«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Lappeenrannan kaupunki : Infra- ja rakentamisalan konsulttipalvelut

26.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015741
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 144-355316

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lappeenrannan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0162193-3
Postiosoite:PL 11
Postinumero:53101
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Teppo Mäki
Puhelin:+358 406830646
Sähköpostiosoite:teppo.maki@lappeenranta.fi
NUTS-koodi:Lappeenranta (K405)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lappeenranta.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Infra- ja rakentamisalan konsulttipalvelut
Viitenumero:
C39 2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämän hankinnan tavoitteena oli luoda kaupunkikonsernin käyttöön konsulttipalveluiden puitejärjestely, jonka avulla voidaan sopimuskauden aikana hankkia laadukkaita ja kustannustehokkaita asiantuntijapalveluita tilaajien tarpeisiin. Toimeksiannon kohteena ovat pääosin kaupunkikonsernin Elinkeino ja kaupunkikehitys toimialan suunnittelutehtävät tilaajan määrittelemässä laajuudessa ja aikataulussa. Kilpailutuksen tuloksena valittiin kullekin eri tehtävä-/tehtävän osa-alueelle (lukuunottamatta osa-aluetta E. Pilaantuneiden maiden vanhojen kaatopaikkojen ja sedimenttien kunnostamiseen liittyvä näytteenotto, suunnittelu ja valvonta, jolle osa-alueelle tehtiin itseoikaisu ja hankinta päätettiin keskeyttää ja kilpailuttaa uudelleen) maksimissaan viisi (5) puitesopimuskonsultti sopimuskaudelle, joka alkoi sopimuksen allekirjoituksesta, ja päättyy 31.12.2020, sekä niiden jälkeen mahdollisesti käyttöönotettaville 1+1 jatkoaikaoptiovuosille.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 5700000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Luontoselvitykset
Osa nro:
A1a
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yhdyskuntasuunnittelupalvelut. (71410000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Luontoselvityksessä kartoitetaan suunnittelualueen luonnonolot kaavatason mukaisella riittävällä tarkkuudella siten, että voidaan tunnistaa ja arvioida kaavan toteutumisen ympäristövaikutukset. Luontoselvityksessä luokitellaan alueen elinympäristöt, kuvataan kasvillisuuden ominaispiirteet ja huomioidaan ns. lakikohteet ja muut merkittävät kohteet. Lähtökohtana työssä on ilmakuva- ja karttatarkastelut, valmiit aineistot ja tietokannat sekä aiemmin tehdyt luontoselvitykset. Selvitystyöhön kuuluu olennaisena osana maastotyöt. Suunnittelualueelta voidaan tarvita lisäksi erikseen mm. seuraavia kartoituksia: • lajistoselvitykset (esim. lepakko, liito-orava, viitasammakko, hyönteiset, kasvillisuus) • linnustoselvitykset • ekologisen verkoston kartoitus • Natura 2000 -arviointi

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Maisemaselvitykset
Osa nro:
A1b.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Maisema-arkkitehdin palvelut. (71420000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Maisemaselvityksellä tarkoitetaan alueen maisema- ja kulttuurihistorian, maiseman erityispiirteiden, toiminnan tai fyysisten ominaisuuksien muutosten kuvaamista ja selvittämistä mm. kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin, maastokäynteihin ja arkistolähteisiin perustuen. Maisemaselvitys tuottaa tietoa maisemasta ja maiseman muutoksista suunnittelun tueksi. Sen pohjalta voidaan arvioida maisemavaikutuksia sekä esittää haittojen lieventämiskeinoja. Maisemaselvityksen tärkeimpiä tehtäviä on tuoda esille ja korostaa niitä arvoja, jotka maiseman luonne, piirteet ja ominaisuudet muodostavat. Maiseman perustekijöiden ja niiden vuorovaikutussuhteiden selvittämisen lisäksi maisemaselvityksessä tulee esittää johtopäätöksiä, suosituksia ja reunaehtoja suunnittelulle.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Arkeologisen kulttuuriperinnön selvitykset
Osa nro:
A1c.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yhdyskuntasuunnittelupalvelut. (71410000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Muinaisjäännösinventointi kuuluu olennaisena kaavoitusta ja muita maankäytön suunnitelmia varten laadittaviin selvityksiin. Se antaa tärkeää lähtötietoa suunnitteluun ja toimii vaikutusarvioinnin pohjana arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Muinaisjäännösinventointi voidaan tehdä koko suunnittelualueelta tai ns. muuttuvan maankäytön alueilta. Inventoinnissa tarkastetaan alueen kaikki tunnetut muinaisjäännökset ja löytöpaikat sekä samalla etsitään maastosta ennestään tuntemattomia muinaisjäännöksiä. Alueelta tutkitaan sekä esihistorialliset että historialliset kohteet. Lappeenrannassa tarvitaan edellisten lisäksi erityistuntemusta sotahistoriallisista kohteista. Keskeisenä menetelmänä inventoinnissa ovat maastotyöt. Lisäksi työssä hyödynnetään mm. historiallisia karttoja, aiempia selvityksiä ja tutkimuksia sekä laserkeilausaineistoja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Rakennetun kulttuuriympäristön selvitykset
Osa nro:
A1d.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yhdyskuntasuunnittelupalvelut. (71410000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Rakennetun kulttuuriympäristön selvitykset jakautuvat kaavatason mukaan asemakaavoitusta varten tehtäviin rakennushistoriaselvityksiin ja yleiskaavoitusta varten tehtäviin rakennetun kulttuuriympäristön selvityksiin. Lisäksi rakennetun kulttuuriympäristön selvityksiin lasketaan kuuluviksi kaupunkikuvalliset selvitykset, joita voidaan tarvita kaikilla kaavatasoilla sekä myös muissa maankäytön hankkeissa suunnittelun tukena. Rakennushistoriaselvitys tehdään asemakaavan muutosta varten ja sen on tarkoitus vastata MRL 9 § edellyttämää selvityksen tasoa. Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys tehdään yleensä yleiskaavoitusta varten. Kaupunkikuvallinen selvitys laaditaan kaavoituksen tai muun maankäytön suunnitelman tueksi.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kaupalliset selvitykset
Osa nro:
A1e.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yhdyskuntasuunnittelupalvelut. (71410000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kaupallisten selvitysten tarkoituksena on tarkastelualueen kaupan ratkaisujen mitoittaminen ja toimintojen sijoittelu sekä vaikutusten arviointi. Selvitys voi koskea koko kaupunkia tai osaa siitä, kuten vähittäiskaupan suuryksiköiden aluetta. Selvitys voi liittyä sekä yleis- että asemakaavoitukseen. Kaupan toimintojen suunnittelun lähtökohtana on maakuntakaava, jossa on määritelty keskustojen ja vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainti. Kaupallinen selvitys tarkentaa kaupan mitoitusta ja laatua. Työ sisältää perustieto-osan, jossa kuvataan nykyistä kaupan palveluverkkoa ja sen kehitysnäkymiä. Perustietotarkastelun pohjalta määritetään laskennallinen liiketilatarve ostovoiman kasvun ja muiden tekijöiden pohjalta. Keskeinen osa selvitystä on esitetyn kaavaratkaisun kaupallisten vaikutusten arviointi. Vaikutusarviossa arvioidaan vaikutukset mm. kaupan toimintaedellytyksiin ja rakenteeseen, palveluverkkoon sekä palveluiden saavutettavuuteen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Palveluverkkoselvitykset
Osa nro:
A1f.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yhdyskuntasuunnittelupalvelut. (71410000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palveluverkkoselvityksiä laaditaan yleiskaavallisen ja strategisen maankäytön suunnittelun pohjaksi. Selvitys voi koskea koko kaupunkia tai osaa siitä ja siinä voidaan käsitellä sekä julkisia että yksityisiä (mukaan lukien kaupallisia) palveluja. Vaihtoehtoisesti kaupalliset palvelut voidaan käsitellä omassa selvityksessään. Selvityksen pohjana on olemassa olevan palveluverkon kuvaus, jossa esitetään tarvittavassa laajuudessa nykyisen palveluverkon rakenne ja tiedot olemassa olevista toimitiloista. Tulevien tilatarpeiden pohjaksi kuvataan palveluverkkoon vaikuttavia muutostekijöitä ja kehityslinjoja. Selvitys voi sisältää yhden tai useampia vaihtoehtoja tulevaksi tavoiteltavaksi palveluverkoksi. Vaihtoehtojen vaikutukset arvioidaan ja vertailun pohjalta tehdään esitys tulevaksi palveluverkoksi. Selvitykseen voidaan liittää myös esitys palveluverkon toteuttamisen aikataulusta ja toteuttamisesta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Liikenneverkkotarkastelu
Osa nro:
A1g.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yhdyskuntasuunnittelupalvelut. (71410000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Liikenneverkkotarkastelun tarkoituksena on tuottaa liikennettä koskevaa tietoa asema- ja yleiskaavojen sekä muiden maankäytön suunnitelmien tausta-aineistoksi. Tarkastelussa määritellään kaupungin tai sen osan liikenteen tavoiteverkko ja liikenne-ennuste tavoitevuodelle. Tarkastelulla selvitetään maankäytön synnyttämät liikkumistarpeet, liikennetuotokset, liikenteelliset vaikutukset ja infran kehittämistarpeet.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ympäristöhäiriöitä koskevat selvitykset
Osa nro:
A1h.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yhdyskuntasuunnittelupalvelut. (71410000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Yleisimpiä ympäristöhäiriöitä koskevia selvityksiä ovat, melu-, tärinä- ja pilaantuneiden maiden selvitykset (PIMA).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Toiminnalliset selvitykset
Osa nro:
A1i.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yhdyskuntasuunnittelupalvelut. (71410000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toiminnallisissa selvityksissä tutkitaan alueen tai sen osan mahdollisuuksia ja merkitystä kyseisen toiminnan kannalta. Tavoitteena on, että toiminta voitaisiin ottaa huomioon mahdollisimman hyvin kaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa. Toiminnallisia asemakaavatasoisia selvityksiä voivat olla esim. keskustakorttelien jalankulkuyhteyksien tutkiminen ja esteettömyysselvitykset. Yleiskaavatason toiminnallisia selvityksiä voivat olla esim. virkistysalueverkostoa ja -yhteyksiä koskevat selvitykset sekä ulkoiluun, urheilu-ja liikuntamahdollisuuksiin sekä muuhun virkistyskäyttöön liittyvät selvitykset.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Yleiskaavoitus
Osa nro:
A2a.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yhdyskuntasuunnittelupalvelut. (71410000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toimeksianto käsittää MRL:n tarkoittaman yleiskaavatasoisen kaavasuunnittelun, jonka tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Laadittavien kaavojen ohjaavuus voi vaihdella perinteisestä oikeusvaikutteisesta aluevarauskaavasta luonteeltaan enemmän ohjaaviin strategisiin suunnitelmiin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Asemakaavoitus
Osa nro:
A2b.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yhdyskuntasuunnittelupalvelut. (71410000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toimeksianto käsittää maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittaman asemakaavatasoisen kaavasuunnittelun. Toimeksianto voi koskea yksittäistä tonttia tai korttelia tai laajempia asuin-, työpaikka- ja virkistysalueita. Kaavan laatimisen lisäksi tehtävään voidaan lisätä selvitysten ja vaikutusarvioiden laatimista sekä osallistumis- ja vuorovaikutusprosessin hoitamista. Selvityksiä ja niiden sisältöjä on kuvattu kohdassa A1 ja vaikutustenarviointia kohdassa A3.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Muut maankäytön suunnitelmat
Osa nro:
A2c.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yhdyskuntasuunnittelupalvelut. (71410000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Yleis- ja asemakaavojen lisäksi maankäytön suunnitteluun sisältyy erilaisia kaavoitustyötä tukevia suunnittelutehtäviä. Tällaisia tehtäviä voivat olla esim. erilaiset kehittämis- ja ideasuunnitelmat sekä tarkemmat erilliseen teemaan liittyvät suunnitelmat ja tarkastelut. Tehtävien tarkkuus riippuu kyseessä olevasta kaavatasosta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tuotos muissa kuin rakennustapaohjeissa: • muokattavissa oleva sähköinen raportti (teksti, kaaviot, kuvat, kartat) • suunnitelmat sähköisenä, esim. dwg

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
VAIKUTUSTENARVIOINTI
Osa nro:
A3.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yhdyskuntasuunnittelupalvelut. (71410000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Vaikutustenarviointi on olennainen osa kaavatyötä. Arviointia tehdään koko ajan suunnittelun rinnalla ja sen tulee hyödyttää tehokkaasti suunnittelua, osallistumista ja päätöksentekoa. MRL 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Vaikutustenarviointi sovitetaan kunkin kaavatason ja kaavoitustehtävän erityispiirteiden mukaisesti. MRA 1 §:n mukaan kaavatyössä tulee arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset 1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, 2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon, 3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, 4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen, 5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön sekä 6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tuotos: muokattavissa oleva sähköinen raportti (teksti, kaaviot, kuvat, kartat)

