«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Lappeenrannan kaupunki : Pilaantuneiden maiden/vesien, vanhojen kaatopaikkojen ja sedimenttien kunnostamiseen liittyvä näytteenotto, suunnittelu ja valvonta hankintailmoitus

09.08.2019 14:57
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016480

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lappeenrannan kaupunki
Y-tunnus 0162193-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Elinvoima ja kaupunkikehitys
Yhteyshenkilö Teppo Mäki
Postiosoite PL 11
Postinumero 53101
Postitoimipaikka Lappeenranta
Maa Suomi
Puhelin +358406830646
Sähköpostiosoite teppo.maki@lappeenranta.fi
Internet-osoite (URL) http://www.lappeenranta.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=247016&tpk=aee689c5-2055-4cc8-a9ef-cdfeddfc232f
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Pilaantuneiden maiden/vesien, vanhojen kaatopaikkojen ja sedimenttien kunnostamiseen liittyvä näytteenotto, suunnittelu ja valvonta hankintailmoitus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
247016
Hankinnan kuvaus

Lappeenrannan kaupunkikonsernin pilaantuneiden maiden, vanhojen kaatopaikkojen ja sedimenttien kunnostamiseen liittyvä näytteenotto, suunnittelu ja valvonta 2019 - 2020 puitesopimuskilpailutus. Kilpailutuksen tuloksena valitaan molemmille osa-alueille viisi (5) puitesopimuskumppania sopimuskaudelle, joka alkaa sopimuksen allekirjoituksesta ja päättyy 31.12.2020, sekä niiden jälkeen mahdollisesti käyttöönotettaville 1+1 jatkoaikaoptiovuosille. Hankintaan osallistuu Lappeenrannan kaupungin eri yksiköt sekä konserniyhteisöt. Tehtävät käsittävät mm. vanhojen kaatopaikkojen, pilaantuneiden maa-alueiden ja sedimenttien tutkimussuunnittelua, pohjavesien näytteenottoa, kenttämittauksia, riskinarviointia, tutkimusten raportointia, kunnostuksen yleis- ja rakennussuunnittelua, ympäristölupahakemusten tekemistä, Kustannusarvioiden laadintaa, kunnostuksen valvontaa, loppuraportointia, tarkkailuohjelmien tekoa ja toteuttamista. Laboratorioanalyysien sisällyttämisestä suunnittelutoimeksiantoihin sovitaan tapauskohtaisesti. Analyysien on oltava mittaustarkkuudeltaan sellaisia, että tuloksen perusteella voidaan päätellä kyseessä olevan kohteen puhdistustarve ja tehdä maaperän pilaantuneisuuden luokittelu.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Ympäristöasioiden hallinta. (90710000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Lappeenrannan seutu (S091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
2.9.2019 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit ilmoitetaan tarjoavan yrityksen referenssit. Tarjoajalla tulee olla vähintään kaksi (2) vaativaa referenssiä viimeisen viiden (5) vuoden ajalta tarjoamastaan osa-alueesta. Tarjoajan nimettävällä projektipäälliköllä on oltava vähintään kolme tarjottavan osa-alueen valmistunutta hankereferenssiä viimeisen viiden vuoden ajalta sekä vähintään 2:n vuoden kokemus projektinjohtotehtävistä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus HILMA-portaalissa tarjouspyynnön julkaisun yhteydessä. Kaikki tarjouskilpailuun osallistumiseen ja tarjouksen jättämiseen liittyvät kustannukset jäävät yksinomaan tarjoajan kannettaviksi. Tarjousasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä. Tarjous tulee laatia suomen kielellä. Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä. Tarjousten käsittelyn vaiheet: 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 4. Tarjousten vertailu ja hankintapäätöksen tekeminen 5. Hankintasopimuksen tekeminen Vain kolmanteen (3.) vaiheeseen päässeet tarjoukset ovat mukana lopullisessa vertailussa. Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007, "hankintalaki") ja lakia täydentävää asetusta (614/2007), tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia ("tilaajavastuulaki").

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
27.8.2019 12.00
Lisätietoja

Tarjousasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä. Tarjous laaditaan suomen kielellä. Tarjouksen on oltava muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön mukainen, muussa tapauksessa tarjous voidaan sulkea tarjouskilpailusta pois tarjouspyynnön vastaisena.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin