«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Yleisradio Oy : TIETOPYYNTÖ: Henkilöstökokemuksen seuraaminen ja analysointi Ylessä

09.08.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016252
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 154-379961

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Yleisradio Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215438-8
Postitoimipaikka:Yleisradio
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pekka Majuri
Puhelin:+358 407215611
Sähköpostiosoite:pekka.majuri@yle.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.yle.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleisradiotoiminta

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TIETOPYYNTÖ: Henkilöstökokemuksen seuraaminen ja analysointi Ylessä
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut. (79400000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tietopyyntö koskee henkilöstökokemuksen seuraamista ja analysointia Ylessä. Yle on päättänyt kilpailuttaa syksyn 2019 aikana henkilöstökokemuksen seuraamiseen ja analysointiin tarvittavat kumppanit ja työkalut.

Ratkaisuehdotuksenne voitte esittää sähköpostilla pekka.majuri@yle.fi 30.8.2019 klo 12.00 mennessä. Viestin otsikoksi: Vastaus tietopyyntöön henkilöstökokemuksen seuraaminen ja analysointi Ylessä.

Tähän tietopyyntöön ei voi jättää tarjousta, ainoastaan esittää näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia kokonaisuuden tai vain jonkin sen osa-alueen toteuttamiseksi. Tietopyyntö ei velvoita Yleä toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla, ja Yle voi jättää tarjouskilpailun kokonaan toteuttamatta tai siirtää sen aikataulua. Yle ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä Yle korvaa tietopyyntöön vastaamisesta aiheutuvia kustannuksia.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut. (73200000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tietopyyntö koskee osa-alueita: suunnittelu, tietojen kerääminen, raportointi ja analysointi. Yleläisten kokemuksista voidaan kerätä tietoa esim. rekrytoinnista/työhaastattelusta pyydetyn palautteen, uusille työntekijöille tehdyn kyselyn, kehityskeskustelujen, itsearviointien, 360/270-palautteen, henkilöstötutkimusten, pulssikyselyjen, fiilismittarin ja Ylestä pois lähtevien kanssa käytävien keskustelujen avulla.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
15.10.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Ylen henkilöstökokemuksen seuraaminen ja analysointi koostuu viidestä eri vaiheesta: suunnittelu, tietojen kerääminen, raportointi, analysointi ja toiminta.

Suunnitteluvaiheessa määritellään henkilöstökokemuksen seuraamisessa käytettävät hypoteesit, kysymyksenasettelu, käytettävät työkalut sekä toteutusprosessi.

1. Minkälaista tukea tarjoatte henkilöstökokemuksen seurannan sisällön (hypoteesit ja kysymykset) suunnitteluun?

2. Perustuuko näkemyksenne johonkin tiettyyn teoreettiseen viitekehykseen, jos kyllä, niin mihin?

3. Millaiset ovat tyypillisen toteutusprosessin työskentelymetodit, aikataulu ja vaiheet?

Keruuvaihe toteutetaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja tilanteeseen sopivalla tavalla

4. Millä kaikilla tavoin mahdollistatte henkilöstökokemuksen seuraamisen työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa?

5. Minkälaisia työkaluja käytätte henkilöstökokemuksen seuraamisessa?

Liittäkää kuvia työkalujenne käyttöliittymistä vastaajan näkökulmasta.

Raportointivaiheessa kerätystä datasta muodostetaan tarvittavia raportteja ja näkökulmia päätöksenteon tueksi.

6. Millä tavalla raportoitte tuloksia? Liittäkää kuvia raportoinnin käyttöliittymistä.

7. Miten huomioitte vastaajien anonymiteetin säilymisen ja toisaalta, onko mahdollista vastata myös omalla nimellä?

8. Minkälaista konsultatiivista tukea tarjoatte rapotointivaiheessa?

Analyysivaiheessa kerättyä dataa tutkitaan ristiin ja rikastetaan tarvittaessa muulla aineistolla käyttäen apuna koneoppimisen ja tekoälyn tuomia mahdollisuuksia.

9. Minkälaisessa muodossa voitte luovuttaa kerätyn raakadatan Ylelle?

10. Hyödynnättekö tulosten analysoinnissa koneoppimista ja/tai tekoälyä, ja jos, niin miten? Listatkaa joitain esimerkkejä käytetyistä teknologioista ja menetelmistä.

11. Minkälaista tukea tarjoatte eri lähteistä kerätyn datan yhdistelemiseen, datan analysointiin, eksplorointiin ja visualisointiin?

Kertokaa lisäksi

12. Miten hinnoittelette palvelunne?

13. Minkä alan ammattilaisia käytätte palveluidenne tuottamisessa?

14. Minkälaisia suunnitelmia teillä on toimintanne ja palveluiden kehittämiseksi?

15. Mainitkaa referenssejä (asiakkaista ja/tai sosiaalisista yhteisöistä) liittyen käyttämiinne työkaluihin, menetelmiin tai tuloksiin.

Kilpailutusprosessin alustavan aikataulun (ei sitova) mukaan tarjouspyyntö julkaistaan lokakuussa ja toiminta uusien kumppaneiden kanssa alkaisi 1.1.2020.

Tämän tietopyynnön tarkoituksena on tiedottaa markkinoita tulevasta kilpailutuksesta, kartoittaa markkinoiden tilannetta, mahdollistaa kommenttien esittäminen tulevasta hankinnasta sekä saada hankintaa koskevaa tietoa, jotta varsinainen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tällä tietopyynnöllä pyydetään kommentteja Ylen henkilöstökokemuksen seuraamiseen ja analysointiin liittyvistä toteuttamistavoista sekä kutsutaan markkinavuoropuheluun ideoimaan tulevaa kilpailutusta. Yle voi niin halutessaan pyytää yhdeltä tai useammalta tietopyyntöön vastanneelta yritykseltä tarkempaa esittelyä ratkaisustaan alustavan aikataulun mukaan viikolla 37 tai 38.

Tietopyyntöön vastaaminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä se ole myöskään edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.8.2019
«« Takaisin