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Katu- ja vesihuolto
Osa nro:
B1a.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu. (71322000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Konsultin tulee selvittää nykyiset, siirrettävät ja alueelle mahdollisesti tulevat uudet verkostot, johdot, sähkö- ja tietoliikennekaapelit mukaan lukien liikenteen ohjaukseen ja liikennevaloihin liittyvät kaapelit, sekä niiden omistajat. Konsultin tulee olla yhteydessä heidän suunnittelijoihinsa ja konsultille kuuluu koordinointivastuu, tila- ja sijaintivarausten osoittaminen katu- ja muihin rakenteisiin sekä verkostojen esittäminen suunnitelmissa. Putket, johto- ja kaapeliputket esitetään rakennepoikkileikkauksissa (lukumäärä ja omistaja) sekä erillisillä johtokartoilla. Kaivannot tulee sovittaa yhteen mahdollisten muiden kaivantojen kanssa. B1a1. Katusuunnitelmat ja katujen rakennussuunnitelmat B1a2. Vesihuoltosuunnittelu

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Hulevesien käsittelyjärjestelmien sekä hulevesikosteikkojen suunnittelu ja mallinnus
Osa nro:
B1b.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu. (71322000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toimeksiannolla on tarkoitus saada hulevesien käsittelyyn ekologinen, ympäristöystävällinen ja tulvatilanteet kestävä malli, joka kestää tulevaisuudessa yhä kiristyvät vaatimukset hulevesien aiheuttamien vesistöjen kuormituksen vähentämisestä. Suunnitelmin ja havainnekuvin tulee esittää hulevesien keräys ja johtaminen maastosta, liikennealueilta, aukiolta ja toreilta sekä niiden lopullinen sijoittaminen takaisin luonnon kiertokulkuun ympäristöä rasittamattomalla tavalla.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Maisema- ja puistosuunnittelu
Osa nro:
B1c.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut. (71400000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämän osa-alueen suunnittelutyöt ovat pääasiassa viheralueiden yleis- ja rakennussuunnittelua. Toimeksianto voi käsittää yksittäisen kohteen tai laajemman kaava-alueen. Yleissuunnittelua tehdään yleensä asemakaavoitukseen liittyen ja erityisesti yleisten alueiden kustannusten laskemiseksi. Ympäristösuunnittelu voi olla osa katusuunnittelua. Puistosuunnittelua tehdään voimassa olevien asemakaavojen perusteella ja siihen kuuluu hallinnollisen aineiston (piirustukset, kustannusarvio, suunnitelmaselostus, esitteet, esittelyaineisto) tuottaminen. Rakennussuunnittelussa laaditaan kaikki kohteen rakentamiseksi tarvittavat asiakirjat, osallistutaan tarvittaessa urakan valmisteluun ja tarvittaessa hoidetaan rakentamisen aikaista suunnittelua. Ympäristön kannalta merkittävissä kohteissa kuuluu visualisointi ja havainnekuvien tuottaminen suunnitteluun.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Katu- ja muu ulkovalaistus
Osa nro:
B1d.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämän osa-alueen suunnittelutyöt ovat pääasiassa liikenneväylien, teiden ja katujen sekä raittien ja pysäköintialueiden, puistojen ja aukioiden sekä muiden ulkoalueiden valaistussuunnitelmien tekoa kunkin alueen vaatimustason mukaisesti. Suunnitelmat ovat rakennussuunnittelutasoisia sijaintisuunnitelmia, joista ilmenee valaistuksen tarvitsemat rakenteet. Suunnitelma sisältää pääsääntöisesti valaistus-, rakennus- sekä sähkösuunnitelman. Kohde voi koostua yksittäisestä kohteesta tai laajemmasta kokonaisuudesta. Työselitys, määräluettelo ja kustannusarvio kuuluvat toimeksiantoon kohteen laajuudesta riippumatta. Hankekohtaiseen erikoisvalaistuksen suunnitteluun kuuluu sekä taide- että ympäristöaiheiden valaistuksen suunnitelmat. Niissä esitetään yleissuunnitelmatasoisesti erityisvalaistuskohteet, käytettävät valaistusmenetelmät ja ympäristö-, vesi- ja taideaiheet tai edellisten yhdistelmät.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Taitorakenteet
Osa nro:
B1e.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

1. Taitorakenteiden suunnittelu Tähän osa-alueeseen sisältyy jonkin taitorakenteen mm. sillan, meluesteen, portaan/portaiden, taideteosten- ja patsaiden perustusten, tai muiden muurirakennelmien ja vesiaiheiden suunnittelu. Kyseiset suunnitelmat laaditaan yleensä kadun rakennussuunnittelun yhteydessä. 2. Taitorakenteiden suunnitteluttaminen Tehtävään kuuluu mm. suunnittelun käynnistäminen, suunnittelun valvonta, ratkaisuvaihtoehtojen vertailu, suunnitelmien tavoitteen mukaisuuden tarkistaminen, suunnitelmien hyväksynnän valmistelu, viranomaisluvat sekä lisä- ja muutossuunnittelusta huolehtiminen. 3. Siltojen ylläpito Tehtävä sisältää Lappeenrannan kaupungin silloille tehtävät yleis- ja erikoistarkastukset sekä korjaussuunnitelmat. Tarkastukset tehdään Liikenneviraston ohjeiden mukaan.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Rakennuttajakonsultointi
Osa nro:
B1f.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinööritaitoa ja rakentamista koskevat neuvontapalvelut. (71310000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tehtävään kuuluvat kohteet voivat olla tämän tarjouspyynnön mukaisten suunnittelualojen kohteita ja tarjottavalla henkilöstöllä tulee olla kohteissa vaadittava pätevyys töiden hoitamiselle. Rakentamisen valmistelu Rakentamisen valmisteluvaiheessa laaditaan ja käsitellään hyväksytyn urakkamuodon sekä hankintatavan edellyttämät tarjouspyyntöasiakirjat, järjestetään urakkakilpailut ja valitaan urakoitsijat teknisen lautakunnan päätettäväksi. Rakentamisen ohjaus Rakentamisen ohjauksella varmistetaan sopimuksen mukainen suoritus, huolehditaan toimeksiantajan eduista ja rakennuttajavelvoitteista sekä valvotaan urakoitsijoiden ja muiden työnsuorittajien suorituksia. Hankekohtaisesti sovitaan valvonnan laajuudesta ja työn sisällöstä. Vastaanotto Vastaanottovaiheessa tarkistetaan, että urakka on suoritettu suunnitelmien mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Satamien suunnittelu
Osa nro:
B2a.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lappeenrannalla on jo nimensä mukaisesti paljon ranta-alueita jossa useita pienvenesatamia, matkustajalaivasatama sekä Mustolan rahtisatama-alue. Näitä laajennetaan ja saneerataan tarpeen mukaan. Suunnittelutoimeksiannot liittyvät näihin hankkeisiin. Satamien alueiden suunnittelu ja satamarakenteiden yleis- ja rakennussuunnittelu kuuluvat osion tehtäviin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Laitureiden suunnittelu
Osa nro:
B2b.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Laitureiden suunnittelu käsittää pienvenesatamien, matkustajasataman ja Mustolan rahtisataman laitureiden saneeraus- ja korjaussuunnittelua. Mustolan rahtisatama sijaitsee Saimaan kanavalla, Mustolan sulun alajuoksulla ja matkustajasatama kaupunginlahdella keskustassa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Rautatiesuunnittelu
Osa nro:
B2c.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämän osa-alueen suunnittelutyöt ovat pääasiassa ratojen sekä niihin liittyvien tai erillisten rakenteiden ja laitteiden yleis-, korjaus-, ylläpito-, tai rakentamissuunnittelua. Kohde voi koostua yksittäisistä raiteista tai voi käsittää laajemman kokonaisuuden.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Rataisännöinti
Osa nro:
B2d.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Erilaiset insinööripalvelut. (71330000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Rataisännöinti koskee kaupungin omistamia teollisuusraiteita, jotka sijaitsevat Mustolan rahtisataman alueella. Rataisännöinti sisältää mm. raiteiston tarkastusta, huoltotöiden (vaihteet, kiskot, pölkyt yms.), kunnossapitotöiden määrittelyä, rakennuttamista (projektin johto), urakoiden kilpailutusta ja niiden valvontaa/raportointia. Rataisännöinti laatii kustannusarviot budjetointia varten.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Liikennesuunnittelu
Osa nro:
B3a.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Liikenteen yleissuunnittelu Liikenteen yleissuunnittelu käsittää lähinnä kaavoitukseen liittyvää katualueiden mitoitusta erilaisten käyttäjien ja toimintojen tilantarpeet huomioon ottaen, liittymien toimivuustarkasteluja. Liikennemerkki- ja viitoitussuunnitelmat Tämän osa-alueen suunnittelutyöt ovat pääasiassa liikenteenohjauksen yleis- ja rakennussuunnittelua sisältäen liikennemerkki- ja viitoitussuunnittelua mukaan lukien portaalien yleissuunnitelmat. Kohde voi koostua yksittäisestä kadusta tai käsittää laajemman aluekokonaisuuden. Liikenneturvallisuussuunnittelu Osa-alueen suunnittelutyöt ovat erilaisten laaja-alaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimista, mahdollisten liikenneturvallisuustyöryhmien vetämistä tai muuta ko. palveluun liittyvää tekemistä. Työ voi sisältää myös esim. jonkun koulun lähiympäristön liikenneturvallisuus- ja liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Liikennevalosuunnittelu
Osa nro:
B3b.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Liikennevalo-ohjauksen suunnittelu käsittää pääosin kaupungin pääväylien uusien ja jo olemassa olevien yksittäisen liittymän ja laajemman useamman liittymän kokonaisuuden valo-ohjauksen suunnittelua. Toimeksianto voi sisältää eri kulkumuotojen liikennevaloetuuksien suunnittelua. Toimeksianto voi sisältää tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnan liikennevalojen valvontaan ja kunnossapitoon liittyen (esim. kilpailutusasiakirjat).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Joukkoliikennesuunnittelu
Osa nro:
B3c.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toimeksiantoon kuuluvat Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteeseen, koulukuljetuksiin sekä niiden oheistoimintoihin liittyvät asiantuntijatukipalvelut, jotka tilaajan yhteyshenkilöt erikseen osoittavat konsultille. Tehtävät liittyvät Lappeenrannan joukkoliikenteeseen ja koulukuljetuksiin liittyvien palvelujen kehittämiseen, esimerkiksi paikallisliikenteen vuosiraportin laatiminen. Suunnittelu sisältää mahdollisia joukkoliikenteen seurantatutkimuksia. Työhön voi liittyä kaavoitusvaiheen joukkoliikenteen yleissuunnittelua, jossa huolehditaan joukkoliikenteen toimintaedellytysten säilymisestä ja parantamisesta kaavoituksen keinoin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Liikenteen hallinnan ja ohjausjärjestelmien suunnittelu
Osa nro:
B3d.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toimeksiantoon voivat kuulua nopeus- ja punaista päin ajon valvontaan liittyvät pienet rakennussuunnittelutyöt katuympäristössä. Lisäksi osa-alueen suunnittelu käsittää mahdolliset tunneli-, muuttuva nopeus- tai muuta liikenteen ohjausjärjestelmäsuunnittelua.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
LIIKUNTAPAIKKOJEN SUUNNITTELU
Osa nro:
C.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Liikuntapaikkojen suunnittelu käsittää yleiseen ja koulujen käyttöön tulevien ulkoliikuntapaikkojen suunnittelun. Kohteita ovat yleisurheilukentät, jalkapallo- ja pesäpallokentät sekä niiden peruskorjaus- ja perusparannussuunnitelmat, lähiliikuntapaikat, ulkoilureitit, uimarannat, hiihtoladut jne.. Tehtäviin voi kuulua: - OPM:n ja Läänin liikuntalautakunnan myöntämien valtionavustushakemusten mukaiset asiakirjoihin sisältyvien suunnitelmien ja asiakirjojen laatiminen - yleissuunnitelmat ja toiminnalliset tarkastelut - asemapiirustukset, leikkaukset ja detaljit - kuivatus- ja kastelujärjestelmien suunnittelu - valaistuksen suunnittelu - perustamistapaselvitykset, perustamislausunnot, maaperätutkimukset - työselityksetkustannusarviot ja määräluettelot

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu50
Hinta 50
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Mittaukset
Osa nro:
D1.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan tukipalvelut. (71336000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä osa-alue sisältää; - maasto- ja rakennusmittausta sekä kartoituksia takymetrikalustolla - mittausaineiston jatkokäsittelyä ja luovutus sovitussa formaatissa - olevien rakenteiden ja rakennusten laserkeilausta - pistepilvien muodostamista ja niiden tulostamista sekä jatkokäsittelyä - pistepilvestä inventointimallin laatimista YTV2012 mukaisesti

