«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos) : Suolaliuossäiliöt

06.08.2019 10:37
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016150
Tarjoukset 28.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos)
Y-tunnus 0201256-6
Yhteyshenkilö Jake Hakulinen
Postiosoite PL 1570
Postinumero 00099
Postitoimipaikka HELSINGIN KAUPUNKI
Maa Suomi
Puhelin +358931017000
Sähköpostiosoite jake.hakulinen@hel.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hel.fi/stara
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=247361&tpk=f7caac7e-56b4-4e26-a389-4369eeb1a6e7
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Suolaliuossäiliöt
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HEL 2019-008126
Hankinnan kuvaus

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara hankkii Staran kolmeen eri tukikohtaan uusia lujitemuovisia varastosäiliöitä yhteensä (7 kpl) kalsiumkloridiliuoksen varastointia varten. Säiliöt tulevat pitkäaikaiseen käyttöön (minimi 20 vuotta) ja säiliöt sijaitsevat ulkona Helsingin alueella. Säiliöt tulee olla kiinteäasennettuja ja kooltaan n. 25 m3. Kuljetus ja asennus kuuluu hankintaan, joka tulee sisällyttää tarjoukseen. Säiliöiden väriksi valitaan ennen tilausta joku seuraavista, sininen,vihreä tai väritön. Jokaiseen säiliöön tulee sama väri, jonka tilaaja päättää. Säiliöiden rakentamisessa tulee soveltaa standardia EN-13121-3, jotka on tarkennettu liitteessä 1. Tarjouspyyntöön ei kuulu säiliöiden ulkopuoliset putkistot, pumput, moottorit jne. Tilaaja vastaa niiden asentamisesta itse. Tilaaja vastaa myös asennettavien säiliöiden perustuksista niin, että ne ovat tasaiset ja rakenteeltaan asianmukaiset. Säiliöissä varastoidaan pääasiassa 30-40% kalsiumkloridia (CaCl). Säiliöissä saatetaan myös varastoida n. 20-30% natriumkloridia (NaCl).

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Suuret säiliöt tai kontit. (44613000-0)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalla on oltava riittävästi kokemusta hankinnan kohteena olevien tavaroiden toimittamisesta. Tarjoajan pitää pystyä toimittamaan tuote määräajassa. Nämä kohdat on vaadittu vakuutettavan kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset".

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä on avoin menettely. Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016, jäljempänä ”hankintalaki”), lakia täydentävää asetusta, tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia (1233/2006, jäljempänä ”tilaajavastuulaki”) sekä Helsingin kaupunkikonsernin ohjetta harmaan talouden torjunnasta (kansliapäällikkö 20.10.2018 / 205 §, jäljempänä ”harmaan talouden ohje”) Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille palkkiota. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous tulee laatia suomen kielellä. Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä. Osatarjouksia ei sallita. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten käsittelyn vaiheet 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajien soveltuvuuden alustava tarkastaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 4. Tarjousten vertailu 5. Hankintapäätöksen tekeminen 6. Hankintasopimuksen tekeminen (valitus- ja odotusajan jälkeen) Tarjoukset avataan tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuudessa ovat hankintayksikön edustajat. Avaustilaisuus ei ole julkinen. TOIMITETTAVAT SELVITYKSET Tarjousvertailun perusteella voittajaksi osoittautuvan tarjoajan ja tämän alihankkijoiden tilaajavastuulakiin liittyvät selvitykset tarkastetaan ennen hankintapäätöstä siltä osin kuin tietoja ei saada tilaajavastuu.fi-palvelusta. Tarjoajien tulee näin ollen varautua pyydettäessä toimittamaan itsestään ja alihankkijoistaan seuraavat selvitykset: 1. selvitys siitä, onko tarjoaja ja sen alihankkijat merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekäarvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja 2. tarjoajan ja sen alihankkijoiden kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut tiedot ja 3. selvitys siitä, että tarjoajalla tai sen alihankkijalla ei ole verovelkarekisteriin merkittyä verovelkaa taikka veroviranomaisen antama selvitys verovelan määrästä 4. todistukset tarjoajan ja sen alihankkijoiden työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty ja 5. selvitys tarjoajan ja sen alihankkijoiden työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä ehdoista ja 6. selvitys tarjoajan ja sen alihankkijoiden lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä Suomessa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
28.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin