«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Turun Kaupunki : VR:n konepaja-alue, Rakennusurakka 2

05.07.2019 11:40
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014976
Tarjoukset 22.8.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Turun Kaupunki
Y-tunnus 0204819-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kaupunkiympäristötoimiala, Kaupunkiympäristön rakennuttaminen
Yhteyshenkilö Kimmo Pesu
Postiosoite Puolalankatu 5 3. krs
Postinumero 20100
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi
Puhelin +358505470433
Sähköpostiosoite kimmo.pesu@turku.fi
Internet-osoite (URL) http://www.turku.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
VR:n konepaja-alue, Rakennusurakka 2
Hankinnan kuvaus

Turun kaupunki / Kaupunkiympäristötoimiala / Kaupunkirakentaminen pyytää kokonaisurakkatarjousta Veturikadun ja Köydenpunojankaaren rakentamisesta Turun kaupungin alueella entiselle VR:n konepaja-alueelle.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Turku (K853)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
9.7.2019 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalla tulee olla Y-tunnus.

Tarjoajan tulee olla huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos laiminlyötyjen maksujen osalta on maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma.

Tarjoajalla tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan luot-tokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajan Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa–suosituksen mukaisen luottokelpoisuuden tulee olla vähintään tyydyttävä (A). Muun vastaavan luottotietolaitoksen (ei pankin) luottokelpoisuusluokitus tulee olla vähintään tätä vastaava.

Tarjoajan vuosittaisen kokonaisliikevaihdon tulee olla vähintään neljä miljoonaa (4.000.000,00) euroa kahdella viimeisellä kahdentoista kuukauden pituisella tilikaudella. Liikevaihtovaatimuksen tulee täyttyä molemmilla tilikausilla.

Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.

Urakoitsijan tulee noudattaa kaikkien työntekijöiden työsuhteissa voimassaolevaa alan valtakunnallista työehtosopimusta.

Tarjoajalla on voimassaoleva vastuuvakuutus, joka on riittävä suhteessa hankinnan laajuuteen ja riskeihin nähden, joka kattaa tässä työssä Tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot.

Tarjoajan tulee olla ottanut tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) tarkoitetun vakuutuksen.

Tarjoajan on esitettävä tarjouslomakkeella, miten se tulee järjestämään urakkaohjelman mukaisen vakuuden. Lomakkeessa on ilmoitettava vakuuden muoto ja vakuuden antaja.

Tilaaja hyväksyy ulkomaisen vakuudenantajan vain siinä tapauksessa, että vakuudenantajalla on sivukonttori tai muu tilaajan hyväksyttävissä oleva edustaja Suomessa.

Tarjoajan tulee toimittaa yllä mainittujen vaatimusten täyttymisestä tarjouspyynnössä tarkemmin määritellyt todistukset, jotka eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia.

Tarjoajalta edellytetään Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-pätevyystodistus urakkaan soveltuvista toimialapätevyyksistä:

18.6a: Pääurakointi; tiet, kadut, rautatiet ja kiitotiet

tai muu riittävä näyttö urakkaan soveltuvasta pätevyydestä: Pätevyystodistuksen voi muuna riittävänä näyttönä korvata toimialapätevyyksin eriteltynä referenssiluettelona viimeiseltä kolmelta vuodelta.

Tarjoajalla ja ilmoitetuilla alihankkijoilla tulee olla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä yritystasoinen tähän urakkaan ja esitettyihin alihankintoihin soveltuva toimintatapojen sertifiointi tai muu vastaava tähän urakkaan soveltuva näyttö ulkopuolisesti todennetusta laadunhallinnasta. Esimerkiksi tähän urakkaan soveltuva SFS-EN ISO 9001 laatusertifikaatti.

Ks. lisätiedot tarjouspyyntö

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

1) Kaupparekisteriote *).

2) Selvitys tarjouksen allekirjoittajan valtuuksista, mikäli ei ilmene kaupparekisteriotteesta.

3) Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus *).

4) Todistus lakisääteisten sosiaaliturvamaksujen maksamisesta *).

5) Todistus lakisääteisten eläkemaksujen maksamisesta *).

6) Luottokelpoisuusraportti josta ilmenee yrityksen luottoluokitus (esim. Rating Alfa), minimivaatimus on luokka A.

7) Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-PÄTEVYYSTODISTUS ("sininen todistus") tähän urakkaan soveltuvasta toimialapätevyydestä.

