«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristöteknisten laboratoriopalveluiden puitejärjestely 2019-2021 uusi

04.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014838
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 128-313677
Tarjoukset 05.08.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=246081&tpk=e7a1f757-1d6f-4487-a35f-b5185c9aa955

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 297, Yliopistonkatu 38
Postinumero:33101
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Maarit Joukainen
Puhelin:+358 295036374
Sähköpostiosoite:maarit.joukainen@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=246081&tpk=e7a1f757-1d6f-4487-a35f-b5185c9aa955
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristöteknisten laboratoriopalveluiden puitejärjestely 2019-2021 uusi
Viitenumero:
PIRELY/8012/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Laboratoriopalvelut. (71900000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan ja laadittavan sopimuksen kohteena ovat Pirkanmaan ELY-keskuksen lukuun tehtävät pilaantuneiden maiden tutkimuksiin ja kunnostuksiin liittyvät laboratoriopalvelut valtakunnallisesti. Palveluita käyttävät Pirkanmaan ELY-keskuksen valtakunnallinen Maaperä kuntoon -ohjelma ja JASKA-hanke sekä Y-vastuualueen muut yksiköt. Sopimuskausi on noin 2,5 vuotta ja tavoitteena on, että sopimuskausi voisi käynnistyä 1.9.2019. Sopimuskausi päättyy 31.12.2021. Tilaaja varaa oikeuden jatkaa sopimuskautta yhdellä vuodella varsinaisen sopimuskauden päättymisestä (optio). Palvelujen hankintaa varten valitaan hankintapäätöksellä kolme kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjoajaa, joiden kanssa Pirkanmaan ELY-keskus tekee sopimuksen. Sopimuskautena tehtävien analyysien määriä ei voida etukäteen tarkasti arvioida eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen Keskitetyt ympäristöpalvelut -yksikkö pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Hankinnan kohteena on ympäristöteknisten laboratorioanalyysien hankinta. Analyyseja ovat maa-, vesi-, sedimentti- ja ilma-analyysit. Tarjouslomakkeella 1 on esitettävä analyysipalveluille hinnat kaikkien osa-alueiden (A-D) parametreille. Tarjoukset eivät saa olla ehdollisia tai vaihtoehtoisia ja osatarjouksia ei hyväksytä. Tarjoajan on tarjottava kaikkia analyyseja 5 vrk ja 48 h toimitusajoilla tarjouslomakkeessa (Liite 1) esitettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. (Tarjoajan on tarjottava analyysejä myös 24 h aikataululla, jos tarjoaja tähän pystyy.) Kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuusmäärityksistä tarjoaja ilmoittaa normaalin toimitusajan. Tarjoajan on liitettävä tarjouslomake (liite 1) täytettyna tarjoukseensa. Lisäksi tarjoajan on täytettävä liite 2 "Analyysien tekniset tiedot", jossa on esitetty analyysien määritysrajat, epävarmuudet, menetelmät/standardit sekä mahdollinen akkreditointi. Valittujen palveluntoimittajien on toimitettava tarvittavat näyteastiat, näytteiden kuljetuslaatikot sekä kestävöintireagenssit, pakkausohjeet ja tilauslomakkeet puitesopimuskonsulteille tai muulle erikseen sovittavalle taholle. Näytteiden säilytysaika on ilmoitettava annetussa tarjouksessa. Näytteet tulee säilyttää siten, että näytteisiin ei tule säilytyksen aikana sellaisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa analysoinnin lopputulokseen, mikäli näytteitä ei analysoida välittömästi. Palveluntoimittajan on myös annettava neuvontaa asiakkaalle tarvittaessa näytteenottoon ja analyyseihin liittyvissä kysymyksissä. Palveluntoimittajaksi valitaan vertailuhinnaltaan kolme kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjoajaa. Hankinta tulee Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valtakunnallisesti keskitettyjen ympäristöpalvelujen Maaperä kuntoon -ohjelman ja ohjelmaan liittyvän JASKA-hankkeen käyttöön. Tilaaja teettää laboratorioanalyyseja maaperä kuntoon -ohjelman ja JASKA-hankkeen mukaisista tutkimus- ja kunnostuskohteista valtakunnallisesti eri puolelta Suomea. Hankintaa voivat käyttää myös muut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Y-vastuualueen yksiköt. Sopimuskautena tehtävien analyysien määriä ei voida etukäteen tarkasti arvioida eikä sopimus muodosta tilaajalle ostomäärävelvollisuutta. Hankintamenettelynä on avoin menettely.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
500000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.9.2019 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä optiovuodella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdot on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa sekä "poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD)" -välilehdellä, joka tarjoajan tulee täyttää. Tarjoajan tulee olla rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin (kaupparekisteri).

