«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia : Virtuaali Helsinki-palvelun jatkokehittäminen

05.07.2019 11:56
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-015006
Tarjoukset 16.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Y-tunnus 0201256-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Viestintäosasto
Yhteyshenkilö Sanna Forsström
Postiosoite PL 1
Postinumero 00099
Postitoimipaikka Helsingin kaupunki
Maa Suomi
Puhelin +358405313713
Sähköpostiosoite sanna.forsstrom@hel.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hel.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=245873&tpk=d9cae7f1-c9ee-41a1-900a-922e4f622a47
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Virtuaali Helsinki-palvelun jatkokehittäminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
H035-19
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Virtuaali Helsinki -palvelun ja Helsingin virtuaalikokemuksen jatkokehittäminen ja uusien sisältökokonaisuuksien kehittäminen fotorealistisella tarkkuudella 3-5 sisältökokonaisuuden osalta. Palvelu mahdollistaa virtuaalisen vierailun Helsingin keskeisissä käyntikohteissa. Hankinnan kohteena on Unreal Engine -pelimoottorilla kehitetyn Virtuaali Helsinki -sovelluksen jatkokehityksenä 3-4:n interaktiivisen VR-kokemuksen (VR-sovelluksen tai VR-sovelluksen osan) toteuttaminen, joista yksi käsittelee Vallisaareen sijoittuvaa Helsinki Biennaalia. Virtuaali Helsinki -palvelua laajennetaan Helsinki Biennaalia käsittelevällä VR-sovelluksella. Sovelluksen tarkoitus on markkinoida kesäkuussa 2020 avautuvaa nykytaidetapahtumaa kansainvälisesti. Tapahtuman taiteilijat julkaistaan keväällä 2020, mutta VR-sovelluksen avulla mahdollistetaan virtuaalinen ”kurkistus” tapahtuman näyttämönä toimivaan Vallisaareen ja sinne myöhemmin rakentuviin taideteoksiin. Sovelluksen tulee olla ennen kaikkea elämyksellinen ja herättää mielenkiintoa Helsinkiä ja Biennaalia kohtaan. Sovelluksessa mahdollisesti kuvattavat Biennaalin tilat ja teokset voivat perustua olemassa oleviin elementteihin tai ne voivat olla täysin virtuaalisia ja täyttä fantasiaa. Virtuaali Helsinki -palvelun ensimmäinen versio on toteutettu Unreal Engine -pelimoottorilla ja nyt hankittavan palvelun jatkokehityksen tulee olla yhteensopiva projektin ensi vaiheen kanssa ja sen tulee rakentaa saumaton käyttäjäkokemus aiemmin tuotetun materiaalin rinnalle. Tarkempi kuvaus löytyy liitteestä 5 Hankinnan kuvaus.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniikkapalvelut. (72222300-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

HANKINTALAIN PAKOLLISTEN POISSULKEMISPERUSTEIDEN SOVELTAMINEN: RIKOSREKISTERIOTE Tässä hankinnassa sovelletaan hankintalain (1397/2016) 80 §:n mukaisia pakollisia poissulkemisperusteita. Näin ollen tarjoajalta, joka tarjousten vertailun perusteella näyttää voittavan kilpailutuksessa, tullaan ennen hankintapäätöksen tekemistä pyytämään hankintalain 88 §:n mukaiset rikosrekisteriotteet. Tarjoajan tulee siten varautua PYYDETTÄESSÄ toimittamaan rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 8 momentissa ja 6 b §:ssä tarkoitetut otteet ehdokkaan tai tarjoajan ja sen hallinto-, johto ja valvontaelimen jäsenistä sekä edustus-, päätös- ja valvontavaltaa käyttävistä henkilöistä (tai ulkomaisen tarjoajan kyseessä ollessa henkilön alkuperämaan tai sijoittautumismaan toimivaltaisen viranomaisen antamat vastaavat otteet rikosrekisteristä). Edellä mainituiksi henkilöiksi katsotaan muun muassa yrityksen pää- tai toimitusjohtaja, yrityksen varatoimitusjohtaja, yhteisön kuten osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja ja nimenkirjoittajat, prokuralain (130/1979) tarkoittama prokuristi, yhdistyksen puheenjohtaja, yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoimen yhtiön yhtiömiehet sekä kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, sekä muut yhtiön tai muun oikeushenkilön kuten säätiön edustajat. TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET SELVITYKSET JA POISSULKEMISPERUSTEET Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos osoittautuu, ettei tarjoaja tai sen alihankkija kykene pyydettäessä toimittamaan alla lueteltuja tilaajavastuulaista johtuvia selvityksiä tai todistuksia taikka ellei selvityksen tai todistuksen puuttumiseen ole laillista perustetta. Tarjoajien tulee näin ollen varautua siihen että tarjoajasta, joka tarjousten vertailun perusteella näyttää voittavan kilpailutuksessa, ja tämän alihankkijoista tullaan ennen hankintapäätöksen tekoa tarkistamaan tilaajavastuulakiin liittyvät selvitykset siltä osin kuin tietoja ei saada julkisista rekistereistä tai esimerkiksi tilaajavastuu.fi-palvelusta. Tarjoajien tulee siten varautua PYYDETTÄESSÄ toimittamaan itsestään ja alihankkijoistaan seuraavat selvitykset ESPD-lomakkeessa mainittujen selvitysten ohella: 1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin; 2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot; 3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verovelkaa taikka veroviranomaisen antama selvitys verovelan määrästä; 4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; 5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista; 6) selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä. Ulkomaisen tarjoajan ja alihankkijan on varauduttava pyydettäessä toimittamaan yllä tarkoitetut vastaavat tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Jollei tarjoajan tai alihankkijan sijoittautumismaassa anneta edellä tarkoitettuja otteita tai selvityksiä, hyväksytään sijoittautumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus, joka on käännetty suomen kielelle. Ulkomaisen tarjoajan on lisäksi pyydettäessä toimitettava 1 ja 3 kohdan mukaiset selvitykset, jos yrityksellä on suomalainen yritys- ja yhteisötietotunnus. Ulkomaisen tarjoajan lähetetyistä työntekijöistä on pyydettäessä esitettävä E101/A1-todistus (EU:n tai ETA:n alueelta lähetetyt työntekijät) tai vastaava todistus (sosiaaliturvasopimusmaat) tai eläkevakuuttamista koskeva muu selvitys (sopimuksettomat kolmannet maat). Rekisteriotteet ja selvitykset saavat olla enintään 3 kk vanhoja. Määräaika lasketaan siitä, kun hankintayksikkö on vastaanottanut asiakirjat. Jos tarjoajaa tai alihankkijaa ei ole merkitty yllä mainittuihin rekistereihin, esimerkiksi kaupparekisteriin, tulee tarjoajan pyydettäessä selvittää mihin lailliseen perusteeseen rekisteröitymättömyys perustuu.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin