«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Vantaan kaupunki : Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APOTTI-järjestelmän) käyttöönottoon liittyvien

19.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016943
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 159-393384

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vantaan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0124610-9
Postiosoite:PL 1100
Postinumero:01030
Postitoimipaikka:Vantaan kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anne Lindblad-Ahonen
Puhelin:+358 405168769
Sähköpostiosoite:anne.lindblad-ahonen@vantaa.fi
Faksi:+358 983923000
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vantaa.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APOTTI-järjestelmän) käyttöönottoon liittyvien
Viitenumero:
VD/8203/02.08.00.00/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Palvelu sisältää: • VATJ:stä Apottiin poimittavien tietojen määrittelytyöt, • VATJ-tietojen poimintaohjelmien suunnittelu-, toteutus- ja testaustyöt sekä • Töiden aikataulutuksen, koordinoinnin ja seurannan, raportoinnin sekä laskutuksen

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Alhaisin tarjous / korkein tarjous joka on otettu huomioon 381330.00 EUR - 381330.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vantaa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä KL-Kuntahankinnat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Hankinnan kohteena on kuntien ja HUS:n käyttöön tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä (myöhemmin APOTTI-järjestelmä). Vantaan kaupunki käyttää sosiaalitoimessa CGI Suomi Oy:n toimittamaa Vantaan asiakastietojärjestelmää (myöhemmin VATJ). APOTTI-järjestelmän käyttöönotto edellyttää tietojen poimintaa nykyisestä käytössä olevasta VATJ:stä. APOTTI-järjestelmän käyttöönoton myötä Vantaan kaupunki luopuu VATJ:stä. APOTTI-järjestelmän käyttöönotto edellyttää siis CGI Suomi Oy:ltä VATJ-järjestelmässä olevien siirrettävin tietojen määrittelyä, siirtojen toteutusta ja niiden koordinointia.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
VD/8203/02.08.00.00/2017
Nimi:
Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APOTTI-järjestelmän) käyttöönottoon liittyvien

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
6.5.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Cgi Suomi OY
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0357502-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:381330 EUR
Alhaisin tarjous / Korkein tarjous joka on otettu huomioon:381330.00 EUR - 381330.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.8.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

3. Selitys

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 136 § 1 momentissa säädetään, että hankintasopimusta tai puitejärjestelyä ei saa EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa tai kansalliset kynnysarvot ylittävissä liitteen E mukaisissa palveluhankinnoissa taikka käyttöoikeussopimuksissa olennaisesti muuttaa sopimuskauden aikana ilman tämän lain mukaista uutta hankintamenettelyä. Lainkohdan 136 § 2 momentissa säädetään poikkeuksista 1 momentissa mainittuun pääsääntöön. Hankintalain esitöiden (HE 108/2016 vp) mukaan sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, hankintasopimukseen ja puitejärjestelyyn voitaisiin tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä sanotussa momentissa luetelluissa tilanteissa. Muutos olisi sallittu 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa riippumatta siitä, täyttääkö muutos 1 momentissa määritellyt olennaisuuden tunnusmerkit. Lainkohdan 2 momentin 2 kohdan mukaan olennaisena sopimusmuutoksena ei pidetä muutosta, mikäli alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle. Määrittelytyö ja toteutustyö kohdistuvat olemassa olevaan sovellukseen, jota ollaan vaihtamassa. Määrittelytyön ja aineiston siirron toteutustyön pystyy toteuttamaan muun ohella liikesalaisuuksien suojaamiseen liittyvistä syistä ainoastaan nykyinen sovellustoimittaja. Töitä ei voida erottaa aiheuttamatta hankintayksikölle yhteensopimattomuutta sekä merkittävää teknistä ja taloudellista haittaa. Hankintasopimuksen muutos ei ylitä hankintalain 136 § 3 momentissa määriteltyä enimmäismäärää ottaen huomioon 5 momentissa mainittu indeksiehto. Näin ollen kysymys on hankintalain 136 § 2 momentin 2 kohdan mukaisesta sallitusta hankintasopimuksen muutoksesta. Toimituksessa noudatetaan Vantaan kaupungin ja CGI Suomi Oy:n välisen nykyisen sopimuksen ehtoja

«« Takaisin