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus, jonka tulee olla riittävä suhteessa palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin, kuitenkin vähintään 100 000 euroa. Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään A+ taikka tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on esitettävä tarjouksessaan seuraavat asiat. Mikäli näitä ei ole esitetty, voidaan tarjous hylätä: - selvitys laadunvarmistustoimenpiteistä sekä akkreditoinnista. Tarjoajalla on oltava käytössään kirjallisesti kuvattu laatujärjestelmä, joka sisältää mm. laadunvarmistusmenetelmän, joka kattaa hankinnan kohteena olevien palveluiden toimittamisen. Palvelua tuottaessaan tarjoajan on sovellettava laboratoriopalvelujen tuottamiseen laatujärjestelmää tai -järjestelmiä (laadunhallintajärjestelmää, toimintajärjestelmää, palvelunhallinta-järjestelmää), jotka muodostavat loogisen kokonaisuuden, ovat dokumentoitu ja todistettavasti käytössä. Tarjoaja on liittänyt tarjoukseensa kuvauksen nykyisestä laatujärjestelmästä, laadunvarmistuksesta sekä laatuauditoinneista. Käytettävien laboratorioiden tulee olla akkreditoituja standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaisesti. Akkreditoinnin myöntäjän tulee olla todettu tasavertaiseksi kansainvälisen akkreditointitoiminnan kanssa (ILAC). - tarjottujen analyysien määritysrajat, epävarmuudet, menetelmät/standardit sekä mahdollinen akkreditointi (Liite 2, "Analyysien tekniset tiedot"). Näytteiden esikäsittelyssä ja analysoinnissa noudatetaan standardoituja tai yleisesti suositeltuja (SFS, SFS-ISO, SFS-EN ISO, ISO tai näistä hyväksytysti modifioituja) tai muuten Suomessa hyväksyttyjä, käytössä olevia, vertailukelpoisia menetelmiä, joilla näytteistä saadaan selville vaaditut yhdisteet riittävällä tarkkuudella. Liitteessä 2 on esitetty vaadittavat määritysrajat. Analyyseille asetetut määritysrajat perustuvat maa- ja sedimenttinäytteiden osalta ns. PIMA-asetuksen VNa 214/2007 liitteessä esitettyihin arvoihin. Öljyhiilivetyjen osalta määritysrajavaatimus on enintään 50 % liitteessä esitetystä kynnysarvosta. Vesinäytteiden osalta määritysrajaperusteena on ollut talousveden laatuvaatimukset (STM 1352/2015), pohjaveden ympäristölaatunormit (Vna 341/2009) sekä tärkeillä ja muilla vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla käytettäväksi suositellut pohjaveden laadun vertailuarvot (Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014). Määritysrajoille on sallittu kolmen (3) eri analyysin osalta ylitys jokaiselta eri osa-alueelta (A-D). - valmius moniosanäytteen (MONO) käsittelyyn. Käsittelystä sovitaan tapauskohtaisesti. - tiedot osallistumisesta suomalaisiin tai kansainvälisiin vertailumittauksiin viimeisen kolmen vuoden aikana. Laboratorion tulee olla osallistunut vähintään yhteen jonkin osa-alueen A-D vertailumittaukseen tänä aikana. Vertailukoetutkimusosallistumisyhteenvedot voi toimittaa myös vieraskielisinä, mutta tilaajalle tulee toimittaa suomen kielellä maininta vaatimuksen täyttymisestä. - kyvykkyys analysoida tarjoamansa analyysit 48 h toimitusajalla. Toimitusaika tarkoittaa tarjouspyynnössä normaaleja arkipäiviä ja alkaa siitä kun tarjoaja on vastaanottanut näytteen Suomessa ja päättyy siihen kun kyseessä olevat näytetulokset on toimitettu sähköpostitse tilaajalle. - mittaustulosten toimittaminen Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän Pohjavesitietojärjestelmän (POVET) vaatimien data-tiedostojen muodossa. - tarjoajan tulee ilmoittaa, jos tarjoajalla on käytössään kuljetuspalvelu näytteille ja kuljetuspalvelun kustannukset. Tilaaja maksaa ainoastaan Suomen sisäiset kuljetusmaksut suoraan yhteen osoitteeseen. Ulkomaiseen laboratorioon tai muuhun alihankintalaboratorioon toimitettavien näytteiden lentorahdit yms. kulut on sisällytettävä analyysien yksikköhintoihin. - laboratorioanalyysipalveluidensa hinnasto, josta ilmenee myös muiden kuin hintalomakkeella erikseen hinnoiteltujen palveluiden hinnat. - tarjoajan tulee nimetä vastuuhenkilö analyyseille. Nimetyn vastuuhenkilön tulee olla sopimuskauden alkaessa tarjoajan palveluksessa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Liitteessä 3 on esitetty analyyseille asetetut ehdottomat tekniset laatuvaatimukset.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuksen toteuttamiseen liittyvät ehdot perustuvat julkisten hankintojen yleisiin sopimusehtoihin palveluhankinnoissa (JYSE 2014 PALVELUT).

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 115-283170
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
5.8.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:6.8.2019 12:00
Paikka: Pirkanmaan ELY-keskus Yliopistonkatu 38 33101 Tampere
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.7.2019
«« Takaisin