«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Nopon entisen pesulan pohjaveden puhdistus, Hyvinkää

04.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014869
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 128-313721
Tarjoukset 07.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=246332&tpk=b71d1c8d-bb47-491e-a0a7-a8629d32e3d3

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 297
Postinumero:33101
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mikko Rautio
Puhelin:+358 505720026
Sähköpostiosoite:mikko.rautio@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=246332&tpk=b71d1c8d-bb47-491e-a0a7-a8629d32e3d3
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Nopon entisen pesulan pohjaveden puhdistus, Hyvinkää
Viitenumero:
PIRELY/2365/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ympäristöön liittyvät palvelut. (90700000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Hyvinkäällä Nopon pohjavesialueella sijaitsevan entisen Nopon pesulan kiinteistön ympäristön pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostus in situ -menetelmällä. Valittu toimittaja toimii hankkeessa lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1400000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kohde sijaitsee osoitteessa Nopontie 255, Hyvinkää.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Urakkamuotona hankinnalle toimii yksikköhintaperustainen kokonaisurakka. Urakka sisältää urakkaohjelman mukaisesti tarkentavat kohdetutkimukset ja suunnittelun, kunnostamisen ja muun riskienhallinnan sekä monitoroinnin ja raportoinnin siinä laajuudessa, että työn lopputulos täyttää sille asetetut tavoitteet. Tarjouksen tulee perustua tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen vaatimuksiin, eikä se saa sisältää tarjouspyynnöstä poikkeavia teknisiä- tai kaupallisia ehtoja. Kaikki tarjousasiakirjat liitteineen on tallennettava ja toimitettava PDF muodossa. Tarjouksen kaikki liitteet on numeroitava ja päivättävä. Sähköistä tarjousasiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella. Tarjouksesta tulee käydä ilmi tarjoajan yhteyshenkilön yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) mahdollisia yhteydenottoja sekä hankintapäätöksen toimittamista varten. Tarjoajan on esitettävä tarjouksessaan, miten se tulee järjestämään urakka- ja takuuajan vakuuden, sekä ilmoitettava vakuuden muoto ja vakuuden antaja. Tilaaja hyväksyy ulkomaisen vakuudenantajan vain siinä tapauksessa, että vakuudenantajalla on sivukonttori tai muu tilaajan hyväksyttävissä oleva edustaja Suomessa. Tilaaja ei hyväksy vakuudeksi konsernitakauksia. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa täytetty tarjouslomake. Tarjoajan on täytettävä tarjouslomakkeelle kaikki pyydetyt yksikköhintatiedot. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta jättöajasta lukien. Tarjous ja liitteet on toimitettava suomen kielellä. Vaihtoehtoisia tai osatarjouksia ei hyväksytä. Sähköisesti ladattavat tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa Tarjouspalvelu -toimittajaportaalista osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/ ja nähtävillä osoitteessa: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1400000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.8.2019 - 31.12.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Nopon entisen pesulakiinteistön kunnostus on jaettu pilaantuneen pohjaveden puhdistamista koskevaan hankintaan (tämä hankintailmoitus) ja erillisessä hankintailmoituksessa ilmoitettuun pilaantuneen maaperän puhdistamiseen.