18.6a: Pääurakointi; tiet, kadut, rautatiet ja kiitotiet

tai muu riittävä näyttö tähän urakkaan soveltuvasta pätevyydestä;

RALA ry:n myöntämän pätevyystodistuksen voi muuna riittävänä näyttönä korvata toimialapätevyyksin eriteltynä referenssiluettelona viimeiseltä 3 vuodelta. Referenssiluettelosta on käytävä ilmi urakan nimi, tilaaja yhteyshenkilö yhteystietoineen, urakan laajuus, urakkahinta sekä urakan valmistumisen ajankohta:

8) Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tähän urakkaan soveltuva yritystason RALA-TOIMINTATAPOJEN HYVÄKSYNTÄTODISTUS ("keltai-nen todistus") tai muu vastaava näyttö ulkopuolisesti todennetusta laadunvarmistuksesta, esimerkiksi tähän urakkaan soveltuva SFS-EN ISO 9001 laatusertifikaatti. Mikäli hakuprosessi on todistettavasti käynnissä, mutta ei vielä valmis, on tilaajalla oikeus hyväksyä yritys tarjoajaksi.

9) Luettelo nimetyistä ehdokkaan urakkaan tarvitsemista, soveltuvuusvaatimusten täyttämiseksi välttämättömistä alihankkijoista.

Kohdissa 1-6 mainitut selvitykset eivät saa olla tarjouksen jätön määräpäivänä kolmea (3) kuukautta vanhempia.

Lisäksi tulee olla seuraavat selvitykset tarjoajasta itsestään ja tarjouksen yhteydessä esitetyistä aliurakoitsijoista:

:

1) Selvitys vakuuden järjestämisestä.

Tarjoajan on esitettävä tarjouslomakkeella, miten se tulee järjestämään urakkaohjelman mukaisen vakuuden. Lomakkeessa on ilmoitettava vakuuden muoto ja vakuuden antaja.

Tilaaja hyväksyy ulkomaisen vakuudenantajan vain siinä tapauksessa, että vakuudenantajalla on sivukonttori tai muu tilaajan hyväksyttävissä oleva edustaja Suomessa:

2) Luotettava selvitys tarjouksen antajan kokonaisliikevaihdosta ja liikevaihdoista hankintasopimuksen kohteena olevilta toimialoilta.

Yrityksen vuosittaisen kokonaisliikevaihdon tulee olla vähintään neljä miljoonaa (4.000.000,00) euroa kahdella viimeisellä kahdentoista kuukauden pituisella tilikaudella. Liikevaihtovaatimuksen tulee täyttyä molemmilla tilikausilla. *):

3) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista *).

4) Selvitys työntekijöiden työtapaturmavakuutuksesta *).

5) Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä *).

6) Tarjoajan tässä urakassa käyttämät aliurakoitsijat / alihankkijat tulee nimetä ja toimittaa nimetyistä aliurakoitsijoista kaikki edellä luetellut todistukset ja selvitykset.

Tilaajavastuu.fi-raportti korvaa *) merkityt todistukset ja selvitykset.

Ks. lisätiedot tarjouspyyntö

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Asiakirjat toimitetaan ainoastaan sähköisesti ja ne on ladattavissa osoitteesta

https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp

Tiistaina 9.7.2019 klo 6:00.

Tarjouslaskentavaiheen aikana lisätietoja urakasta antaa Kimmo Pesu 050 547 0433 tai Tuomas Turpeinen 040 1820 528

kimmo.pesu@turku.fi

tuomas.turpeinen@turku.fi

Tarjouspyyntöaineistoon liittyvät kyselyt on toimitettava sähköpostilla viimeistään 12.8.2019 mennessä. Mahdolliset lisäselvitykset toimitetaan tarjoajille kirjallisena viimeistään 14.8.2019.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
22.8.2019 13.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjoukset ovat sitovia, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus. Tarjouksen tulee olla voimassa 3 kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöhetkestä lukien.

Lisätietoja

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Avoimessa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja asettaa samalla sähköisesti ja avoimesti kaikkien saataville tarjouspyynnön, joiden perusteella halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintailmoituksen julkaisemisen ja tarjouspyynnön saataville asettamisen jälkeen hankintayksikkö voi lähettää tarjouspyynnön soveliaiksi katsomilleen toimittajille.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin