«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Ympäristöministeriö : Sähköisten huoltokirjojen tiedonrakenteen yhtenäistäminen

12.07.2019 14:24
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015419
Tarjoukset 12.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Ympäristöministeriö
Y-tunnus 0519456-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Rakennetun ympäristön osasto RYMO
Postiosoite PL 35 (Aleksanterinkatu 7; Kirjaamo Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki)
Postinumero 00023
Postitoimipaikka Valtioneuvosto
Maa Suomi
Puhelin +35829516001
Sähköpostiosoite kirjaamo@ym.fi
Faksi +358916039320
Internet-osoite (URL) http://www.ym.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=240425&tpk=a74a7fec-f9f5-47c0-a1c2-b14b259d6d0c
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Sähköisten huoltokirjojen tiedonrakenteen yhtenäistäminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
VN/2696/2019
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu sähköisten huoltokirjojen tiedonrakenteen yhtenäistämiseksi. Tehtävänä on eri toimijoiden sähköisten huoltokirjojen tietosisällön selvittäminen ja vakiointiehdotuksen tekeminen sekä yhteentoimivuuden varmistaminen muun rakennetun ympäristön ydintietosisällön kanssa (mm. rakennuslupa), tulosten kerääminen ja niiden skaalaaminen mahdollisimman laajalle.  Tämän toteuttamiseksi konsultti kokoaa kiinteistöpalveluiden tuottajat sähköisine huoltokirjoineen ja -järjestelmineen yhteen sekä koordinoi ja toimii sihteerinä projektityöryhmässä. Lisäksi konsultti laatii tietomallikuvaukset, avustaa teknisen rajapinnan määrittelyssä ja tuottamisessa sekä hoitaa yhteydenpidon mm. yhteentoimivuustyöhön (YM/Nummi), Platform of Trustiin ja KIRAHubiin.  Hankinta valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Hankinnan kulut on laskutettava 15.12.2019 mennessä. Kulut huomioidaan 31.12.2019 saakka.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
25000.00 - 55000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kehitystoiminnan konsulttipalvelut. (73220000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Vaatimukset tarjoajien soveltuvuudesta on yksilöity tämän tarjouspyynnön kohdassa Soveltuvuusvaatimukset.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintayksikkö on arvioinut, että kyse on pienhankinnasta, jossa hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa ei ylitä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista lain (L 1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 25 §:ssä määriteltyä kansallista kynnysarvoa koko sopimuskauden ajalta optiot huomioituna. Tästä syystä hankintaan ei sovelleta hankintalakia lukuunottamatta lain 135 §:n mukaista hankintaoikaisua sekä 3 §:n mukaisia tasapuolisuus-, syrjimättömyys-, avoimuus- sekä suhteellisuusperiaatteita. Hankintayksikkö varaa oikeuden olla hyväksymättä tarjousta, mikäli tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen tai tarjouksen hyväksymättä jättämiselle on jokin muu perusteltu syy. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Avoin menettely on hankintamenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja asettaa saataville tarjouspyynnön ja jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintamenettelyn keskeisimmät vaiheet ovat: 1. Tarjouspyynnön ja hankintailmoituksen julkaiseminen 2. Kysymysten vastaanotto ja vastaaminen. 3. Tarjousten vastaanotto ja tarjousten avaaminen 4. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen 5. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen (tämän tarjouspyynnön mukaisesti) 6. Tarjousten vertailu tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti 7. Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksestä ilmoittaminen 8. Hankintasopimuksen tekeminen tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa. Hankintayksikkö tekee tarjouskilpailun päätyttyä hankintapäätöksen, minkä jälkeen hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille. Hankintaa koskeva sopimus (hankintasopimus) syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn, jos saadut tarjoukset eivät vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan myös jos olosuhteet tarjouskilpailun kuluessa muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia tai jos hankinnan keskeyttämiselle on olemassa muu perusteltu syy. Hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailusta pois tarjoajan, joka ei täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tai joka on antanut puutteellisia tai vääriä tietoja tarjoajan valintaan sekä tarjouksen valintaan liittyen. Hankintayksikkö voi hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tai puutteelliset tarjoukset. Mahdolliset täydennykset tarjouksiin hankintayksikkö pyytää kirjallisesti erikseen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Hinta (30)
  2. Laatu (70)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
12.8.2019 12.00
Lisätietoja

Tarjoukset on toimitettava määräpäivään mennessä sähköisesti osoitteessa https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki Tarjouksen tekemisestä ei makseta palkkaa eikä palkkiota. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada Hankintayksiköltä korvausta tarjouksen tekemisestä tai siihen liittyneistä toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista. Tarjousasiakirjoja ei palauteta.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Ympäristöministeriö
Postiosoite PL 35 (Aleksanterinkatu 7; Kirjaamo: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki)
Postinumero 00023
Postitoimipaikka Valtioneuvosto
Maa Suomi
Puhelin +358 29516001
Sähköpostiosoite kirjaamo@ym.fi
Faksi +358 916039320
Internet-osoite http://www.ym.fi
«« Takaisin