«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy : Mäntyharjun teollisuustonttien investointimahdollisuuksien kehittäminen

08.08.2019 15:18
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016366
Tarjoukset 22.8.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy
Y-tunnus 0600598-8
Yhteyshenkilö Jussi Heinimö
Postiosoite Sammonkatu 12
Postinumero 50130
Postitoimipaikka Mikkeli
Maa Suomi
Puhelin +358405440936
Sähköpostiosoite jussi.heinimo@mikseimikkeli.fi
Internet-osoite (URL) https://www.mikseimikkeli.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/mikkeli?id=248385&tpk=6d89f59e-db40-47ec-8ae5-071c9e730f14
Hankintayksikön luonne
Muu: Kehitysyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Mäntyharjun teollisuustonttien investointimahdollisuuksien kehittäminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
248385
Hankinnan kuvaus

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Savonlinnan Yrityspalvelut Oy vastaavat alihankkijoidensa kanssa ”Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä-Savossa” –hankkeen toteuttamisesta. Hankkeen julkinen tiivistelmä on liitteenä 1. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019-31.12.2020. Hanke saa EAKR-rahoitusta, jonka on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitto. Hankkeen tavoitteena on löytää maakunnan ulkopuolisia etenkin ulkomaalaisia yrityksiä ja investoijia aloittamaan yritystoiminta Etelä-Savossa sekä tiivistää maakunnan kaupunkiseutujen yhteistyötä investointien houkuttelemiseksi ja saamiseksi. Hankkeessa on mukana Etelä-Savon maakunnan kaupunkiseudut: Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki. Hankkeessa investointien edistämisessä keskitytään kohteisiin, jotka ovat seudullisten kehittämisstrategioiden mukaisia. Hankkeen toimenpiteiden tiivistelmä on liitteenä 2. Mäntyharjulta hankkeessa kehitettävänä kohteena on Kaupinkankaan ja Poitin teollisuustontit. Tonteista on olemassa aiemmin laaditut tonttiesitteet, liitteenä 3. 2. Työn kuvaus Työn tavoitteet: Työn tavoitteena on tunnistaa uuden yritystoiminnan sijoittumisen kannalta kehitettävien Kaupinkankaan ja Poitin tonttien kilpailukykytekijät, määrittää minkä tyyppiselle yritys- tai teolliselle toiminnalle tontit soveltuisivat parhaiten, jatkokehittää tämän pohjalta tonttien nykyisiä markkinointimateriaaleja (esim. Teaser tyyppisiksi esityksiksi) sekä tunnistaa ja kontaktoida potentiaalisia sijoittuvia yrityksiä ja kerätä näiltä palautetta sijoittumismahdollisuuksista. Työn tavoitteena, että kontaktoinnit johtavat sijoittumismahdollisuuksiin liittyviin jatkokeskusteluihin yritysten kanssa. Työn sisältö: Työ toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Mäntyharjun kunnan/Mäntyharjun seudun elinkeinojen kehitys Oy:n (Mäsek) kanssa. Mäsek toimittaa työhön liittyviä lähtötietoja sekä osallistuu työn projektiryhmän työhön ja projektipalavereihin. Työn sisältöön kuuluu: 1. Mäntyharjun tarkasteltavien teollisuustonttien kilpailukykytekijöiden määrittäminen Tarkastellaan esim. tonttien ominaisuuksiin, sijaintiin, logistisiin yhteyksiin, raaka-aine, materiaalivirtoihin energianhankintaan alueeseen (esim. työvoima, alueen muut yritykset, T&K…) liittyviä kilpailukykytekijöitä. Tavoitteena on tunnistaa tonttien keskeisimmät kilpailukykytekijät yritystoiminnan sijoittumisen kannalta. 2. Teollisuustonttien kysynnän määrittäminen Muodostetaan faktapohjainen näkemys minkä tyyppisille teollisuus ja yritystonteille on kysyntää, minkälaisia ominaisuuksia yritykset ovat hakemassa sekä minkä tyyppinen yritystoiminta on hakemassa sijoittumismahdollisuuksia. 3. Tonttien markkinointiaineiston ja argumenttien terävöittäminen Kahden edellisen kohdan pohjalta määritetään minkä tyyppistä toimintaa tonteille kannattaa lähteä hakemaan suunnatusti. Arvioinnissa otetaan huomioon myös tonteille tavoiteltavan toiminnan tuomasta lisäarvosta Mäntyharjulle ja laajemmin seutukunnalle. Laaditaan molemmista tonteista toimiala- tai toimintasuunnattu teaser-tyyppinen noin 5-10 dian mittainen Power-Point/pdf muotoinen materiaali. 4. Mahdollisten sijoittuvien yritystoimijoiden tunnistaminen ja näiden kontaktointi Määritetään vähintään 15 potentiaalista sijoittuvaa yritystä ja kontaktoidaan näitä, selvitetään yritysten kiinnostus sijoittumiselle sekä samalla saadaan palautetta työssä kehitetystä markkinointiaineistosta ja argumenteista. Tavoitteena on että työn tuloksena käynnistyisi vähintään viisi jatkokeskustelua Mäntyharjun kunnan ja potentiaalisten sijoittuvien yritysten välillä liittyne sijoittumismahdollisuuksiin. Projektipalaverit: Projektiin sisältyy kolme palaveria: 1. Aloituspalaveri (työsuunnitelman läpikäynti ja tarkentaminen, tontteihin ja alueeseen tutustuminen) 2. Ensimmäinen välipalaveri (välitulokset, suunnitelma työssä kontaktoitavista tahoista) 3. Loppupalaveri (tulosten esittely) Palavereista vähintään kaksi pidetään Mäntyharjulla, loput palavereista voidaan toteuttaa nettiyhteyden kautta. Lisäksi työhön sisältyy työn ohjauksen ja toteutuksen kannalta tarpeelliseksi katsottava määrä tilaajan ja työn toimittajan välistä yhteydenpitoa ja esim. Follow-up tyyppisiä tiivistä työpalaveria. Työn toimittaja laatii projektipalavereista tiiviit muistiot. Raportointi: Työstä laaditaan rahoittajaa varten ei luottamuksellista tietoa sisältävä Powerpoint muotoinen raportti. Työn toimittaja raportoi tilaajalle työssä kontaktoimansa tahot ja tiivistelmät näiden kanssa käymistä keskusteluista. Työn laajuus: Työn suunniteltu laajuus on 10-15 konsulttipäivää. Aikataulu: Työn suunniteltu kokonaiskesto on 31.12.2019 saakka. Työ aloitetaan hankintasopimuksen allekirjoittamisen. Tavoitteena on, että työn toteutus alkaa 30.8.2019 mennessä. Tavoitteena on lisäksi että työ valmis ja raportoitu 31.12.2019

