«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pudasjärven Vuokratalot Oy : Kansallinen hankintailmoitus

16.08.2019 15:03
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016920
Tarjoukset 18.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pudasjärven Vuokratalot Oy
Y-tunnus 0233813-6
Yhteyshenkilö Jouko Väänänen
Postiosoite Varsitie 7
Postinumero 93100
Postitoimipaikka Pudasjärvi
Maa Suomi
Puhelin +358408288241
Sähköpostiosoite jouko.vaananen@pudasjarvi.fi
Internet-osoite (URL) http://www.pudasjarvenvuokratalot.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/pudasjarvi?id=249483&tpk=3166454d-7e98-4ea5-81b5-315a3a149bde
Hankintayksikön luonne
Muu: Alue- tai paikallistason virasto/laitos, asumispalvelut
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
249483
Hankinnan kuvaus

Pudasjärven palvelukodin rakentaminen KVR-urakkana sisältäen kohteen pää-, ARK-, RAK-, LVIA- ja SÄ-suunnittelun sekä toteutuksen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankkeessa toteutetaan 15 paikkainen kehitysvammaisten palvelukoti piha-alueineen Pudasjärven keskustaan, torin viereen, osoitteeseen Puistotie 4. Palvelukoti on pääasiassa yksikerroksinen rakennus, johon sijoitetaan tilat kahdelle asukasryhmälle (5-paikkainen yksikkö ja 10-paikkainen yksikkö) sekä tarvittat henkilökunta-, hallinto- ja yleistilat. Hankkeen laajuus on noin 1400 m2. Rakennusmateriaalina käytetään pääasiassa painumatonta hirttä. Rakennus toteutetaan innovatiivisina ja kustannustehokkaina ratkaisuina huomioiden käyttäjien eritysitarpeet sekä ARA:n vaatimukset. Rakennushanke tullaan toteuttamaan Tervetalo-periaatteiden mukaisesti ja erityistä huomiota tullaan kiinnittämään kosteuden- ja puhtaudenhallintaan rakennusvaiheessa. Rakennus toteutetaan P1-puhtausluokassa. Hanke toteutetaan KVR-urakkamuodolla, jossa vastuu hankkeen lopullisesta suunnittelusta on urakoitsijalla. Tilaaja on laatinut L2-tasoiset ARK-suunnitelmat. KVR-suunnittelua jatketaan näiden suunnitelmien pohjalta. Alustavan aikataulun mukaan rakennustyöt on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta 2019, ja kohteen tulee olla valmis vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7) Rakennustyöt: suunnittelu ja rakentaminen (IA01-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pudasjärvi (K615)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajilta edellytetään, että näillä on hankkeen kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset ja tekniset edellytykset työn toteuttamiseksi ja että nämä ovat suoriutuneet yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Omavaraisuusasteen tulee olla kolmelta viimeiseltä tilikaudelta vähintään 20 % / tilikausi. Liikevaihdon tulee olla vähintään 2.000.000 EUR / tilikausi kolmelta viimeiseltä tilikaudelta. Urakoitsijan on oltava liiketoimintakelpoinen. Urakoitsija ei saa olla konkurssissa tai purettavana tai keskeyttänyt liiketoimintansa, eikä sen velkoja saa olla järjestelty vahvistetulla akordilla, saneerausohjelmalla tai muussa vastaavassa lainsäädäntöön perustuvassa menettelyssä. Urakoitsijaa koskevaa konkurssiin asettamista tai purkamista taikka muuta edellä tarkoitettua menettelyä ei saa olla vireillä. Tarjoajilta edellytetään kokemusta hirsirakentamisesta sekä vähintään kolmea (3) pääurakoitsijana/-toteuttajana toteutettua yli 1000 brm2 rakennushanketta viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

1. Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 2. Todistus verojen maksamisesta sekä siitä, että tarjoajalla ei ole verovelkaa 3. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta sekä siitä, että erääntyneitä maksamattomia eläkemaksuja ei ole 4. Kaupparekisteriote (Suomessa) tai sijoittumismaansa lainsäädännön mukainen todistus rekisterioterekisteröitymisestään ammatti- tai elinkeinorekisteriin 5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 6. Todistus tapaturmavakuutuksesta 7. Todistus vastuuvakuutuksesta 8. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 9. Soveltuvat referenssit 10. Tilinpäätöstiedot 11. Selvitys omavaraisuusasteesta Em. selvitykset tulee toimittaa tarjouksen liitteenä. Selvitykset eivät saa olla yli kolmea (3) kuukautta vanhoja. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan vastaavat selvitykset uudelleen ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Luotettavana selvityksenä hyväksytään Rakentamisen Laatu RALA ry:n tai tilaajavastuu.fi yritystietopankista tulostettu tieto niiltä osin, kuin edellä vaaditut selvitykset käyvät niistä ilmi Riittävän omavaraisuusasteen osoittamiseksi tarjoaja voi käyttää myös emoyhtiön (ei sisar- eikä tytäryhtiön) tilinpäätös- ja tilinpäätösanalyysitietoja, mikäli kyseisen emoyhtiön oma omavaraisuusaste täyttää edellä esitetyn vaatimuksen. Tällöin tarjoukseen liitteenä on oltava emoyhtiön kirjallinen vakuutus, että emoyhtiö vastaa tytäryhtiönsä taloudellisesta suorituskyvystä ainakin tämän hankkeen toteutuksen ajan. Jos tarjous tehdään ryhmittymän nimissä, ryhmittymän jäsenten liikevaihdot voidaan laskea yhteen liikevaihtovaatimuksen täyttymiseksi. Omavaraisuusastevaatimuksen tulee kuitenkin täyttyä jokaisella ryhmittymän jäsenellä erikseen

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
18.9.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin