«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Turun Kaupunki : Varissuonkenttä vaihe 2 ja leikkipaikat (2 kpl) 2019

08.07.2019 08:31
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014718
Tarjoukset 14.8.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Turun Kaupunki
Y-tunnus 0204819-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kaupunkiympäristötoimiala, Kaupunkiympäristön rakennuttaminen
Yhteyshenkilö Kaija Vento
Postiosoite Puolalankatu 5 3. krs
Postinumero 20100
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi
Puhelin +358500697294
Sähköpostiosoite kaija.vento@turku.fi
Internet-osoite (URL) http://www.turku.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Varissuonkenttä vaihe 2 ja leikkipaikat (2 kpl) 2019
Hankinnan kuvaus

Urakkaan kuuluu:

Tarjouspyyntöasiakirjojen osoittamassa laajuudessa Varissuonkentän mm. kuivatuksen ja valaistuksen rakentaminen ja Kurjenkaivonkentän

Karvataskunpuiston leikkipaikkojen rakentaminen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Turku (K853)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
9.7.2019 - 30.11.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

1) Tarjoajalla tulee olla Y-tunnus.

2) Tarjoajan tulee olla merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin *).

3) Tarjoajan tulee olla huolehtinut verojen maksamisesta. Tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos laiminlyötyjen maksujen osalta on velkatodistus ja maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma. *).

4) Tarjoajan tulee olla ottanut eläkevakuutus ja huolehtinut eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. Tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. *).

Tarjoajan tulee olla huolehtinut sosiaaliturvamaksujen maksamisesta. Tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos laiminlyötyjen maksujen osalta on maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma *):

5) Urakoitsijan tulee noudattaa kaikkien työntekijöiden työsuhteissa voimassaolevaa alan valtakunnallista työehtosopimusta *).

6) Tarjoaja on huolehtinut työterveyshuollon järjestämisestä *).

7) Tarjoajan tulee olla ottanut tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) tarkoitetun vakuutuksen *).

8) Tarjoajalla tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajan Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa–suosituksen mukaisen luottokelpoisuuden tulee olla vähintään tyydyttävä (A). Muun vastaavan luottotietolaitoksen (ei pankin) luottokelpoisuusluokitus tulee olla vähintään tätä vastaava.

9) Tarjoajan vuosittaisen kokonaisliikevaihdon tulee olla vähintään 1.000.000,00 (miljoona) euroa kahdella viimeisellä kahdentoista kuukauden pituisella tilikaudella. Liikevaihtovaatimuksen tulee täyttyä molemmilla tilikausilla.

10) Tarjoajalta edellytetään Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-pätevyystodistus urakkaan soveltuvista toimialapätevyyksistä.

18.9a Pääurakointi; muut maa- ja vesirakennustyöt,

18.311: Pääurakointi; viher- ja ympäristörakentaminen

Tai muu riittävä näyttö urakkaan soveltuvasta pätevyydestä: Pätevyystodistuksen voi muuna riittävänä näyttönä korvata toimialapätevyyksin eriteltynä referenssiluettelona viimeiseltä kolmelta vuodelta vähintään kahdesta vastaavasta vastaanotetusta kohteesta

Rerenssiluettelosta on käytävä ilmi urakan nimi, tilaaja yhteyshenkilö yhteystietoineen, urakan laajuus, urakkahinta sekä urakan valmistumisen ajankohta:

11) Tarjoajalla ja ilmoitetuilla alihankkijoilla tulee olla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä yritystasoinen tähän urakkaan ja esitettyihin alihankintoihin soveltuva toimintatapojen sertifiointi tai muu vastaava tähän urakkaan soveltuva näyttö ulkopuolisesti todennetusta laadunhallinnasta. Esimerkiksi tähän urakkaan soveltuva SFS-EN ISO 9001 laatusertifikaatti. Mikäli hakuprosessi on todistettavasti käynnissä, mutta ei vielä valmis, on tilaajalla oikeus hyväksyä yritys tarjoajaksi.

12) Selvitys tarjouksen allekirjoittajan valtuuksista, mikäli ei ilmene kaupparekisteriotteesta.

13) Tarjoajan on esitettävä tarjouslomakkeella, miten se tulee järjestämään urakkaohjelman mukaisen vakuuden. Lomakkeessa on ilmoitettava vakuuden muoto ja vakuuden antaja. Tilaaja hyväksyy ulkomaisen vakuudenantajan vain siinä tapauksessa, että vakuudenantajalla on sivukonttori tai muu tilaajan hyväksyttävissä oleva edustaja Suomessa.

14) Tarjoajalla on voimassaoleva vastuuvakuutus, joka on riittävä suhteessa hankinnan laajuuteen ja riskeihin nähden, joka kattaa tässä työssä Tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot.

15) Luettelo nimetyistä ehdokkaan urakkaan tarvitsemista, soveltuvuusvaatimusten täyttämiseksi välttämättömistä alihankkijoista. Nimetyistä aliurakoitsijoista / alihankkijoista tulee toimittaa kaikki tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset (kohtien *) mukaiset selvitykset).

16) kaupparekisteriote *).

Tilaajavastuu.fi -raportti korvaa *) -merkityt todistukset ja selvitykset.

Ks. lisätiedot tarjouspyyntö

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

1) Kaupparekisteriote *).

2) Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin *).

3) Todistus verojen maksamisesta *) tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta *) tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

4)Luottokelpoisuusraportti, josta ilmenee yrityksen luottoluokitus (esim. Rating Alfa), minimivaatimus on luokka A (selvitys ei saa olla tarjouksen jätön määräpäivästä kolmea kuukautta vanhempi):

5) Selvitys vakuuden järjestämisestä. Tarjoajan on esitettävä tarjouslomakkeessa, miten se tulee järjestämään urakassa vaadittavan vakuuden. Lomakkeessa on ilmoitettava vakuuden muoto ja vakuuden antaja. Tilaaja hyväksyy ulkomaisen vakuuden antajan vain siinä tapauksessa, että vakuuden antajalla on sivukonttori tai muu tilaajan hyväksyttävissä oleva edustaja Suomessa.

6) Luotettava selvitys tarjouksen antajan kokonaisliikevaihdosta ja liikevaihdosta hankintasopimuksen kohteena olevilta toimialoilta (esim. Rating Alfa). Yrityksen vuosittaisen kokonaisliikevaihdon tulee olla vähintään miljoona (1.000.000,00) euroa kahdella viimeisellä kahdentoista kuukauden pituisella tilikaudella. Liikevaihtovaatimuksen tulee täyttyä molemmilla tilikausilla (selvitys ei saa olla tarjouksen jätön määräpäivästä kolmea kuukautta vanhempi).

7) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta *) tai keskeisistä työehdoista.

8) Selvitys tapaturmavakuutuksen järjestämisestä *).

9) Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä *).

10) Selvitys vastuuvakuutuksen ottamisesta, suuruudesta ja voimassaolosta.

11) Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-PÄTEVYYSTODISTUS (”sininen todistus”) tähän urakkaan soveltuvasta toimialapätevyydestä.

18.9a Pääurakointi; muut maa- ja vesirakennustyöt, .

18.311: Pääurakointi; viher- ja ympäristörakentaminen

tai muu riittävä näyttö tähän urakkaan soveltuvasta pätevyydestä; RALA ry:n myöntämän pätevyystodistuksen voi muuna riittävänä näyttönä korvata toimialapätevyyksin eriteltynä referenssiluettelona viimeiseltä kolmelta (3) vuodelta. Referenssiluettelosta on käytävä ilmi urakan nimi, tilaajan yhteyshenkilö yhteystietoineen, urakan laajuus, urakkahinta sekä urakan valmistumisen ajankohta:

12) Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tähän urakkaan soveltuva yritystason RALA-TOIMINTATAPOJEN HYVÄKSYNTÄTODISTUS (”keltainen todistus”) tai muu vastaava näyttö ulkopuolisesti todennetusta laadunvarmistuksesta, esimerkiksi tähän urakkaan soveltuva SFS-EN ISO 9001 laatusertifikaatti. Mikäli hakuprosessi on todistettavasti käynnissä, mutta ei vielä valmis, on tilaajalla oikeus hyväksyä yritys tarjoajaksi.

13) Selvitys tarjouksen allekirjoittajan valtuuksista, mikäli ei ilmene kaupparekisteriotteesta.

14) Luettelo nimetyistä ehdokkaan urakkaan tarvitsemista, soveltuvuusvaatimusten täyttämiseksi välttämättömistä alihankkijoista. Nimetyistä aliurakoitsijoista / alihankkijoista tulee toimittaa kaikki tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset (kohtien *) mukaiset selvitykset).

Tilaajavastuu.fi -raportti korvaa *) -merkityt todistukset ja selvitykset.

Ks. lisätiedot tarjouspyyntö

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Asiakirjat toimitetaan ainoastaan sähköisesti ja ne on ladattavissa osoitteesta

https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp

Asiakirjat on ladattavissa 9.7.2019 klo 9.00 alkaen.

Tarjouslaskentavaiheen aikana lisätietoja urakasta antaa Kaija Vento 0500697294.

kaija.vento@turku.fi

Tarjouspyyntöaineistoon liittyvät kyselyt on toimitettava sähköpostilla viimeistään 7.8.2019 mennessä. Mahdolliset lisäselvitykset toimitetaan tarjoajille kirjallisena viimeistään 9.8.2019.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
14.8.2019 13.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjoukset ovat sitovia, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus. Tarjouksen tulee olla voimassa 3 kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöhetkestä lukien.

Lisätietoja

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Avoimessa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja asettaa samalla sähköisesti ja avoimesti kaikkien saataville tarjouspyynnön, joiden perusteella halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintailmoituksen julkaisemisen ja tarjouspyynnön saataville asettamisen jälkeen hankintayksikkö voi lähettää tarjouspyynnön soveliaiksi katsomilleen toimittajille.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin