«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Jyväskylän kaupunki : Lounaispuiston viherrakennussuunnittelu

01.07.2019 09:12
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014572
Tarjoukset 19.8.2019 klo 0.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Jyväskylän kaupunki
Y-tunnus 0174666-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Jyväskylän kaupunki / Kaupunkirakenteen toimiala
Yhteyshenkilö Leena Rapo
Postiosoite Hannikaisenkatu 17
Postinumero 40101
Postitoimipaikka Jyväskylä
Maa Suomi
Puhelin +358142665148
Sähköpostiosoite leena.rapo@jkl.fi
Internet-osoite (URL) http://www.jkl.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=244222&tpk=b38ac8f4-b469-4cbc-8ffe-2a85865a0252
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Lounaispuiston viherrakennussuunnittelu
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
244222
Hankinnan kuvaus

Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimiala pyytää tarjousta Lounaispuiston viherrakennussuunnittelusta. Kohde on saneerauskohde ja yksi tärkeimmistä keskusta-alueen historiallisista puistoista. Kohteesta on teetetty yleissuunnitelma yhdessä puutarhahistoriallisen selvityksen kanssa. Laadittu yleissuunnitelma ottaa huomioon puiston historialliset vaiheet ja tavoitteena on nostaa esiin 1900-luvun alun ilmettä. Puiston rakennussuunnittelu sekä toteutus vaiheistetaan useammalle vuodelle. Rakentamiseen on varattu aloitusmääräraha vuoden 2020 investointikohteisiin. Kohteen karttalinkki: https://kartta.jkl.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6903367,486388&z=1&title=Lounaispuisto%20 Tämän tarjouspyynnön liitteenä on tarkentavaa lisäaineistoa kohteesta (yleissuunnitelma ja historiallinen selvitys). TYÖN TAVOITE JA SISÄLTÖ Suunnittelija työstää kohteen suunnitelman annetuissa reunaehdoissa, yhdessä tilaajan ja käyttäjäedustuksen kanssa, sekä muut mahdolliset sidosryhmät huomioiden. Lähtökohtana on liitteenä oleva yleisuunnittelma sekä puutarhahistoriallinen selvitys. Suunnittelun alkaessa pidetään asukastilaisuus, jossa asukkaat voivat tuoda näkökulmiaan suunnittelun tarpeisiin. Suunnitelma-asiakirjojen on sisällettävä kaikki rakentamiseen tarvittavat tieto, kaupungin suunnitteluohjeen sekä tilaajan ohjeistuksen mukaisesti. Muita yleisiä tavoitteita ovat mm.: omaleimaisuus esteettömyys monikulttuurisuus esteettisyys toiminnallisuus turvallisuus eri ikäryhmien huomioiminen rakentamisen kustannusarvion huomioiminen vanhan välineistön/kalusteiden hyödyntämisen arviointi ja uusiokäytön ohjeistaminen käyttäjäpalautteen huomiointi ja arviointi tasauksen ja kuivatuksen tarkastelu ja uudelleen suunnittelu tarvittaessa valaistuksen päivittäminen Tavoitteita tarkennetaan maastokäynnillä ja saaduilla palautteilla. Maisema-arkkitehti toimii kohteen pääsuunnittelijana ja vastaa suunnittelun kokonaisuudesta, tiedonkulusta ja raportoinnista tilaajalle. Päässuunnittelija vastaa suunnitelmista, rakennussuunnittelukansion sisällöstä sekä tarvittavien suunnitelmien yhteensovittamisesta ja aikataulun pitävyydestä. Valaistus- sekä sähkösuunnittelu tuotetaan tilaajan puoelsta, mutta yhteistyössä alueen viherrakennussuunnittelun kanssa. Valaisimien sijoittelu esitetään myös viherrakennussuunnitelmassa. Pääsuunnittelija tarkastaa valaistus- ja sähkösuunnitelmien yhteensopivuuden ja kokoaa aineistot yhteen rakennussuunnittelukansioon. Rakennussuunnittelukansio toimitetaan tilaajalle