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Maaperä- ja pohjatutkimukset
Osa nro:
D2.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyömaan maastotutkimus. (71510000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä osa-alue sisältää rakennuksien sekä katu- että infrahankkeiden maastotöitä, kuten tutkimusohjelman laatimista, mittauksia, kairauksia ja näytteenottoja, ja näiden tutkimuksien pohjalta tehtyjä pohjatutkimuslausuntoja ja rakennettavuusselvityksiä. Maaperätutkimukset käsittävät mm.; - siipikairaukset - painokairaukset - heijarikairaukset - puristinheijarikairaukset - porakonekairaus keskiraskaalla kalustolla - koekuoppien teko konetyönä - pohjavesiputken asennus - näytteenotto ja analysointi - tutkimuspisteiden merkintä ja kartoitus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Geo- ja pohjarakennesuunnittelu
Osa nro:
D3.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut. (71530000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tehtävät sisältävät sekä saneeraus- ja uudiskohteiden suunnittelua. Katu- ja infrahankkeissa tehtäviin kuuluu mm. rakenteiden geotekninen tutkimusohjelman laadinta, suunnittelu ja mitoitus sekä erilaisten pohjanvahvistustoimenpiteiden vaihtoehtotarkastelut, geotekniset laskelmat ja kustannusarviot. Tehtävään kuuluu myös työnaikaisen tuennan sekä mahdollisen pohjaveden alennussuunnitelman laatiminen. Toimenpiteet esitetään suunnitelmapiirustuksissa, paalukohtaisissa poikkileikkauksissa sekä pituusleikkauksissa. Yleissuunnitelman pituusleikkauksessa esitetään vähintään pohjanvahvistustoimenpiteet sekä kaivantojen tuettava osuudet. Talonrakennushankkeeseen tai korjaukseen liittyvät geotekniset suunnittelutehtävät käsittävät esimerkiksi kaikki tavanomaiset suunnittelun tehtävät ja geoteknisen suunnittelun tehtäväluettelon GEO12 (RT 10-11127), pääsuunnittelu tehtäväluettelo PS 12 mukaiset geoteknisen suunnittelun tehtävät.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu50
Hinta 50
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Arkkitehtisuunnittelu
Osa nro:
F1.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Arkkitehtisuunnittelun tehtävät käsittävät pääasiassa - kohteiden tilamuutoksien suunnittelua, - pääsuunnittelijan tehtävät suunnittelukohteissa, - hankesuunnittelua uudis- peruskorjauskohteissa, - osallistumista tarjouspyyntöasiakirjojen laadintaan, - rakennuslupahakemukset sekä - erilaiset toimintaan liittyvät tilaselvitykset - viranomaisneuvottelut Suunnittelutehtävissä noudatetaan Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluetteloa ARK 12 (RT 10-11109), Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS 12 (RT 10-11108), yleisiä tietomallivaatimuksia YTV 2012, Maankäyttö- ja rakennuslakia (1999/132) sekä voimassa olevia rakennusten suunnittelua koskevia asetuksia ellei toisin sovita.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu50
Hinta 50
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
LVIA-suunnittelu
Osa nro:
F2.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

LVIA-suunnittelun tehtävät käsittävät pääasiassa - saneeraus- ja uudiskohteiden lämpö-, vesi-, ilmastointi-, automaatio- ja kylmälaitesuunnittelua - kohteiden suunnittelijavalvontaa sekä - tapauskohtaisesti asennusvalvontaa - vastuusuunnittelijan tehtävät suunnittelukohteissa, - hankesuunnittelua uudis- peruskorjauskohteissa, - osallistumista tarjouspyyntöasiakirjojen laadintaan, - rakennuslupahakemukset sekä - erilaiset toimintaan liittyvät tilaselvitykset - viranomaisneuvottelut Suunnittelutehtävissä noudatetaan talotekniikan suunnittelun tehtäväluetteloa TATE18. Tarvittavat tehtävät ja niiden suorittajat määritellään hankekohtaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu50
Hinta 50
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Sähkösuunnittelu
Osa nro:
F3.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Suunnittelun tehtävät käsittävät pääasiassa - saneeraus- ja uudiskohteiden sähkösuunnittelua - kohteiden suunnittelijavalvontaa sekä - tapauskohtaisesti asennusvalvontaa - vastuusuunnittelijan tehtävät suunnittelukohteissa, - hankesuunnittelua uudis- peruskorjauskohteissa, - osallistumista tarjouspyyntöasiakirjojen laadintaan, - rakennuslupahakemukset sekä - erilaiset toimintaan liittyvät tilaselvitykset - viranomaisneuvottelut Suunnittelutehtävissä noudatetaan talotekniikan suunnittelun tehtäväluetteloa TATE18. Tarvittavat tehtävät ja niiden suorittajat määritellään hankekohtaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu50
Hinta 50
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Rakennesuunnittelu, talonrakennus
Osa nro:
F4.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Suunnittelun tehtävät käsittävät pääasiassa; - saneeraus- ja uudiskohteiden rakennesuunnittelua - kohteiden suunnittelijavalvontaa sekä - tapauskohtaisesti asennusvalvontaa - vastuusuunnittelijan tehtävät suunnittelukohteissa - hankesuunnittelua uudis- ja peruskorjauskohteissa - osallistumista tarjouspyyntöasiakirjojen laadintaan - rakennuslupahakemukset sekä - erilaiset toimintaan liittyvät tilaselvitykset - viranomaisneuvottelut Suunnittelutehtävissä noudatetaan rakennesuunnittelun tehtäväluetteloa RAK12, maankäyttö- ja rakennuslakia sekä voimassa olevia rakennusten suunnittelua koskevia asetuksia. Tarvittavat tehtävät ja niiden suorittajat määritellään hankekohtaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu50
Hinta 50
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Sisustussuunnittelu
Osa nro:
F5.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakentamiseen liittyvät palvelut. (71500000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat tilaajan uudisrakennuskohteiden ja muutostöiden sisustussuunnittelu. Kohteet ovat pääsääntöisesti koulu-. päiväkoti- ja toimistokohteita. Toimeksiantojen koko ja sisältö vaihtelee pienistä yksittäisistä tehtävistä laajempiin tehtäväkokonaisuuksiin. Toimeksiannot tehdään kiinteässä yhteistyössä kohteen pääsuunnittelijan, käyttäjän edustajien ja tilaajan kanssa. Käyttäjien osallistaminen suunnitteluprosessiin on osa toimeksiantoja. Mikäli tilaajalla on konseptisuunnitelma, toteutetaan kalustesuunnittelu sen mukaisesti. Julkisten kohteiden sisustussuunnitteluatehtävät käsittävät pääasiassa: - irtokalusteet - tarvittaessa kiintokalusteet - sisustustekstiilit - tarvittaessa sisustusvalaisimet - edellisiin liittyvien hankinta-asiakirjojen valmistelussa avustaminen - ja hankinta-aineiston tuottaminen - sisustusväri- ja materiaalisuunnittelu Suunnittelutehtävissä noudatetaan sisustussuunnittelun tehtäväluetteloa SIS12 (RT 10–11192).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu50
Hinta 50
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Akustiikkasuunnittelu
Osa nro:
F6.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Julkisten kohteiden akustiikkasuunnittelua - tehtävät käsittävät pääasiassa: - uudisrakennuskohteiden tilojen akustinen suunnittelu – mm. uudet koulukohteet - tarvittaessa korjausrakentamiseen liittyvä akustinen suunnittelu - väistötilakohteiden akustinen suunnittelu – mm. koulukohteiden väistötilat - akustiikkaratkaisujen suunnittelijavalvontaa työmaalla - talotekniikkajärjestelmien meluntorjuntasuunnittelua Suunnittelutehtävissä noudatetaan akustiikkasuunnittelun tehtäväluetteloa AKU12. Tarvittavat tehtävät ja niiden suorittajat määritellään hankekohtaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu50
Hinta 50
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Rakennetut pientalotontit tai tilat sekä niihin verrattavat alueet
Osa nro:
G1.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pääsääntöisesti rakennettuja pientalokohteita maapohjineen. Rakennusten ja tonttien myyntiä sekä vuokrausta varten tarvitaan niiden markkina-arvon määritys. Kyseiset kohteet voivat olla esimerkiksi kaupungin palvelutuotannosta poistuneita myytäviksi tai vuokrattavaksi tarkoitettuja rakennuksia tai yritystontteja. Markkina-arvon määritystä tarvitaan toisinaan myös asemakaavamuutoksen myötä tulevan mahdollisen arvonnousun määrityksessä. Arvioinnin tarkoituksena on määrittää kohteen markkina‐arvo käyttämällä kauppa-arvo-, tuotto-arvo- tai kustannus-arvomenetelmiä tai niiden yhdistelmiä. Arviointi perustuu tilaajalta, julkisista rekistereistä ja muista tietolähteistä saatuihin tietoihin kiinteistöstä ja sen ympäristöstä. Tuotos: Arviokirja. Arviokirjan tulee täyttää kansainväliset arviointistandardit (IVS). Tarvittavat tehtävät ja niiden suorittajat määritellään hankekohtaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu50
Hinta 50
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kiinteistön maapohjan arvio
Osa nro:
G2.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Yrityskäyttöön tuleva tai kaavoitettu rakentamaton maapohja. Rakennusten ja tonttien myyntiä sekä vuokrausta varten tarvitaan niiden markkina-arvon määritys. Kyseiset kohteet voivat olla esimerkiksi kaupungin palvelutuotannosta poistuneita myytäviksi tai vuokrattavaksi tarkoitettuja rakennuksia tai yritystontteja. Markkina-arvon määritystä tarvitaan toisinaan myös asemakaavamuutoksen myötä tulevan mahdollisen arvonnousun määrityksessä. Arvioinnin tarkoituksena on määrittää kohteen markkina‐arvo käyttämällä kauppa-arvo-, tuotto-arvo- tai kustannus-arvomenetelmiä tai niiden yhdistelmiä. Arviointi perustuu tilaajalta, julkisista rekistereistä ja muista tietolähteistä saatuihin tietoihin kiinteistöstä ja sen ympäristöstä. Tuotos: Arviokirja. Arviokirjan tulee täyttää kansainväliset arviointistandardit (IVS). Tarvittavat tehtävät ja niiden suorittajat määritellään hankekohtaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu50
Hinta 50
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Rakennetut liikekiinteistöt
Osa nro:
G3.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Rakennusten ja tonttien myyntiä sekä vuokrausta varten tarvitaan niiden markkina-arvon määritys. Kyseiset kohteet voivat olla esimerkiksi kaupungin palvelutuotannosta poistuneita myytäviksi tai vuokrattavaksi tarkoitettuja rakennuksia tai yritystontteja. Markkina-arvon määritystä tarvitaan toisinaan myös asemakaavamuutoksen myötä tulevan mahdollisen arvonnousun määrityksessä. Arvioinnin tarkoituksena on määrittää kohteen markkina‐arvo käyttämällä kauppa-arvo-, tuottoarvo- tai kustannus-arvomenetelmiä tai niiden yhdistelmiä. Arviointi perustuu tilaajalta, julkisista rekistereistä ja muista tietolähteistä saatuihin tietoihin kiinteistöstä ja sen ympäristöstä. Tuotos: Arviokirja. Arviokirjan tulee täyttää kansainväliset arviointistandardit (IVS). Tarvittavat tehtävät ja niiden suorittajat määritellään hankekohtaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu55
Hinta 45
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Erityiskohteet
Osa nro:
G4.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelutuotannosta poistuneet vanhat julkiset rakennukset, esim. vanhat koulut ja sote-kiinteistöt. Rakennusten ja tonttien myyntiä sekä vuokrausta varten tarvitaan niiden markkina-arvon määritys. Kyseiset kohteet voivat olla esimerkiksi kaupungin palvelutuotannosta poistuneita myytäviksi tai vuokrattavaksi tarkoitettuja rakennuksia tai yritystontteja. Markkina-arvon määritystä tarvitaan toisinaan myös asemakaavamuutoksen myötä tulevan mahdollisen arvonnousun määrityksessä. Arvioinnin tarkoituksena on määrittää kohteen markkina‐arvo käyttämällä kauppa-arvo-, tuotto-arvo- tai kustannus-arvomenetelmiä tai niiden yhdistelmiä. Arviointi perustuu tilaajalta, julkisista rekistereistä ja muista tietolähteistä saatuihin tietoihin kiinteistöstä ja sen ympäristöstä. Tuotos: Arviokirja. Arviokirjan tulee täyttää kansainväliset arviointistandardit (IVS). Tarvittavat tehtävät ja niiden suorittajat määritellään hankekohtaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu55
Hinta 45
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Paloturvallisuussuunnittelu
Osa nro:
H3.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Lappeenrannan seutu (S091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tehtävät käsittävät pääasiassa - paloteknisten lausuntojen, raporttien ja suunnitelmien laatimisen o mitoittavat palotapahtumat o palosimuloinnit o palo- ja säteilytehot o poistumisturvallisuus ja poistumisaikalaskelmat o savunpoisto o palokatkosuunnitelmat o riskianalyysit - rakenteellisen paloturvallisuuden varmistaminen suunnitteluvaiheessa - muiden suunnittelijoiden konsultointi ja ohjaus paloteknisissä kysymyksissä - toimiminen tilaajaorganisaation asiantuntijana paloteknisissä kysymyksissä - toimiminen tilaajaorganisaation asiantuntijana tietomalliin liittyvissä paloteknisissä kysymyksissä - avustaminen pelastussuunnitelmien laadinnassa - suunnittelukokouksiin osallistuminen

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Eri osatekijöistä koostuva kokonaislaatu50
Hinta 50
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 238-544005

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
A1a
Nimi:
Luontoselvitykset

