«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto : TIETOPYYNTÖ/TEKNINEN VUOROPUHELU: Salkunhallintapalvelut

04.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014821
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 128-313206

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0202132-3
Postiosoite:Itämerenkatu 11-13 /PL 160
Postinumero:00181
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Minna Hillberg
Puhelin:+358 503521933
Sähköpostiosoite:minna.hillberg@sitra.fi
Faksi:+358 9645072
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.sitra.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen rahasto
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TIETOPYYNTÖ/TEKNINEN VUOROPUHELU: Salkunhallintapalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sijoituspankkipalvelut ja siihen liittyvät palvelut. (66120000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) toiminta rahoitetaan peruspääoman ja muun sijoitustoiminnan tuotoilla. Peruspääoman markkina-arvo oli joulukuussa 776 milj. euroa ja muiden sijoitusten (venture capital -rahastot) nav arvo oli 52 milj. euroa. Peruspääoma on sijoitettu pääasiassa sijoitusrahastoihin ja pääomarahastoihin. Pääomarahastojen lukumäärä on kasvussa. Sijoitussalkussa oli 2018 sijoitusinstrumentteja 100 kpl ja tapahtumia noin 640 kpl. Sitran sijoitukset on avattu tarkemmin vuosikertomuksessa: https://www.sitra.fi/julkaisut/toimintakertomus-ja-tilinpaatos-2018/ Sitra suunnittelee salkunhallintapalvelun hankintaa, joka kattaisi sijoitustoiminnan raportointiin ja tuoton seurantaan sekä ajantasaiseen salkunhallintaan liittyvät tarpeet. Lisäksi sen tulisi tuottaa kattava riskiraportointi ja toimia salkun riskivalvontatoimintona sekä tuottaa aineisto kirjapitoliittymään riippumatta varsinaisen varainhoidon toteuttamistavasta ja kaupankäyntivastapuolista.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tapahtumien ja toimeksiantojen hallinta
Osa nro:
3.1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sijoituspankkipalvelut ja siihen liittyvät palvelut. (66120000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelun tarjoaja hakee tai vastaanottaa varainhoidon raportointia ja kirjanpitoa varten tarvittavat tiedot Sitran käyttämien varainhoitajien järjestelmistä. Korko- ja osakepuolella näitä osapuolia oli 14 kappaletta 31.12.2018. Käsiteltäviä tietoja ovat muun muassa toteutuneet osto- ja myyntitoimeksiannot, irronneet tuotto-osuudet, kupongit ja palkkiot sekä tuotteista perityt kulut. Sitra on kiinnostunut myös rahastotoimeksiantojen selvityspalveluista.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Vaihtoehtoisiin sijoituksiin liittyvät tapahtumat
Osa nro:
3.2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sijoituspankkipalvelut ja siihen liittyvät palvelut. (66120000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittavan palvelukokonaisuuden tulee mahdollistaa pääomarahastomuotoisten instrumenttien tapahtumien hallinta, kuten pääomanpalautukset, pääomakutsut jne. Tapahtumien kirjaaminen ja toteutus tapahtuu varainhoitajien suoraan palveluntarjoajalle lähettämien toimeksiantojen ja tietojen perusteella. Vaihtoehtoisesti tapahtumat ja toimeksiannot on haettavissa varainhoitajien verkkopalveluista. Sijoitusten markkina-arvojen (NAV) ylläpito järjestelmässä kuuluisi myös hankittavan palvelun piiriin. Hankittavan palvelun tulisi myös kattaa vaihtoehtoisten sijoitusten kirjanpito.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Raportointi
Osa nro:
3.3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sijoituspankkipalvelut ja siihen liittyvät palvelut. (66120000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Raportointipalvelu sisältää päivittäisen sijoitusten ja salkkujen seurannan, markkina-arvojen muutokset, toteutuneet toimeksiannot sekä erilaiset yhtiötapahtumat. Palvelu mahdollistaisi erilaisten yhteenvetoraporttien luomisen eri ajanjaksolta, ne olisi helposti muokattavissa ja tietoja voisi yhdistää halutulla tavalla, (omaisuuslajeittain, instrumenteittain, vastapuolittain). Tuotto- ja riskiraportoinnin tulisi sisältää tavanomaisten allokaatioraportoinnin ja riskilukujen lisäksi tuotto- ja riskikontribuutioraportin sekä mahdollisuuden riskibudjetoinnin seuraamiseen. Järjestelmän tulisi mahdollistaa sijoitussalkun riskilimiittien valvonta ja automaattisesti hälyttää ylitykset esim. sähköpostilla. Vertailuraportoinnissa Sitran sijoitustoimintaa verrataan muihin vastaavan kokoluokan suomalaisiin instituutiosijoittajiin ja yksittäisten rahastojen tuottoja vastaaviin rahastoihin. Palvelu toimisi esim. nettiportaalina ja data pystytään toimittamaan tarvittaessa esim. excel-muodossa.

II.2.14) Lisätiedot:

Raportointipalvelun sisältö: markkina-arvot ja kehitys vertailuindeksiin; sijoitusinstrumenttien ja portfolioiden tuottokehitys (ensisijainen TWR) huomioiden yhtiötapahtumat (palkkionpal., osingot jne.); pääomarahastoille TWR-tuoton lisäksi IRR-tuotto; allokaatioseuranta; tuottojen vertailu vertailuindekseihin; varainhoitajien kulujen ja palkkioiden seuranta; määrämuotoisten raporttien luominen.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Viranomaisraportointi
Osa nro:
3.4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sijoituspankkipalvelut ja siihen liittyvät palvelut. (66120000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sitra ei ole Finanssivalvonnan valvonnan alainen. Sitra kuitenkin joutuu toimittamaan kuukausittain SAVE raportit Suomen pankille. Tarkemmin raportoinnista Suomen Pankin sivuilla: https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/raportointiohjeet/arvopaperitilastot/ Järjestelmän tulisi tukea SAVE raportointia.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kirjanpidon aineisto
Osa nro:
3.5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sijoituspankkipalvelut ja siihen liittyvät palvelut. (66120000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelun tulee tuottaa sijoitusten kirjanpitoaineistoa ja tukea eri rahoitusinstrumenttien kirjanpidollista käsittelyä. Kirjanpitoraportoinnissa toimitetaan kuukausittain kirjanpitoyhteenveto tapahtumittain sekä salkkuyhteenveto. Kirjanpitoaineiston tulee olla toimitettavissa erikseen määriteltävässä CVS-tiedostossa. Nykyisin kirjanpitoraportointi on rajattu likvideihin sijoituksiin. Tietopyynnössä kartoitetaan myös mahdollisuutta laajentaa käytäntöä myös pääomarahastojen tapahtumiin.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Middle Office ja Back Office palvelut
Osa nro:
3.6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sijoituspankkipalvelut ja siihen liittyvät palvelut. (66120000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sitra on kiinnostunut myös hankkimaan back office ja middle office palveluita. Näihin palveluihin kuuluu esimerkiksi: - Tapahtumien vienti järjestelmään. Kauppatapahtumien syöttö ja kolmansien osapuolien toimittamien tietojen lataus järjestelmään. Kauppojen tarkistus vastapuolien vahvistuksiin. - Instrumenttien, indeksien ja hintojen ylläpito - Yhtiötapahtumien hallinnointi ja päivitys - Limiittiraportti; automaattinen ajo ja ylitysten informointi sähköpostilla rajojen ylittyessä - Kassatapahtumien täsmäytys; rahatilin- ja tapahtumatiedoston täsmäytys? - Järjestelmän tietojen täsmäytys kolmansien osapuolien kuukausiraportteihin - Raporttien lähettäminen sähköpostilla ennalta määriteltynä ajankohtana esim. hallitukselle - Salkun simuloinnin työkalut, joilla voidaan testata salkkumuutosten vaikutusta salkussa.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.10.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa mahdollisia palveluntarjoajia hankittavaan salkunhallintajärjestelmään, raportointiin, salkun seurantaan, sijoituksiin liittyvään maksuliikenteen, rahastomerkintöjen hallintaan ja arvopaperikirjanpitoon liittyvistä palveluista. Samalla kartoitetaan back office palveluiden lisäksi middle office / riskinhallintaan liittyviä palveluita. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti tietoa mahdollisista palveluntarjoajista, jotta tuleva tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietopyynnöstä saatavia tietoja käytetään myös hankittavan palvelukokonaisuuden määrittelyyn ja sijoitustoiminnan prosessien tehostamiseen. Tämä ei ole hankintailmoitus, kutsu neuvottelumenettelyyn tai tarjouspyyntö, vaan tarkentava markkinakartoitus eli tietopyyntö. Hankintayksikkö ei ole sitoutunut toteuttamaan hankintaa. Päätökset mahdollisen hankintaprosessin käynnistämisestä ja laajuudesta tehdään markkinakartoituksen jälkeen. Palveluntarjoajan tulee olla asiantunteva ja tuottanut tarjouspyynnön mukaisia palveluita Sitran kokoluokassa toimivalle suomalaiselle instituutiosijoittajalle viimeisen kolmen vuoden aikana. Mikäli palvelukokonaisuus tuotetaan SAAS-palveluna, alustan tulee sijaita ETA-alueella. Palveluntarjoaja omaa palveluntuottamiseen tarvittavat lisenssit. Tiedustelemme näkemyksiä seuraavista asioista: 1. Täytättekö palveluntarjoajalle asetetut ehdot? 2. Pystyttekö tuottamaan koko palvelukokonaisuuden tai osan palveluista? 3. Yksilöikää palvelunne tarkemmin. Liitteeksi voitte laittaa palvelukuvauksianne, jos mahdollista. Kuvatkaa, miten tuotatte palvelun. Esimerkiksi käytättekö kolmannen osapuolen ohjelmistoja vai oletteko luoneet oman järjestelmän? 4. Millaisilla hinnoittelumallilla tarjoatte palveluita? Millä edellytyksillä pystytte antamaan kokonaishinnan palveluille? 5. Onko historiatiedon siirtäminen mahdollista? Hinta-arvio historiatiedon siirrolle? Kuvailkaa lyhyesti palvelun käyttöönottoprojekti. Kuvatkaa lyhyesti palvelun käyttöönottoprojekti. 6. Kuvailkaa ratkaisun raportointitoiminnallisuudet. 7. Mikä on alustava hinta-arvionne ehdottamastanne toteutuksesta? Mahdolliset lisensiointikustannukset? 8. Aikatauluarvionne? Onko aikataululla hinnoitteluvaikutuksia ja jos on, niin millaisia? 9. Millaisilla sopimusehdoilla tarjoatte palveluita? Voitte mahdollisuuksien mukaan liittää oheen sopimusmallin. 10. Kuvailkaa yrityksenne kokemusta kyseessä olevien palveluiden tuottamisesta. Pyydämme ilmoittamaan montako referenssiä/millaisia referenssejä teillä on hankinnan kohdetta vastaavien palvelujen tuottamisesta. Kiinnostuneita toimittajia pyydetään vastaamaan tietopyynnön kysymyksiin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 15.8.2019 klo 16 mennessä sekä toimittamaan kiinnostuneen toimittajan nimi ja yhteystiedot osoitteeseen hankinnat@sitra.fi. Selvyyden vuoksi pyydämme otsikoimaan vastauksenne: TIETOPYYNTÖ Salkunhallintapalvelut. Mikäli vastauksenne sisältää liike- ja ammattisalaisuuksia tai muuta salassa pidettävää tietoa, pyydämme, että yksilöitte ja merkitsette ao. tiedot selvästi. Ilmoittautumisten ja saatujen vastausten perusteella Sitra kutsuu toimittajia esittelytilaisuuteen. Keskusteluja käydään heinä - syyskuun 2019 aikana. Saadut vastaukset, kutsut esittelytilaisuuteen tai käydyt keskustelut eivät vaikuta yritysten menestymismahdollisuuksiin mahdollisissa tulevissa hankinnoissa. Tietopyyntöön voi vastata suomen lisäksi myös englanniksi.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.7.2019
«« Takaisin