«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri : KESKEYTYSILMOITUS Ambulanssilla suoritettavan ensihoitopalvelun hankinta Keski-Suomen alueella Hankasalmen ja Konneveden asemapaikoille

12.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016520
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 155-383655

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215978-7
Postiosoite:Keskussairaalantie 19
Postinumero:40620
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Atte Koskinen
Sähköpostiosoite:tarjous@ksshp.fi
NUTS-koodi:Keski-Suomi (FI193)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ksshp.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Ambulanssilla suoritettavan ensihoitopalvelun hankinta Keski-Suomen alueella Hankasalmen ja Konneveden asemapaikoille
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sairaankuljetuspalvelut. (85143000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KSSHP) järjesti tarjouskilpailun ensihoitopalvelun järjestämisestä Keski-Suomen maakunnan alueelle, Hankasalmen ja Konneveden asemapaikoille. Tarjouskilpailussa jätettiin määräaikaan mennessä kahdeksan (8) tarjousta. Hankintamenettely päätettiin keskeyttää epäselvän ja puuttellisen tarjouspyynnön takia. Tarkemmat perusteet keskeyttämiselle esitetty lomakkeen kohdassa VI.3.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Hankasalmi
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sairaankuljetuspalvelut. (85143000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Keski-Suomi (FI193)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KSSHP) järjesti tarjouskilpailun ensihoitopalvelun järjestämisestä Keski-Suomen maakunnan alueelle, Hankasalmen asemapaikalle. Tarjouskilpailussa jätettiin määräaikaan mennessä kahdeksan (8) tarjousta. Hankintamenettely päätettiin keskeyttää epäselvän ja puuttellisen tarjouspyynnön takia. Tarkemmat perusteet keskeyttämiselle esitetty lomakkeen kohdassa VI.3.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Konnevesi
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sairaankuljetuspalvelut. (85143000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Keski-Suomi (FI193)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KSSHP) järjesti tarjouskilpailun ensihoitopalvelun järjestämisestä Keski-Suomen maakunnan alueelle, Konneveden asemapaikalle. Tarjouskilpailussa jätettiin määräaikaan mennessä kahdeksan (8) tarjousta. Hankintamenettely päätettiin keskeyttää epäselvän ja puuttellisen tarjouspyynnön takia. Tarkemmat perusteet keskeyttämiselle esitetty lomakkeen kohdassa VI.3.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 097-235918

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Hankasalmi

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Konnevesi

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Perusteet keskeyttämiselle: 1. Tarjousten vertailuperusteet Tarjousten vertailuperusteet on ilmoitettu ristiriitaisesti tarjouspyyntöaineistossa. Hankintayksikkö on esittänyt tarjouspyynnössä seuraavasti: Asemapaikat vertaillaan erillisinä ja tarjouskilpailu ratkaistaan osatarjouskohtaisesti. Mikäli palveluntuottaja tarjoaa kaikista asemapaikoista ja tämän tarjouksen mukainen kokonaishinta on alle 1 % kalliimpi kuin erilliset halvimmat tarjoukset yksittäisistä asemapaikoista, valitaan tämä yksi palveluntuottaja. Tarjouspyynnöllä on lisäksi esitetty, että tarjoajan on ollut mahdollista saada lisäpisteitä EURO 6 tai VI päästötason ajoneuvon käytöstä. Tarjouspyynnössä esitetyn perusteella Hankintayksikkö ratkaisee kilpailutuksen osatarjouskohtaisesti, mutta vertaa samalla kokonaistar-jouksen hintoja edullisimpiin yksikkötarjouksiin. Mikäli kokonaistar-jouksen hinta on alle 1 % kalliimpi kuin edullisimmat tarjoukset yhteensä, tulisi Hankintayksikön valita kokonaistarjous kilpailutuksen voittajaksi kaikille osa-alueille. Puhtaasti hinnan tarkastelu johtaa kui-tenkin tilanteeseen, jossa ajoneuvon päästötasosta saatavilla laatupisteillä ei olisi merkitystä. Hankintayksikön tarkastelussa on lisäksi osoittautunut, että tarjoajien selvitykset ajoneuvon päästötasosta ovat olleet pääasiassa puutteellisia ja siten päästötasovaatimusta on myös syytä tarkentaa. Hankinnan kohde on lisäksi määritelty osittain liian yleisellä tasolla, mikä on näkynyt tarjouksissa esiintyneissä merkittävissä hintaeroissa erityisesti Konneveden asemapaikan osalta. Kilpailutuksen aikana on muutoinkin osoittautunut, että hankintamenettelyn piiriin kuuluvilla alueilla on erityispiirteitä. Hintaeroista on pääteltävissä, että tarjoajat ovat ymmärtäneet ensihoitopalvelun alueelliset vaatimukset toisistaan poikkeavalla tavalla, eikä tarjouksia näin ollen voida pitää yhteismitallisina keskenään. Hankintayksikkö katsoo tarpeelliseksi pyrkiä taustoittamaan hankinnan kohteena olevat alueet tarkemmin uudessa tarjouskilpailussa, jotta tarjoajat voivat tarjota tarkempien taustatietojen tukemana yhteismitallisia palveluita. Pyrkimys alueiden erityispiirteiden kattavampaan huomioimiseen lisää myös alueiden kansalaisten luottamusta palvelun saatavuuteen ja toimivuuteen, mikä osaltaan olisi myös KSSHP:n strategian potilas ensin –tavoitetta toteuttavaa. 2. Puutteelliset tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset Hankintayksikkö on epähuomiossa jättänyt tarjouspyynnöllään asettamatta riittävät tarjoajien kokemusta ja vakautta mittaavat arviointiperusteet hankittavan palvelun luonteeseen nähden. Hankittava palvelu on ensihoitopalvelua, ja siten kyseessä on erittäin merkittävä, kansalaisten henkeä ja terveyttä turvaava palvelulaji, jolloin Hankintayksikön tulee kaikin mahdollisin lainsäädännön suomin keinoin pyrkiä turvaamaan palvelun saatavuus, jatkuvuus ja kestävyys kaikissa mahdollisissa, odottamattomissakin tilanteissa. Siten Hankintayksikön on välttämätöntä arvioida tarjoajien kokemusta samankaltaisen palvelun tuottamisesta. Hankintayksikkö julkaisee uuden tarjouspyynnön mahdollisimman pian, kuitenkin aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankinnan keskeyttämispäätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.8.2019
«« Takaisin