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:11
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Faunatica Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1641610-7
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pöyry Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0625905-6
Postitoimipaikka:VANTAA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ympäristösuunnittelu Enviro Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0625780-0
Postitoimipaikka:MIKKELI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Mikkeli (K491)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:JS-Enviro Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2270802-6
Postitoimipaikka:LUUMÄKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Luumäki (K441)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:50000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
A1b.
Nimi:
Maisemaselvitykset

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:10
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2474031-0
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:INARO Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2126349-1
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:50000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
A1c.
Nimi:
Arkeologisen kulttuuriperinnön selvitykset

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Maanala Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2798851-4
Postitoimipaikka:TURKU
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Museovirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0292559-2
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mikroliitti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0708489-2
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:50000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
A1d.
Nimi:
Rakennetun kulttuuriympäristön selvitykset

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sweco Ympäristö Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0564810-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1623477-6
Postitoimipaikka:LAHTI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Lahti (K398)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2474031-0
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:50000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
A1e.
Nimi:
Kaupalliset selvitykset

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Realidea Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2889927-3
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2474031-0
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Newsec Valuation Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0629716-7
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:100000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
A1f.
Nimi:
Palveluverkkoselvitykset

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2474031-0
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tilakonsultit TM2 Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Tilakonsultit TM2 Oy
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:100000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
A1g.
Nimi:
Liikenneverkkotarkastelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:A-Insinöörit Civil Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0113554-8
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Destia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2163026-3
Postitoimipaikka:VANTAA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:100000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
A1h.
Nimi:
Ympäristöhäiriöitä koskevat selvitykset

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:12
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ympäristökonsultointi Niemeläinen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2625307-3
Postitoimipaikka:LAPPEENRANTA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Lappeenranta (K405)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0211382-6
Postitoimipaikka:TAMPERE
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sweco Ympäristö Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0564810-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:50000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
A1i.
Nimi:
Toiminnalliset selvitykset

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sweco Ympäristö Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0564810-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2474031-0
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:50000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
A2a.
Nimi:
Yleiskaavoitus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Karttaako Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0716512-3
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:A-Insinöörit Civil Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0113554-8
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sweco Ympäristö Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0564810-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:200000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
A2b.
Nimi:
Asemakaavoitus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Karttaako Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0716512-3
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sweco Ympäristö Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0564810-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:A-Insinöörit Civil Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0113554-8
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:200000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
A2c.
Nimi:
Muut maankäytön suunnitelmat

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:11
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sweco Ympäristö Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0564810-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:INARO Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2126349-1
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:100000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
A3.
Nimi:
VAIKUTUSTENARVIOINTI

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pöyry Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0625905-6
Postitoimipaikka:VANTAA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2474031-0
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Envineer Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2850396-1
Postitoimipaikka:KUOPIO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Kuopio (K297)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:100000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
B1a.
Nimi:
Katu- ja vesihuolto

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:10
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pöyry Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0625905-6
Postitoimipaikka:VANTAA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2474031-0
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:A-Insinöörit Civil Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0113554-8
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:150000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
B1b.
Nimi:
Hulevesien käsittelyjärjestelmien sekä hulevesikosteikkojen suunnittelu ja mallinnus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2474031-0
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pöyry Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0625905-6
Postitoimipaikka:VANTAA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:80000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
B1c.
Nimi:
Maisema- ja puistosuunnittelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:10
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Harju-Soini Maisema ja Ympäristö Ky
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0816618-7
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2474031-0
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Destia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2163026-3
Postitoimipaikka:VANTAA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:50000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
B1d.
Nimi:
Katu- ja muu ulkovalaistus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:8
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sähköinsinööritoimisto SHS Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2284251-6
Postitoimipaikka:LAPPEENRANTA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Lappeenranta (K405)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Insplan Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2661368-1
Postitoimipaikka:PORVOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Porvoo (K638)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:80000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
B1e.
Nimi:
Taitorakenteet

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:8
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Insinööritoimisto Pontek Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201880-2
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sweco Rakennetekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2635439-2
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pöyry Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0625905-6
Postitoimipaikka:VANTAA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:30000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
B1f.
Nimi:
Rakennuttajakonsultointi

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:10
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:TL-InfRa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2097483-0
Postitoimipaikka:LAHTI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Lahti (K398)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Welado Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2168039-1
Postitoimipaikka:OULU
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1514298-4
Postitoimipaikka:VANTAA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Diopco Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2682897-3
Postitoimipaikka:LAPPEENRANTA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Lappeenranta (K405)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:30000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
B2a.
Nimi:
Satamien suunnittelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2474031-0
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:NRC Arcus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1023425-7
Postitoimipaikka:TURKU
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:20000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
B2b.
Nimi:
Laitureiden suunnittelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2474031-0
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sweco Rakennetekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2635439-2
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:NRC Arcus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1023425-7
Postitoimipaikka:TURKU
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pöyry Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0625905-6
Postitoimipaikka:VANTAA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:20000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
B2c.
Nimi:
Rautatiesuunnittelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:NRC Group Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1007822-3
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pöyry Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0625905-6
Postitoimipaikka:VANTAA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:20000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
B2d.
Nimi:
Rataisännöinti

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll CM Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0692498-4
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1514298-4
Postitoimipaikka:VANTAA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Welado Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2168039-1
Postitoimipaikka:OULU
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:20000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
B3a.
Nimi:
Liikennesuunnittelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:8
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:A-Insinöörit Civil Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0113554-8
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Destia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2163026-3
Postitoimipaikka:VANTAA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:50000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
B3b.
Nimi:
Liikennevalosuunnittelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Traficon Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2290322-7
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Insinööritoimisto Solutra Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2439556-1
Postitoimipaikka:KEMPELE
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Kempele (K244)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:50000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
B3c.
Nimi:
Joukkoliikennesuunnittelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:50000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
B3d.
Nimi:
Liikenteen hallinnan ja ohjausjärjestelmien suunnittelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Traficon Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2290322-7
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Etteplan Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1538517-7
Postitoimipaikka:HOLLOLA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Hollola (K098)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:20000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
C.
Nimi:
LIIKUNTAPAIKKOJEN SUUNNITTELU

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2474031-0
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Arkkitehtitoimisto Timo Vuori Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0397696-5
Postitoimipaikka:LAPPEENRANTA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Lappeenranta (K405)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:250000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
D1.
Nimi:
Mittaukset

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:8
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0932040-6
Postitoimipaikka:TAMPERE
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Insinööritoimisto Geocom Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1670581-4
Postitoimipaikka:LAPPEENRANTA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Lappeenranta (K405)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taratest Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0939835-0
Postitoimipaikka:PIRKKALA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Pirkkala (K604)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Geopalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0719989-2
Postitoimipaikka:YLÖJÄRVI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Ylöjärvi (K980)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:200000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
D2.
Nimi:
Maaperä- ja pohjatutkimukset

