Server 2012 tietokannat tulee päivittää samalla MS SQL Server 2016 versioon, koska MS SQL Server 2012 tuki loppuu vuonna 2022 ja MS SQL Server 2016 version tuki vuonna 2026 tällä hetkellä olevalla Service Pack versiolla.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Alhaisin tarjous / korkein tarjous joka on otettu huomioon 490278.00 EUR - 490278.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vantaa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelu sisältää -palvelimien päivitys -tietokantojen päivitys

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
VD/11584/02.08.00.00/2017
Nimi:
Sap-järjestelmän versiopäivityksen hankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
13.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Fujitsu Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0815044-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:490278 EUR
Alhaisin tarjous / Korkein tarjous joka on otettu huomioon:490278.00 EUR - 490278.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.8.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

3. Selitys

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 136 § 1 momentissa säädetään, että hankintasopimusta tai puitejärjestelyä ei saa EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa tai kansalliset kynnysarvot ylittävissä liitteen E mukaisissa palveluhankinnoissa taikka käyttöoikeussopimuksissa olennaisesti muuttaa sopimuskauden aikana ilman tämän lain mukaista uutta hankintamenettelyä. Lainkohdan 136 § 2 momentissa säädetään poikkeuksista 1 momentissa mainittuun pääsääntöön. Hankintalain esitöiden (HE 108/2016 vp) mukaan sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, hankintasopimukseen ja puitejärjestelyyn voitaisiin tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä sanotussa momentissa luetelluissa tilanteissa. Muutos olisi sallittu 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa riippumatta siitä, täyttääkö muutos 1 momentissa määritellyt olennaisuuden tunnusmerkit. Lainkohdan 2 momentin 2 kohdan mukaan olennaisena sopimusmuutoksena ei pidetä muutosta, mikäli alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle. Hankinnassa on kyse alkuperäiseen hankintasopimukseen sisältymätön lisäpalvelu, joka hankitaan alkuperäiseltä toimittajalta. Lisäpalvelua ei voida muun ohella liikesalaisuuksien suojaamiseen liittyvistä syistä hankkia muulta palveluntuottajalta aiheuttamatta hankintayksikölle huomattavaa haittaa. Toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen materiaalin hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta ja suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia järjestelmän käytössä ja kunnossapidossa.Hankintasopimuksen muutos ei ylitä hankintalain 136 § 3 momentissa määriteltyä enimmäismäärää ottaen huomioon 5 momentissa mainittu indeksiehto. Näin ollen kysymys on hankintalain 136 § 2 momentin 2 kohdan mukaisesta sallitusta hankintasopimuksen muutoksesta. Toimituksessa noudatetaan Vantaan kaupungin ja Fujitsu Finland Oy:n välisen voimassa olevan sopimuksen ehtoja

«« Takaisin