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
13000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
Päänimikkeistö
Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut. (73200000-4)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Mäntyharju (K507)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
30.8.2019 - 31.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena ns. ”ranskalainen urakka”. Hankittavan selvitystyön kokonaishinta, joka sisältää työajan, työn toteuttajan laatiman markkinointi ja muun materiaalin, toimittajan matkakulut ja muut kulut, on 13 000 € (alv. 0 %). Työn laskutus: Työ laskutetaan kolmessa erässä seuraavasti: - 1. erä, 3 000 €, hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen - 2. erä, 4 000 €, 31.11.2019 (ohjeellinen ajankohta, laskutus työn edisymisen perusteella, tilaajan luvalla) - 3. erä, 6 000 €, 31.1.2020 (ohjeellinen ajankohta, kun työ on valmistunut ja hyväksytty tilaajan toimesta) Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy tulee solmimaan tämän kilpailutuksen perusteella valittavan asiantuntijatahon kanssa sopimuksen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Osaaminen ja kokemus (60)
  2. Työn toteuttamissuunnitelma (40)
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
22.8.2019 14.00
Lisätietoja

Tarjouksen tulee sisältää (ladattavat liitetiedostot): Tarjouksen tulee sisältää: 1. Kuvaus toteuttajaresursseista ja toteuttajan käytössä olevista verkostoista ja kontakteista. Työhön on nimettävä 1-3 toteuttajaa sekä työssä käytettävät mahdolliset alihankkijat tai yhteistyökumppanit. Nimettävien toteuttajien osalta on mainittava mitkä heidän roolinsa ovat olleet tarjouksessa ilmoitetuissa referensseissä. Tarjoukseen on sisällytettävä materiaalit, joilla nimettyjen toteuttajien osaaminen ja kokemus työn toteuttamiseen arvioidaan. Tarjouksessa tulee käydä ilmi tekijöiden käytettävissä olevat tietolähteet ja verkostot sekä kokemus ja asiakkaille aikaansaadut tulokset vastaavista investoijien hausta ja selvitystöistä. 2. Työn toteuttamissuunnitelma. Toteuttamissuunnitelman tulee sisältää kuvauksen työn toteuttamiseksi, aikataulusuunnitelma, sekä ehdotus projektin välitarkastuspisteiksi (projektipalaverit).

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Mikkelin kehitystyhtiö Miksei Oy / Tj. Juha Kauppinen
Postiosoite Sammonkatu 12
Postinumero 50130
Postitoimipaikka Mikkeli
Maa Suomi
Sähköpostiosoite juha.kauppinen@mikseimikkeli.fi
Internet-osoite http://www.mikseimikkeli.fi
«« Takaisin