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Geopalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0719989-2
Postitoimipaikka:YLÖJÄRVI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Ylöjärvi (K980)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Suomen GPS-Mittaus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0961185-2
Postitoimipaikka:KUOPIO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Kuopio (K297)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Insinööritoimisto Geocom Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1670581-4
Postitoimipaikka:LAPPEENRANTA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Lappeenranta (K405)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taratest Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0939835-0
Postitoimipaikka:PIRKKALA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Pirkkala (K604)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:200000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
D3.
Nimi:
Geo- ja pohjarakennesuunnittelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:10
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kymen Sipti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2535871-1
Postitoimipaikka:KOTKA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Kotka (K285)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2474031-0
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:200000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
F1.
Nimi:
Arkkitehtisuunnittelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:10
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0161865-4
Postitoimipaikka:LAPPEENRANTA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Lappeenranta (K405)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0749737-1
Postitoimipaikka:LAPPEENRANTA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Lappeenranta (K405)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1623477-6
Postitoimipaikka:LAHTI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Lahti (K398)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Arkkitehtitoimisto ALA Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1951598-7
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0164938-9
Postitoimipaikka:MIKKELI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Mikkeli (K491)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1050000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
F2.
Nimi:
LVIA-suunnittelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Granlund Saimaa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2519022-6
Postitoimipaikka:LAPPEENRANTA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Lappeenranta (K405)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2474031-0
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:350000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
F3.
Nimi:
Sähkösuunnittelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sähköinsinööritoimisto SHS Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2284251-6
Postitoimipaikka:LAPPEENRANTA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Lappeenranta (K405)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Etteplan Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1538517-7
Postitoimipaikka:HOLLOLA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Hollola (K098)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Granlund Saimaa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2519022-6
Postitoimipaikka:LAPPEENRANTA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Lappeenranta (K405)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:350000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
F4.
Nimi:
Rakennesuunnittelu, talonrakennus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:8
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2474031-0
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Imatran Juva Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0897372-0
Postitoimipaikka:IMATRA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Imatra (K153)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pöyry Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0625905-6
Postitoimipaikka:VANTAA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2725717-2
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:400000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
F5.
Nimi:
Sisustussuunnittelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Profit Interior Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2504321-8
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1623477-6
Postitoimipaikka:LAHTI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Lahti (K398)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Arkkitehtitoimisto ALA Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1951598-7
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Arkkitehtitoimisto Timo Vuori Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0397696-5
Postitoimipaikka:LAPPEENRANTA
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Lappeenranta (K405)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2474031-0
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:200000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
G1.
Nimi:
Rakennetut pientalotontit tai tilat sekä niihin verrattavat alueet

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Maanomistajien Arviointikeskus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0114259-6
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Realia Management Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0951719-6
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FinCap Kiinteistövarainhoito Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2772104-3
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Newsec Valuation Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0629716-7
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:25000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
G2.
Nimi:
Kiinteistön maapohjan arvio

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Maanomistajien Arviointikeskus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0114259-6
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FinCap Kiinteistövarainhoito Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2772104-3
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Newsec Valuation Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0629716-7
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Realia Management Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0951719-6
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:25000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
G3.
Nimi:
Rakennetut liikekiinteistöt

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Maanomistajien Arviointikeskus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0114259-6
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FinCap Kiinteistövarainhoito Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2772104-3
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Newsec Valuation Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0629716-7
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Realia Management Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0951719-6
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:25000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
H3.
Nimi:
Paloturvallisuussuunnittelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Paloff Insinööritoimisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2445704-8
Postitoimipaikka:SEINÄJOKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Seinäjoki (K743)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:KK-Palokonsultti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2074832-3
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Vahanen Suunittelupalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2210772-2
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:200000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
G4.
Nimi:
Erityiskohteet

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FinCap Kiinteistövarainhoito Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2772104-3
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Maanomistajien Arviointikeskus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0114259-6
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Newsec Valuation Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0629716-7
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Realia Management Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0951719-6
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:25000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
F6.
Nimi:
Akustiikkasuunnittelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0211382-6
Postitoimipaikka:TAMPERE
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2474031-0
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:200000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Lisätietoa tarjouskilpailun perusteella muodostettavasta puitejärjestelystä: Tarjouskilpailun perusteella muodostetaan puitejärjestely kullekin tehtäväosa-alueelle viiden (5) valintaperusteiden mukaan parhaan tarjouksen tehneen toimittajan kesken etusijajärjestyksessä. Edellyttäen että kyseiselle osa-alueelle tulee riittävä määrä tarjousten käsittelyn kolmanteen (3. Tarjousten vertailu) vaiheeseen hyväksyttäviä tarjouksia. Mikäli osa-alueen hyväksyttäviä tarjouksia on vähemmän, puitesopimuksia tehdään vain kyseinen määrä. Sopimuskaudella toimeksiannot tilataan sopimustoimittajilta pääsääntöisesti sijoittumisjärjestyksessä. Toimittaja vahvistaa toimeksiannon ja aloittaa sekä suorittaa sen sovitussa aikataulussa. Mikäli toimittaja ei pysty sillä hetkellä vastaanottamaan toimeksiantoa, lähetetään kysely seuraavalle, jne. Toimeksiantojen kerääminen "varastoon" on kielletty ja se tulkitaan sopimusrikkomukseksi. Tilaaja kuitenkin varaa oikeuden tehdä yksittäisiä tilauksia soveltuvimmaksi katsomaltaan sopimustoimittajalta, jolla Tilaajan arvion mukaan on kyseiseen hankintaan soveltuvimmat resurssit ja erityisosaaminen. Tämä tulee kyseeseen erityisesti tilanteissa joissa on useita samanaikaisia kyseisen alueen toimeksiantoja. Tilaaja voi myös halutessaan minikilpailuttaa puitejärjestelyyn valitut toimittajat. Tilaaja lähettää tiedustelun ja tiedot tarjolla olevasta toimeksiannosta sähköpostilla puitejärjestelyssä mukana oleville sopimustoimittajille. Valinnan perusteena voi tuntiarvion perusteella muodostuvan kattohinnan lisäksi olla myös laatutekijöitä kuten aikataulu tai toimeksiannon vaatima erityisosaaminen tms.. Minikilpailutuksessa toimeksiantokohtaiset hinnat eivät saa ylittää tämän sopimuksen hintoja. Mikäli sopimustoimittajat eivät kykene toimittamaan palvelua Tilaajan haluamassa aikataulussa, Tilaaja varaa oikeuden hankkia palvelun tämän puitejärjestelyn ulkopuolelta. Suuremmissa toimeksiannoissa varataan oikeus erillisen kilpailutuksen järjestämiseen tämän puitejärjestelyn ulkopuolelta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25.7.2019
«« Takaisin