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouksen antaminen edellyttää, että tarjoaja ja esitetyt aliurakoitsijat täyttävät alla esitetyt julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016), tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006), tapaturmavakuutuslain (608/1948) sekä työterveyshuoltolain (1838/2001) mukaisten velvoitteiden vaatimukset ja tarjoajan on pyydettäessä toimitettava todistukset vaatimusten täyttymisestä. Todistuksia ja selvityksiä ei toimiteta annettavan tarjouksen liitteinä. Tilaaja tarkastaa vaaditut selvitykset työhön valitulta urakoitsijalta ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Tarjoaja vakuuttaa tarjouslomakkeella annettavalla "kyllä" -vastauksella, että kysytty vaatimus täyttyy ja sitoutuu toimittamaan selvityksen vaatimuksen täyttymisestä ennen sopimuksen allekirjoittamista. 1) Todistus, että tarjoaja on sijoittumismaassaan merkitty ammatti- tai elinkeinorekisteriin ja on oikeutettu palvelun tarjoamiseen sijoittumismaassaan; 2) Todistus, että yritys on merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin; 3) Todistus, että tarjoaja on täyttänyt velvollisuutensa maksaa sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisia veroja ja ettei tarjoajalla ole verovelkoja. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; 4) Todistus lakisääteisten eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; 5) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Tarjoajan on selvitettävä, mitä työehtosopimusta hänen omiin tähän hankkeeseen osallistuviin työntekijöihinsä sovelletaan ja millä perusteella; 6) Todistus, että tarjoajalla on tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) tarkoitettu lakisääteinen tapaturmavakuutus työsuhteessa oleville työntekijöilleen; 7) Todistus, että tarjoaja on järjestänyt työterveyshuoltolain (1838/2001) mukaisen työterveyshuollon työntekijöilleen. Lisäksi ennen sopimuksen allekirjoitusta tarjoajan tulee toimittaa selvitykset: 8) Selvitys vakuuden järjestämisestä Tarjoajan on esitettävä, miten se tulee järjestämään urakkasopimuksessa edellytetyn vakuuden. Tarjouslomakkeessa on ilmoitettava vakuuden muoto ja vakuuden antaja. Tilaaja hyväksyy ulkomaisen vakuudenantajan vain siinä tapauksessa, että vakuudenantajalla on sivukonttori tai muu tilaajan hyväksyttävissä oleva edustaja Suomessa. Tilaaja ei hyväksy vakuudeksi konsernitakauksia. Jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, tulee tarjoukseen liittää 9) kopio työyhteenliittymän perustamisasiakirjoista, joista tulee ilmetä mm. kuvaus työyhteenliittymän organisoitumisesta ja vastuun jakautuminen työyhteenliittymän perustajien kesken. Yhteistoimintasopimus voi olla ehdollinen tarjouksen hyväksynnälle, mutta työyhteenliittymän tulee olla perustettu ja rekisteröity ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Kaikki tarjoajalta edellytetyt todistukset ja selvitykset on tarjouksen yhteydessä toimitettava kaikista työyhteenliittymän osakasyrityksistä. Mainitut selvitykset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia. Selvitykset voidaan antaa Tilaajavastuu.fi yritysraportilla tai Rakentamisen Laatu Ry RALA pätevyys-raportilla jos niistä ilmenee edellä mainitut asiat. Vieraskieliset todistukset voidaan toimittaa alkuperäiskielisinä. Ulkomaisten viranomaisten antamien todistusten tulee olla asianmukaisesti legalisoituja ja käännettyjä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tarjoajan liikevaihdon on kahden edellisen tilikauden osalta oltava vähintään 500.000 € kumpaakin kahdentoista (12) kuukauden pituista tilikautta kohden. Mikäli kyseessä on vastaperustettu yhtiö, ehdokkaan tulee antaa perusteltu selvitys liikevaihtoennusteesta seuraaville kahdelle tilikaudelle. Liikevaihtoennusteen tulee olla vähintään 500.000 € kumpaakin kahdentoista (12) kuukauden pituista tilikautta kohden ja tähän arvoon ei saa sisällyttää tästä hankinnasta mahdollisesti saatavaa liikevaihtoa. Luottokelpoisuuden tulee olla Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa vähintään A+ (tyydyttävä+) tai tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa. Tarjoajat, joiden luokitus ratingluokituksessa on A tai B taikka joiden taloudellisen tilanteen arvioidaan vastaavan em. tasoa, voidaan sulkea tarjouskilpailusta, jos ehdokas ei kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi. Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa hankinnan kohteena olevien töiden toimialaan liittyvät työt vähintään 300 000 euron arvosta. Jos tarjoajana on työyhteenliittymä, on osakasyritysten yhdessä täytettävä liikevaihtoa ja taloudellista tilaa koskeva vaatimus. Seuraavat taloudellisia ja rahoituksellisia toimintaedellytyksiä koskevat asiakirjat tarkistetaan tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. 1) Suomen Asiakastieto Oy:n Rating alfa –raportti a. tai, jos tietoja ei ole Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterissä, tilinpäätöstiedot kolmelta (3) viime vuodelta b. tai muu vastaava luotettava selvitys yrityksen taloudellisesta tilanteesta 2) Todistus tarjoajan vastuuvakuutuksesta.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee esittää yhteensä vähintään viisi (5) referenssiä vastaavanlaisista ja -laatuisista klooratuilla hiilivedyillä pilaantuneen pohjaveden kunnostuksesta. Referenssejä tulee olla sekä pilaantuneen pohjaveden biologisesta in situ -käsittelystä (2-3 kpl) että käsittelyn tehostamisesta aktiivihiilellä tai nollaraudalla tai muulla katalyytillä (2-3 kpl), vähintään yksi referenssi kummastakin menetelmästä tulee olla viimeisen 3 vuoden ajalta. Käsittelyjen tulee olla onnistuneita/toimivia siten että tavoitetasot on saavutettu. Keskeneräiset kunnostukset voidaan hyväksyä, mikäli niiden valmiusaste on yli 75 % ja tulosten perusteella voidaan katsoa, että kunnostus on onnistunut. Referenssihankkeiden on pitänyt valmistua kolmen vuoden sisällä tarjouksen jättöhetkestä. Tarjoajan tulee olla toiminut referenssihankkeissa päävastuullisena toimittajana tai muuten merkittävässä roolissa. Vähimmäisvaatimuksena esitettävien referenssien osalta ehdokkaan tulee ilmoittaa kohde, kohteen lyhyt kuvaus (max. 100 sanaa), tilaaja, tilaajan yhteyshenkilö hankkeen aikana, toteutusaika, ehdokkaan rooli hankkeessa, sekä liikevaihto. Tarjoajan tulee nimetä hankkeeseen vastaava projektipäällikkö. Projektipäällikön tulee olla suorassa työsuhteessa ehdokkaaseen, eikä häntä voi vaihtaa urakan aikana ilman tilaajan hyväksyntää. Vastaavalla projektipäälliköllä tulee olla soveltuva alempi- tai ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään viisi (5) vuotta alan työkokemusta. Tarjoajan nimeämällä vastuullisella projektipäälliköllä on oltava vähintään yksi (1) henkilökohtaista referenssi vastaavanlaisesta ja -laatuisesta klooratuilla hiilivedyillä pilaantuneen maan tai pohjaveden kunnostuksesta in situ -menetelmällä. Kunnostuksen tulee olla onnistunut/toimiva siten että tavoitetasot on saavutettu. Yritys- ja henkilöreferenssit ilmoitetaan tarjouspyynnön liitteenä olevalla referenssilomakkeella.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hankintapäätös Tilaaja lähettää tekemänsä hankintapäätöksen tarjoajille ilmoituksena tar-jouskilpailun tuloksesta sähköpostitse. Hankintapäätökseen sisältyvät tiedot kilpailusta ja tarjousten arvioinnista, päätöksen perustelut sekä valitusosoitus ja oikaisuohje muutoksenhakua varten. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjoaja suljetaan pois hankintamenettelystä, jos ehdokasta koskee jokin hankintalain 80 §:n pakollinen poissulkemisperuste. Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos ehdokasta koskee jokin hankintalain 81 §:n harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Sopimuksen syntyminen Tilaajan tekemä hankintapäätös ei merkitse vielä sopimussuhteen syntymistä, vaan sitova sopimus syntyy vasta varsinaisen sopimusasiakirjan allekirjoittamisella.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:8.8.2019 09:00
Paikka: Pirkanmaan ELY-keskus, Tampere
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.7.2019
«« Takaisin