«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Napapiirin Residuum Oy : Jätteen käsittely ja lajitteluprosessi Kierrätyspuisto Residuum jäte-asemalla

08.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016005
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 153-377517
Tarjoukset 12.09.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Napapiirin Residuum Oy
Juha Torvinen
Betonitie 3
96320
Rovaniemi
Puh. +358207120235

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Napapiirin Residuum Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1744004-5
Postiosoite:Betonitie 3
Postinumero:96320
Postitoimipaikka:Rovaniemi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Juha Torvinen
Puhelin:+358 207120235
Sähköpostiosoite:asiakaspalvelu@residuum.fi
NUTS-koodi:Rovaniemi (K698)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.residuum.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)www.residuum.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-016005/attachments

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
kuntien omistama jätehuollon palveluyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
jätehuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Jätteen käsittely ja lajitteluprosessi Kierrätyspuisto Residuum jäte-asemalla
Viitenumero:
Nro:tta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Jätteisiin liittyvät palvelut. (90500000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Lajitteluhallissa vastaanotetaan lajittelematonta kaatopaikka-, seka-, rakennusjätettä ja muuta jätettä, josta palveluntuottaja käsittelee ja lajittelee jakeita jätteenpolttolaitokselle jätteenpolttoon, kierrätykseen ja hyötykäyttöön (sis. vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet) sekä loppusijoitettavaksi kaatopaikalle.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 308500 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Rovaniemi (K698)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kierrätyspuisto Residuum

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lajitteluhallissa vastaanotetaan lajittelematonta kaatopaikka-, seka-, rakennusjätettä ja muuta jätettä, josta palveluntuottaja käsittelee ja lajittelee jakeita jätteenpolttolaitokselle jätteenpolttoon, kierrätykseen ja hyötykäyttöön (sis. vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet) sekä loppusijoitettavaksi kaatopaikalle.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.11.2019 - 31.10.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskausi alkaa 1.11.2019 ja päättyy 31.10.2020 (12 kk).

Hankintaan sisältyy optio ajalle 1.11.2020–31.10.2022 (12 tai 24 kk). Option käyttöönotosta sovitaan erikseen kirjallisesti, viimeistään 30.5.2020 mennessä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tarjoaja voi tarjota optiona yksikköhinnoilla Kierrätyspuisto Residuumille kertyvien kierrätyspuiden, risu- ja oksamateriaalien ja betonin murskaamista sekä eräitä konetöitä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on täydennettävä liitteenä oleva ESPD-lomake ja pyydettäessä toimitettava sijoittumismaansa mukaan:

-todistus, että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin:

- kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätöstiedot toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaiselle,

- selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä,

- todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorit-tamisesta,

- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä,

- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista,

- liikennelupa,

- ote jäterekisteristä.

-tarvittaessa toiminnan edellyttävät luvat

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.9.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:12.9.2019 12:00
Paikka: Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Kesällä 2020 tai 2021, riippuen option käyttöönotosta.

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa

selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan

saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka

kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Valitus markkinaoikeuteen on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttösopimuksista) 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Napapiirin Residuum Oy
Postiosoite:Betonitie 3
Postinumero:96320
Postitoimipaikka:Rovaniemi
Maa:Suomi
Puhelin:+358 207120230
Sähköpostiosoite:asiakaspalvelu@residuum.fi
Internet-osoitewww.residuum.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.8.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
TP_Jatteen_kasittely_ja_lajitteluprosessi_KierratyspuistoResiduum_07082019.pdf
Jatteen_lajittelu_Prosessin_ja_tehtavan_kuvaus_ 2019.pdf
Yleiskartta_KierratyspuistoResiduum__1_500.pdf
Yleiskartta_2_KierratyspuistoResiduum__1_500.pdf
Liite_4Vertailuhinta_taulukko__Jatteen_kasittely_ja_lajitteluprosessi.pdf
ESPD_lomakepohja_6_2019.doc
Alakorkalon jäteaseman ympäristölupa_10072019.pdf
Liite+7+Tarjouslomake_Jatteen_kasittely_ja_lajitteluprosessi_Alakorkalon+jateasemalla.doc
«« Takaisin