«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Valtioneuvoston kanslia : Valtioneuvoston oikeudellisten neuvonantopalveluiden puitejärjestely liittyen pääasiassa omistajaohjaukseen

01.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014571
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 125-306783
Tarjoukset 30.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=222510&tpk=a09bb65a-a45b-48f5-ac1b-e96ff48ad5cd

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Valtioneuvoston kanslia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245975-5
Postiosoite:Snellmaninkatu 1 A
Postinumero:00170
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ilpo Nuutinen
Puhelin:+358 295160145
Sähköpostiosoite:ilpo.nuutinen@vnk.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vnk.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Työ- ja elinkeinoministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2160307-0
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@tem.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tem.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245872-8
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@minedu.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.minedu.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Ympäristöministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0519456-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@ym.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ym.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Valtiovarainministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245439-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:valtiovarainministerio@vm.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vm.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Ulkoministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245973-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo.um@formin.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.formin.finland.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Liikenne- ja viestintäministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0244632-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@lvm.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lvm.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=222510&tpk=a09bb65a-a45b-48f5-ac1b-e96ff48ad5cd
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Valtioneuvoston oikeudellisten neuvonantopalveluiden puitejärjestely liittyen pääasiassa omistajaohjaukseen
Viitenumero:
VNK/142/26/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Oikeudelliset neuvontapalvelut. (79111000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnassa on kyse oikeudellisista neuvonantopalveluista, joita ensisijaisesti valtioneuvoston omistajaohjaustoiminnot, mutta tarvittaessa myös ministeriöiden muut toiminnot käyttävät omistajaohjaukseen tai muihin taloudellisiin tehtäviin liittyen. Yksittäiset toimeksiannot voivat liittyä myös muihin ministeriön tehtäviin. Hankinnalla ostettavat neuvonantopalvelut ovat tyypillisesti yritys- ja omistusjärjestelyihin, osakemyynteihin ja -ostoihin, yhtiö- ja arvopaperimarkkinajuridiikkaan, verotukseen ja riita-asioiden selvittelyyn tai näihin rinnastuviin tehtäviin liittyviä oikeudellisia neuvonantopalveluita. Yksittäiset toimeksiannot voivat koskea myös muita oikeudellisia palveluita. Hankinnalla perustetaan puitejärjestely, joka on voimassa neljä vuotta. Puitejärjestelyyn valittavilla toimijoilla ei ole yksinoikeutta palveluihin (ks. jäljempänä hinta ja kaupalliset ehdot).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Keskimäärin palveluja arvioidaan hankittavaksi 5-10 kpl valtioneuvoston kansliassa (VNK) ja yhteensä muissa mukana olevissa ministeriöissä enintään noin 10 kpl vuosittain. Yksittäisen hankinnan arvo on keskimäärin 10 000 - 50 000 euroa ilman alvia. Tällöin hankinnan arvioitu enimmäisarvo neljän vuoden ajalta olisi 4 000 000 euroa. Arvio on tehty hankinnan suurimman mahdollisen enimmäisarvon laskemiseksi. Hankinnassa mukana olevat ministeriöt eivät sitoudu ostamaan palveluita ennakoidun arvon tai minkään tietyn arvon mukaisella määrällä. Puitejärjestelyyn otetaan mukaan viisi (5) toimijaa, mikäli vähimmäisvaatimukset täyttäviä hyväksyttyjä tarjoajia ja tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia on näin monta. Puitejärjestelyn kesto on neljä vuotta. Yksittäiset puitejärjestelyn perusteella tehtävät tilaukset tulee tehdä puitejärjestelyn aikana ja ne voivat olla voimassa enintään vuoden puitejärjestelyn päättymisen jälkeen.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Puitejärjestelyn sisäiset toimeksiannot toteutetaan Ranking-mallilla. Tällä tarkoitetaan sitä, että tarjouskilpailussa hyväksytyn tarjouksen jättäneet yritykset asetetaan yksittäisiä toimeksiantoja jaettaessa etusijajärjestykseen sillä perusteella, kuinka paljon pisteitä tarjoaja on saanut tarjouskilpailussa. Jäljempänä kohdassa "Sopimusmenettely" on selostettu yksityiskohtaisesti Ranking-malli ja Toimittajien valinta yksittäisissä tilauksissa.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 107 §:ssä tarkoitettu hankintalain liitteessä E lueteltu muu erityinen palvelu (liite E 1 momentti kohta 8), jonka ennakoitu arvo ylittää hankintalain 25 §:n 1 momentin 3 kohdassa määritellyn kynnysarvon. Hankintaan sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä. Hankintamenettelynä käytetään hankintalain 32 §:ssä kuvattua avointa menettelyä. Avoimessa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja asettaa saataville tarjouspyynnön, joiden perusteella kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintamenettelyn keskeisimmät vaiheet hankintailmoituksen julkaisemisen ja tarjousten vastaanottamisen jälkeen ovat: 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjousten vertailu tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti 5. Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksestä ilmoittaminen 6. Hankintasopimuksen (puitesopimuksen) tekeminen tarjouskilpailussa puitejärjestelyyn valittujen tarjoajien kanssa

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.7.2019
«« Takaisin