«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Panfur Kurikka, lähdealueen in situ -kunnostus

08.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015026
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 130-319614
Tarjoukset 08.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=245448&tpk=1da7d7ff-82d3-4211-bf25-04a11e7915b8

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 297
Postinumero:33101
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Maarit Joukainen
Puhelin:+358 503961914
Sähköpostiosoite:maarit.joukainen@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=245448&tpk=1da7d7ff-82d3-4211-bf25-04a11e7915b8
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Panfur Kurikka, lähdealueen in situ -kunnostus
Viitenumero:
PIRELY/4832/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ympäristöön liittyvät palvelut. (90700000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Kurikassa sijaitsevan entisen Panfurin kiinteistön raaka-ainevaraston alapuolisen päästölähteen maaperän (ja pohjaveden) kunnostus termisellä in situ -menetelmällä. Urakka sisältää tarkentavat kohdetutkimukset, suunnittelun, kunnostamisen ja muun riskienhallinnan sekä monitoroinnin ja raportoinnin urakka-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa siten, että työn lopputulos täyttää sille asetetut vaatimukset. Valittu urakoitsija toimii pääsuunnittelijana, pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kurikka: kiinteistö 301-10-84-1 (raaka-ainevaraston alue).

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Urakkamuotona hankinnalle toimii suunnittele ja toteuta (ST) -muotoinen kokonaisurakka. Työ aloitetaan ennakkotutkimuksilla ja suunnittelutyöllä elokuussa 2019 ja työ vastaanotetaan valmiina viimeistään 30.9.2022. Urakka sisältää kaikkien suunnitelma- ja tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen rakenteiden ja töiden toteuttamisen kokonaisuudessaan. Tarjouksen tulee perustua tarjouspyyntöön, tarjouspyyntökirjeeseen ja sen liitteisiin. Lisäksi tarjouksen tulee perustua liitteessä "Asiakirjaluettelo" mainittuihin asiakirjoihin. Sähköisesti ladattavat tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa Tarjouspalvelu -toimittajaportaalista osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/ ja nähtävillä osoitteessa: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:2.9.2019 - 30.9.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Kohteessa on jo käynnissä laajan alueen biologinen in situ -kunnostus, joka on huomioitava kaikissa alueella tehtävissä töissä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjoaja suljetaan pois hankintamenettelystä, jos ehdokasta koskee jokin hankintalain 80 §:n pakollinen poissulkemisperuste. Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos ehdokasta koskee jokin hankintalain 81 §:n harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Tarjouksen antaminen edellyttää, että tarjoaja ja esitetyt aliurakoitsijat täyttävät seuraavat julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016), tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006), tapaturmavakuutuslain (608/1948) sekä työterveyshuoltolain (1838/2001) mukaisten velvoitteiden vaatimukset ja tarjoajan on pyydettäessä toimitettava todistukset vaatimusten täyttymisestä. Tarjoajan tulee ilmoittaa syöttölomakkeella (kyllä/ei), että täyttää kyseiset vaatimukset. 1) Selvitys että ehdokas on sijoittumismaassaan merkitty ammatti- tai elinkeinorekisteriin ja on oikeutettu palvelun tarjoamiseen sijoittumismaassaan; 2) selvitys, että yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin; 3) kaupparekisteriote; 4) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty eikä verovelkaa ole; 5) todistukset lakisääteisten eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; 6) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Tarjoajan on selvitettävä, mitä työehtosopimusta hänen omiin tähän hankkeeseen osallistuviin työntekijöihinsä sovelletaan ja millä perusteella; 7) selvitys siitä, että yrityksellä on voimassa oleva tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) tarkoitettu vakuutus; 8) selvitys, että tarjoaja on järjestänyt työterveyshuoltolain (1838/2001) mukaisen työterveyshuollon työntekijöilleen; 9) selvitys siitä, että lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ennen kuin nämä aloittavat työnteon. Selvitykset voidaan antaa Tilaajavastuu.fi yritysraportilla tai Rakentamisen Laatu Ry RALA pätevyys -raportilla jos niistä ilmenee edellä mainitut asiat. Toimitetut selvitykset eivät saa olla 2 kk vanhempia. Jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, tulee tarjoukseen liittää kopio työyhteenliittymän perustamisasiakirjoista, joista tulee ilmetä mm. kuvaus työyhteenliittymän organisoitumisesta ja vastuun jakautuminen työyhteenliittymän perustajien kesken. Yhteistoimintasopimus voi olla ehdollinen tarjouksen hyväksynnälle, mutta työyhteenliittymän tulee olla perustettu ja rekisteröity ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Kaikki tarjoajalta edellytetyt todistukset ja selvitykset on tarjouksen yhteydessä toimitettava kaikista työyhteenliittymän osakasyrityksistä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalla tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset työn toteuttamiseen. Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Tarjoajan liikevaihdon on kahden edellisen tilikauden osalta oltava vähintään miljoona euroa (1 000 000 €) kumpaakin kahdentoista (12) kuukauden pituista tilikautta kohden. Mikäli kyseessä on vastaperustettu yhtiö, ehdokkaan tulee antaa perusteltu selvitys liikevaihtoennusteesta seuraaville kahdelle tilikaudelle. Liikevaihtoennusteen tulee olla vähintään miljoona euroa (1 000 000 €) kumpaakin kahdentoista (12) kuukauden pituista tilikautta kohden ja tähän arvoon ei saa sisällyttää tästä hankinnasta mahdollisesti saatavaa liikevaihtoa. Luottokelpoisuuden tulee olla Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa vähintään A+ (tyydyttävä+) tai tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa. Tarjoajat, joiden luokitus ratingluokituksessa on A tai B taikka joiden taloudellisen tilanteen arvioidaan vastaavan em. tasoa, voidaan sulkea tarjouskilpailusta, jos ehdokas ei kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi. Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa hankinnan kohteena olevien töiden toimialaan liittyvät työt vähintään 500 000 euron arvosta. Jos tarjoajana on työyhteenliittymä, on osakasyritysten yhdessä täytettävä liikevaihtoa ja taloudellista tilaa koskeva vaatimus. Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava seuraavat taloudellisia ja rahoituksellisia toimintaedellytyksiä koskevat asiakirjat: 1) Suomen Asiakastieto Oy:n Rating alfa –raportti a. tai, jos tietoja ei ole Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterissä, tilinpäätöstiedot kolmelta (3) viime vuodelta b. tai muu vastaava luotettava selvitys yrityksen taloudellisesta tilanteesta 2) Todistus tarjoajan vastuuvakuutuksesta. Tarjoajan on esitettävä pyydettäessä, miten se tulee järjestämään urakkasopimuksessa edellytetyn vakuuden. Tarjoajan on ilmoitettava vakuuden muoto ja vakuuden antaja. Tilaaja hyväksyy ulkomaisen vakuudenantajan vain siinä tapauksessa, että vakuudenantajalla on sivukonttori tai muu tilaajan hyväksyttävissä oleva edustaja Suomessa. Tilaaja ei hyväksy vakuudeksi konsernitakauksia.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee esittää referenssilomakkeella (liite 6a) yhteensä vähintään 3 referenssiä vastaavanlaisista ja -laatuisista klooratuilla hiilivedyillä pilaantuneen maan ja pohjaveden kunnostuksesta. Referenssien tulee olla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden termisestä in situ -käsittelystä. Käsittelyjen tulee olla onnistuneita/toimivia siten että tavoitetasot on saavutettu. Keskeneräiset kunnostukset voidaan hyväksyä, mikäli niiden valmiusaste on yli 75 % ja tulosten perusteella voidaan katsoa, että kunnostus on onnistunut. Referenssihankkeiden on pitänyt valmistua kolmen vuoden sisällä tarjouksen jättöhetkestä. Tarjoajan tulee olla toiminut referenssihankkeissa päävastuullisena toimittajana tai muuten merkittävässä roolissa. Kunnostusreferenssien osalta tarjoajan tulee ilmoittaa kohde, kohteen lyhyt kuvaus, tilaaja, tilaajan yhteyshenkilö hankkeen aikana, toteu-tusaika, tarjoajan rooli hankkeessa sekä miten referenssi on merkittävä tämän koh-teen kannalta. Jokaisen referenssikohteen kuvaus saa olla korkeintaan yhden (1) A4 sivun mittainen. Tarjoajan tulee nimetä hankkeeseen vastuullinen projektipäällikkö (liite 6b) sekä työmaapäällikkö (liite 6c). Molempien tulee olla suorassa työsuhteessa tarjoajaan, eikä heitä voida vaihtaa urakan aikana ilman tilaajan hyväksyntää. Tarjouksessa tulee esittää henkilöiden koulutus sekä kokemus maaperän ja pohjaveden puhdistushankkeista. Vastaavalla projektipäälliköllä ja työmaapäälliköllä tulee molemmilla olla soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään 5 vuotta alan työkokemusta. Projektipäällikkö ja työmaapäällikkö voivat olla myös sama henkilö. Tarjoajan nimeämällä vastuullisella projektipäälliköllä ja työmaapäälliköllä on oltava vähintään yksi (1) henkilökohtainen referenssi pilaantuneen maan ja pohjaveden kunnostuksesta in situ -menetelmällä. Käsittelyjen tulee olla onnistuneita/toimivia siten että tavoitetasot on saavutettu. Tilaaja voi tarvittaessa pyytää ehdokkaalta tarkennuksia referensseihin tai tarkistaa ehdokkaan roolin referenssihankkeissa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuskatselmus Ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta pidetään edullisimmaksi osoittautuneen tarjoajan kanssa sopimuskatselmus, jossa käydään läpi urakoitsijan laatusuunnitelman täydennykset sekä tarjouspyynnön ja tarjouksen sisältöön mahdollisesti liittyvät yksityiskohtaiset tulkinnat sekä sovitaan raportointi- ja työmaakokouskäytännöstä sekä muut urakkasopimuksen edellyttämät asiat. Hankintapäätös Tilaaja lähettää tekemänsä hankintapäätöksen tarjoajille ilmoituksena tar-jouskilpailun tuloksesta sähköpostitse tarjoajan tarjouslomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Hankintapäätökseen sisältyvät tiedot kilpailusta ja tarjousten arvioinnista, päätöksen perustelut sekä valitusosoitus ja oikaisuohje muutoksenhakua varten. Sopimuksen syntyminen Tilaajan tekemä hankintapäätös ei merkitse vielä sopimussuhteen syntymistä, vaan sitova sopimus syntyy vasta varsinaisen sopimusasiakirjan allekirjoittamisella.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:9.8.2019 00:00
Paikka: Pirkanmaan ELY-keskus, Tampere
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.7.2019
«« Takaisin