«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Liikenne- ja viestintävirasto : Alusten käyttämien polttoaineiden rikkipitoisuuksien valvonta mittaamalla alusten pakokaasuja Suomen vesialueilla

05.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014946
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 129-316761
Tarjoukset 30.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=245813&tpk=959422d9-24cc-4655-b23a-ebe5cc0d4550

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikenne- ja viestintävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2924753-3
Postiosoite:Kumpulantie 9
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Matti Latvalahti
Puhelin:+358 295347066
Sähköpostiosoite:matti.latvalahti@traficom.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.traficom.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=245813&tpk=959422d9-24cc-4655-b23a-ebe5cc0d4550
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Alusten käyttämien polttoaineiden rikkipitoisuuksien valvonta mittaamalla alusten pakokaasuja Suomen vesialueilla
Viitenumero:
TRAFICOM/206493/02.03.01/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ympäristöön liittyvät palvelut. (90700000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Suomen vesialueilla liikkuvien alusten käyttämän polttoaineen rikkipitoisuuden valvontaan liittyvä alusten pakokaasujen mittauksen suorittaminen. Alusten rikkipäästöjä koskevat uudet, tiukemmat vaatimukset tulivat voimaan SECA-alueella 1.1.2015. Täyttääkseen säännökset alusten on käytettävä polttoaineita, joiden rikkipitoisuus on korkeintaan 0,10 % tai puhdistettava pakokaasupäästöt rikistä polttoaineen raja-arvon mukaiseksi. Alusten pakokaasupäästöjen mittausta tulee suorittaa sekä kiinteiltä että liikkuvilta mittausasemilta käsin ja saadut mittaustulokset on analysoitava aluksen käyttämän polttoaineen sisältämän rikkipitoisuuden selvittämiseksi. Tuotettavan tiedon on yksiselitteisesti ilmaistava yksilöidyn meriliikenteen aluksen mittaushetkellä käyttämän polttoaineen rikkipitoisuus. Hankinnan kuvaus ja muut siihen liittyvät vaatimukset on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Katso myös sopimusluonnos (liite 5).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Suomen vesialueet (ks. tarjouspyyntömateriaali)

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Alusten rikkipäästöjä koskevat uudet, tiukemmat vaatimukset tulivat voimaan SECA-alueella 1.1.2015. Täyttääkseen säännökset alusten on käytettävä polttoaineita, joiden rikkipitoisuus on korkeintaan 0,10 % tai puhdistettava pakokaasupäästöt rikistä polttoaineen raja-arvon mukaiseksi. Suuri määrä aluksia kulkee kuitenkin Suomen vesialueitten kautta myös käymättä suomalaisessa satamassa. Ilmasta tai kiinteiltä asemilta käsin tapahtuva rikkipäästöjen valvonta on tunnistettu tehokkaaksi keinoksi tunnistaa mahdolliset rikkivaatimuksia rikkovat alukset. Tästä syystä Traficom pyytää Suomen vesialueilla liikkuvien alusten käyttämän polttoaineen rikkipitoisuuden valvontaan liittyvää alusten pakokaasujen mittauksen suorittamista koskevia tarjouksia. Alusten pakokaasupäästöjen mittausta tulee suorittaa sekä kiinteiltä että liikkuvilta mittausasemilta käsin ja saadut mittaustulokset on analysoitava aluksen käyttämän polttoaineen sisältämän rikkipitoisuuden selvittämiseksi. Tuotettavan tiedon on yksi-selitteisesti ilmaistava yksilöidyn meriliikenteen aluksen mittaushetkellä käyttämän polttoaineen rikkipitoisuus. Tarjoajan tulee pystyä tarjoamaan palvelua siten, kuin jäljempänä tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on kuvattu. Hankinnan kuvaus ja muut siihen liittyvät vaatimukset on kuvattu liitteenä olevassa hankkeen palvelukuvauksessa (liite 1). Katso myös sopimusluonnos (liite 5).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Ehdotetun ratkaisun toiminallisuus - suunnittelu30
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Ehdotetun ratkaisun toiminnallisuus - toteutus20
Hinta 50
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskausi on 1.1.2020- 31.12.2021. Traficom arvioi, että palvelua koskeva sopimus tehdään lokakuussa 2019. Palvelu on tarkoitus aloittaa 1.1.2020. Tilaaja varaa oikeuden jatkaa sopimuskautta kahdella vuodella ilmoittamalla tästä Palveluntuottajalle viimeistään kolmea kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Jatkokauden käyttäminen on yksinomaan Tilaajan harkittavissa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ammatti- ja kaupparekisteriin kuulumista koskevat vaatimukset: Yrityksellä on elinkeinotoiminnan harjoittamisoikeus. Yritys on merkitty kaupparekisteriin tai vastaavaan rekisteriin.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Liitteenä 5 on sopimusluonnos, jonka pohjalta Traficom tulee myöhemmin esittämään ehdotuksen sopimukseksi valitulle toimittajalle. Sopimusluonnoksen olennaisia ehtoja ei voi neuvotteluissa muuttaa. Sopimus tullaan laatimaan suomen kielellä. Tarjoaja ei voi tarjouksessaan esittää omia sopimusehtojaan tai esittää varaumia sopimusluonnoksen ehtoihin. Hankinnassa noudatetaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja (huhtikuu 2017 päivitysversio). Palveluntuottaja ei saa ilman Tilaajan lupaa luovuttaa ulkopuoliselle henkilötietoja tai tietoja, jotka voivat olla salassa pidettäviä. Salassa pidettävää tietoa ovat mm. kiinteiden mittausasemien sijaintitiedot. Palveluntuottaja on velvollinen varmistamaan, että sen mahdolliset omat sopimuskumppanit tai alihankkijat sitoutuvat salassapitoon. Tämä ei koske tietoja, jotka ovat yleisesti saatavilla tai jonka sopijapuoli on saanut laillisesti haltuunsa muuten kuin toiselta Sopijapuolelta. Ks. tarkemmin hankinta-asiakirjat, erityisesti sopimusluonnos

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
englanti, suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:4.9.2019 10:00
Paikka: Liikenne- ja viestintävirasto
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 147 §

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.7.2019
«« Takaisin