«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri : KESKEYTYSILMOITUS Sairaala Novan AV-järjstelmä

05.08.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016074
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 150-369606

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215978-7
Postiosoite:Keskussairaalantie 19
Postinumero:40620
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tarjous@ksshp.fi
NUTS-koodi:Keski-Suomi (FI193)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ksshp.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Sairaala Novan AV-järjstelmä
Viitenumero:
25/2019/US
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Äänen ja kuvan tallennus- ja toistolaitteet. (32330000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin uuden sairaala Novan AV-järjestelmän ja esitystekniikan tässä tarjouspyynnössä mainitut laitteet sekä niihin liittyvät palvelut, kuten mm. suunnittelu, asennus, takuu- ja huoltopalvelut, asiakaspalvelu, asiantuntijapalvelut.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Äänen ja kuvan tallennus- ja toistolaitteet. (32330000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

AV-järjestelmän tarkemmat ehdottomat vaatimukset ja arviointikriteerit on esitetty tarjouspyynnöllä ja sen liitteissä. Suurin osa tarjouspyynnössä kuvatuista laitteista ja järjestelmistä on tarkoitus toimittaa ja asentaa sopimuskauden alussa. Tilaaja solmii myös laitteiden ylläpitoon tarkoitetun ylläpitosopimuksen, joka on voimassa koko sopimuskauden ajan (48 kuukautta) ja jota voidaan tämän jälkeen jatkaa toistaiseksi voimassaolevana laitteiden elinkaaren päättymiseen saakka. Tilaaja ei ole sidottu arviossa ilmoitettuihin laitemääriin tai niiden hankinta-ajankohtiin. Toteutuvat määrät voivat alittua tai ylittyä suhteessa arvioituun määrään, riippuen Tilaajan toiminnan toteutuvasta kehityksestä. Tarjoaja sitoutuu toimittamaan laitteita ja ylläpitopalvelua vähintään arvion mukaisen määrän. Sopimuskauden aikana hankittava laite voi olla tarjottu laite tai muu vastaavan tasoinen laite jäljempänä esitetyn mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 094-226666

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Sairaala Novan AV-järjstelmä

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinta on keskeytetty 19.7.2019 tehdyllä hankintapäätöksellä todellisiin syihin perusteuen. 1. Hankinnan kohteen määrittely: Hankinnan kohde on määritelty osittain liian yleisellä tavalla, mikä on näky-nyt tarjouksissa esiintyneissä merkittävissä hintaeroissa erityisesti ylläpito-palvelun osalta. Hintaeroista on pääteltävissä, että tarjoajat ovat ymmärtä-neet ylläpitopalvelun sisällölliset vaatimukset toisistaan poikkeavalla tavalla, eikä tarjouksia näin ollen voida pitää yhteismitallisina keskenään. 2. Tarjousten vertailuperusteet: Tarjousten vertailuperusteet on ilmoitettu ristiriitaisesti tarjouspyyntöaineis-tossa. Tarjouspyyntölomakkeella kohdassa ”päätöksenteon perusteet” on ilmoitet-tu: ”Toimittajaksi valitaan tarjoaja, jonka tarjous täyttää tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut vaatimukset sekä on kokonaishinnaltaan halvin. Kokonaishintaan kuuluu AV-järjestelmän toimitus sekä ylläpitosopimus/kk kerrottuna sopimuksen pituudella 48 kk.”. Tarjouspyynnön liitteessä ”AV – tarjoustaulukko” on ilmoitettu kuitenkin, että ”48 kk ylläpitosopimus ei sisälly kokonaishintaan”. Tarjoustaulukon perusteella tarjoajat ovat voineet saada perustellusti käsi-tyksen, jonka mukaan ylläpitopalvelulle tarjottua hintaa ei huomioida hinta-vertailussa, joka on voinut osaltaan vaikuttaa ylläpitopalvelun hinnoitteluun. 3. Epäselvyydet vähimmäisvaatimuksissa: Hankinta-asiakirjoissa ilmoitetut hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset ovat olleet osittain epäselviä. Tarjouspyyntö on sisältänyt esimerkiksi vaatimuksen ohjauspaneeliin liitty-en: o Kosketuspaneelin koko n. 7”. Tarkkuus min. 1280x800. Vaatimus näytön koosta on ollut epätarkka. Hankintayksikön näkemyksen mukaan ”noin” ymmärretään tyypillisesti +- 15 % poikkeamaksi. Tarjoajat ovat tästä johtuen voineet perustellusti käsittää, ettei markkinoilla tarjolla oleva 10 tuuman ja 1280x800 tarkkuudella oleva näyttö vastaa tarjouspyyn-nössä esitettyä vaatimusta ”koko n. 7”. Hankintayksikkö katsoo tarpeelliseksi määritellä hankinnan kohteen vähim-mäisvaatimukset tarkemmin uudessa tarjouskilpailussa. 4. Epäselvyydet tarjoajan soveltuvuutta koskevissa vaatimuksissa: Hankinta-asiakirjoissa ilmoitetut tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimuk-set ovat olleet tulkinnanvaraisia. Tarjouspyyntö on sisältänyt referenssivaatimuksen: o Tarjoajalla on itsellään vähintään kaksi 1.1.2018 jälkeen val- mistunutta referenssikohdetta EU:n alueella…” Soveltuvuutta koskeva vaatimus on ollut epäselvä sen osalta, milloin kohde katsotaan valmistuneeksi, jos toimitus on edelleen osittain keskeneräinen. Vaatimus on myös tulkinnanvarainen sen osalta, kuinka yhteistyössä tehtyi-hin referenssikohteisiin suhtaudutaan ja lasketaanko puitesopimuksiin sisäl-tyneet referenssikohteet yhdeksi vai useammaksi toimitukseksi. Uusi tarjouspyyntö julkaistiin 2.8.2019. tunnisteella 31/2019/US Sairaala Novan AV-järjestelmä

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.8.2019
«« Takaisin