ns. esikopiokansiona alkutarkastukseen. Ulkoleikkikalusteiden osalta suunnittelija esittää välineistölle kolme vaihtoehtoista toimittajaa, kaupungin kymmenestä puitesopimuskumppanista. Tuotteista tehdään ns. viitetuotelistaus, joissa vaihtoehdot tuotekoodeineen, värimäärityksineen ja välinekuvineen on esitetty. Suunnitelma laaditaan noudattaen kaupungin ohjeistusta "Yhdyskuntatekniset suunnitelmat, yleiset ohjeet, osa A" ja "yhdyskuntateknisten suunnitelmien sisällön ja esitystavan ohjeistus, katu- ja kadunrakennussuunnitelma osa C". Kohteesta voidaan tarvita myös havainnekuvia esittelyä varten. Havainnekuvat voivat olla virtuaalimalleja, 3d mallinnusta, kuvasovitteita, piirustuksia ym. Nämä hinnoitellaan tarjoukseen omana osa-alueena ja niiden tarkemmasta tarpeesta sovitaan erikseen. LAADITTAVAT ASIAKIRJAT Viherrakennussuunnitelman kansion sisältö: Sisällysluettelo Nykytilanne Asemapiirros/viherrakennussuunnitelma Kuivatus- ja tasaussuunnitelmat Tarvittavat/riittävät pituus-ja poikkileikkaukset, rakennekerrokset (ei tyyppikuvia, vaan todelliset rakenteet ja korkomaailma) Asennusten detaljit kalusteista ja välineistä Sijaintipaikkakartta Asemakaavaote Suunnitelmaselostus Työselostus Turvallisuusasiakirja Valaistussuunnitelma Sähkösuunnitelma Sähkön työturvallisuusliite Kasvillisuusluettelo, istutussuunnitelma Tiedossa olevat putki-, kaapeli- ja johtolinjat, kaivot ym. kunnallistekniikka Välineiden viitetuotelistaus Kustannusarvio Ininfra.net Määräluettelo Urakkarajakartta Työmaakylttimalli Hoitoluokituskartat Lumien käsittelyalueet Laatusuunnitelman sisältöohje Malli työmaan turvallisuussuunnitelmasta Havainnollistavat kuvat Valmiista aineistosta suunnittelija tekee itselleluovutuksen, tarkastaen sen laatujärjestelmänsä mukaisesti TULOSTEET Tilaajalle toimitetaan esikopio-aineisto tulostettuna sekä arkistointia varten yksi sarja paperikopioituna ja tallennettuna muistitikulle. Tulostus- ja tallennusformaattien osalta noudatetaan Jyväskylän kaupungin suunnitteluohjeita sekä tyyppipiirustuksia. LÄHTÖTIEDOT Tilaaja antaa käytettävissä olevan lähtötietoaineiston korvauksetta konsultin käyttöön. Kartta-aineisto pyydetään kaupungin tonttiosastolta tilaajan laskuun. Laserkeilausaineiston tarkkuustaso on pääosin ollut riittävä viherrakennussuunnitteluun. Lisätarkennuksia varten suunnittelija tekee mittaussuunnitelman, jossa on selkeästi esitetty suunnittelua varten tarvittavat mittaukset/kairaukset, maa-ainesanalyysit, hulevesikaivojen tutkimukset ym. TIEDOTTAMINEN JA VUOROPUHELU Tiedottamisesta vastaa tilaaja, suunnitteluaineistoa hyödyntäen. Kokouksia ja asukasyhteistyötä arvioidaan minimissään olevan seuraavasti: Asukastilaisuus suunnittelun aloitukseen liittyen Maastokäynti Aloituskokous Luonnoksen esittely ja kommentointi Nähtävillelaittoaineiston läpikäynti Esikopioaineiston läpikäynti Suunnitelman vastaanotto Muista kokouksista sovitaan tarvittaessa erikseen. Suunnitteluprosessin aikana pääsuunnittelija pitää suunnittelupäiväkirjaa sovituista asioista ja ajankohdista. Jyväskylän kaupunkin osallistaa ja kuulee käyttäjiä monella tapaa, joten palautetta suunnitelman sisältöön voi tulla monitahoisesti koko prosessin ajan. Vaikutuksista suunnitteluratkaisuihin sovitaan tilaajan kanssa. Osa kokouksista voidaan pitää skype business yhteydellä, skypeä käytetään myös suunnitelmien välitarkastaeluihin tarpeen mukaan. Suunnittelutyön ohjausryhmä muodostuu tapaus-/kohdekohtaisesti tilaajan edustajista, alueen käyttäjistä ym. Suunnittelukokousten aineistosta, esityslistojen teosta ja kokousten koolle kutsumisesta vastaa konsultti, aloituskokousta lukuunottamatta. Konsultti laatii myös kokousmuistiot ja vastaa niiden jakelusta. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti tilaajan toimitiloissa. Ensimmäiset luonnokset voivat olla esim.käsivaraisia skissejä tai ideatasoisia koosteita, muu aineisto toimitetaan kaupungin suunnittelun ohjeistuksen mukaisesti. AIKATAULU Kohteen rakennussuunnittelukansion tulee olla valmiina viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Tarjoaja esittää suunnitteluaikataulun tarjouksessaan. NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Suunnittelutyössä noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013). Toimeksiannossa noudatetaan InfraRYL 2017, infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset ohjeistuksen nimikkeistöä. Kustannuslaskenta tehdään Ininfra.net tai vastaavalla järjestelmällä. Lisäksi noudatetaan tilaajan suunnitteluohjeita.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maisema-arkkitehdin palvelut. (71420000-8)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

TARJOUSTEN ARVIOINTI JA KONSULTIN VALINTAMENETTELY Tarjoukset jätetään enimmäishintatarjouksena. Mahdollisten yhteistyökumppaneiden suunnittelukustannukset eritellään tarjoukseen. VAlinnan vertailuhintana käytetään kuitenkin kohteen kokonaishintaa. Tarjoukseen tulee liittää mukaan konsultin käyttämät skol-luokituksen mukaiset tuntiveloitushinnat. Matka- ja kokouskustannukset sisällytetään tarjoukseen, niitä ei korvata erikseen. Tarjoukseen liitetään työohjelma siitä, miten konsultti huolehtii projektin läpiviemisen; sisältö, aikataulutus, organisaatio, henkilöt ja vastuut, sekä laadunvarmistus ja projektinhallinta. Työohjelmassa kuvataan myös toiminta reklamaatiotilanteeessa. Tarjoukseen liitetään tilaajavastuulain mukaiset todistukset sekö todistus konsulttivakuutuksen olemassaolosta. Tarjouksessa tulee ilmetä tarjouksen voimassaoloaika. Tilaaja tarkistaa tarjousten jättäneiden osalta, että tarjous on saapunut määräaikaan mennessä ja on tarjouspyynnön mukainen. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen alikonsultti, joka ei ole toimittanut tarvittavia selvityksiä. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Valintaperusteena on muiden kriteerien täytyttyä halvin tarjous. SUUNNITTELUSOPIMUS JA PALKKIO Valitun konsultin kanssa solmitaan sopimus, jossa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013). Mikäli tarjoaja käyttää alikonsulttia, pääsuunnittelijana toimiva yritys vastaa myös mahdollisilla alikonsulteilla teettämiensä suunnitelmien toteuttamisesta ja virheettömyydestä. Palkkio tehdystä työstä maksetaan aikapalkkiona, toteutuneiden työtuntien mukaisesti enimmäishinta-arvioon saakka. Enimmäishinnan ylityksestä on neuvoteltava tilaajan kanssa. Kopiokulut maksaa tilaaja. Konsultin tulee käyttää tilaajan osoittamaa kopiolaitosta, ellei muuta sovita. Suunnittelun päiväkirja hyväksytetään tilaajalla ennen laskutusta.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.8.2019 0.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennelautakunta
Postiosoite PL 193
Postinumero 40101
Postitoimipaikka Jyväskylä
Maa Suomi
Puhelin +358 142661548
Sähköpostiosoite kirjaamo@jkl.fi
Faksi +358 14661548
Internet-osoite http://www.jyvaskyla.fi
«« Takaisin