«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
valtioneuvoston kanslia : Valtio-omisteisten yhtiöiden hallitusten jäsenehdokkaiden kartoitus sekä resurssipoolin kokoaminen ja ylläpito

28.06.2019 16:01
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014543
Tarjoukset 19.8.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö valtioneuvoston kanslia
Y-tunnus 0245075-5
Yhteyshenkilö Minna Pajumaa
Postiosoite Snellmaninkatu 1 A
Postinumero 00023
Postitoimipaikka Valtioneuvosto
Maa Suomi
Sähköpostiosoite minna.pajumaa@vnk.fi
Internet-osoite (URL) http://www.vnk.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=245703&tpk=ca85f5c8-0c5e-4426-8aed-8ac2c0815ef3
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Valtio-omisteisten yhtiöiden hallitusten jäsenehdokkaiden kartoitus sekä resurssipoolin kokoaminen ja ylläpito
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
VNK/822/26/2019
Hankinnan kuvaus

Valtioneuvoston kanslia pyytää tarjoustanne selvityksestä ja palvelusta, jolla kartoitetaan valtio-omisteisten yhtiöiden hallitusten jäsenehdokkaita sekä jäsenehdokkaista koostuvan reaaliaikaisen resurssipoolin kokoamisesta ja ylläpidosta. Tarkemmin hankinnan kohteena on reaaliaikaisen kattavan resurssipoolin kokoaminen potentiaalisista hallitusjäsenistä ja resurssipoolin ylläpito sekä kulloiseenkin omistajaohjausosaston erityistarpeeseen vastaaminen useita vaihtoehtoisia kriteerit täyttäviä kandidaatteja ehdottamalla. Toimeksisaajan tehtäviin kuuluu tehdä selvitys ja laatia yhteenveto esitettävien hallitusjäsenkandidaattien kokemuspohjasta, nykyisistä työtehtävistä, muista sidonnaisuuksista sekä mahdollisista intressiristiriidoista ja halukkuudesta toimia valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa. Kukin haku raportoidaan kirjallisesti ehdotettujen henkilöiden osalta. Hankinnan kohteena oleva resurssipooli kootaan ensimmäisen kerran vuonna 2020 pidettäviä yhtiökokouksia varten ja se tulee ajanmukaistaa ja ylläpitää sovittavalla tavalla vuoden 2021 loppuun asti. Sopimukseen sisältyy optio, jonka mukaan ensimmäisen reilun kahden vuoden sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan Asiakkaan näin halutessa jatkaa enintään kahdeksi lisävuodeksi vuoden 2023 loppuun. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston vastuulla olevissa yhtiöissä oli vuonna 2018 hallitusjäseniä yhteensä vajaa 190 ja näistä valtion nimeämiä oli 166 jäsentä. Vuosittainen vaihtuvuus on ollut keskimäärin neljännes jäsenmäärästä. Tämän lisäksi omistajaohjausosasto avustaa ja koordinoi muiden ministeriöiden vastuulla olevien yhtiöiden hallitusjäsenvalintoja. Valtion yhtiöomistusten piiriin kuuluvissa hallituksissa on kaikkiaan yli 300 jäsentä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää osoitusta hyvästä perehtyneisyydestä valtion omistajapoliittisiin linjauksiin, erinomaista corporate governance -osaamista, perusteellista suomalaisen ja soveltuvin osin ulkomaisen (itse tai kumppanuusverkoston avustuksella) yrityskentän ja johdon tuntemista sekä kykyä tunnistaa kulloisenkin rekrytointitarpeen erityispiirteet ja ominaisuusodotukset. Toimeksiantosopimuksella ei anneta tehtävään valittavalle yksinoikeutta omistajaohjausosaston tai muiden ministeriöiden vastuulla olevien yhtiöiden hallitusjäsenten rekrytointeihin eikä mahdollisten erillisten hakuprosessien toteuttamiseen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut. (79400000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset on yksilöity tämän tarjouspyynnön kohdassa 8. Tarjoajan tulee täyttää kaikki kohdassa 8 mainitut soveltuvuusvaatimukset, jotta tarjoajan tarjous voidaan ottaa tarjousvertailuun. Hankintayksikkö tarkistaa annettujen tietojen paikkansapitävyyden tarjouskilpailun voittajalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Tarjoajien soveltuvuus tarkistetaan tarjoajan antamien tietojen perusteella. Jos tarjoajan soveltuvuutta koskevat pakolliset vaatimukset eivät täyty, hankintayksikkö sulkee tarjoajan tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi tarkastaa soveltuvuutta koskevia tietoja julkisista rekistereistä ja palveluista. Hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota koskee hankintalain 80 tai 81 §:n tarkoittama poissulkuperuste. Jos yksi mahdollisista tarjoajista on osallistunut kilpailutuksen kohteena olevan palvelun valmisteluun, hankintayksikkö varmistaa, että tämä ei vaikuta tarjoajien tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun. Hankintayksikkö toimittaa tällöin muille mahdollisille tarjoajille sen tiedon, jonka hankinnan suunnitteluun osallistunut tarjoaja on saanut hankinnan valmistelussa tai joka on syntynyt valmistelun tuloksena. Valmisteluun osallistunut tarjoaja voidaan sulkea tarjouskilpailusta viimesijaisena keinona, mikäli tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua ei muilla toimin pystytä varmistamaan.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Todistukset ja selvitykset on yksilöity kohdassa 8.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016, jäljempänä hankintalaki). Kyseessä on hankintalain 25 §:n tarkoittama kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, jonka ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain 26 §:ssä säädettyä EU-kynnysarvoa. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Avoin menettely on hankintamenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja asettaa saataville tarjouspyynnön ja jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintamenettelyn keskeisimmät vaiheet ovat: 1. Tarjouspyynnön ja hankintailmoituksen julkaiseminen 2. Tarjousten vastaanotto ja tarjousten avaaminen 3. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen (kohdan 8 mukaisesti) 4. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen (tämän tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti) 5. Tarjousten vertailu tarjouspyynnön kohdassa 9 esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti 6. Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksestä ilmoittaminen 7. Hankintasopimuksen tekeminen tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa. Hankintaa koskeva sopimus (hankintasopimus) syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn, jos saadut tarjoukset eivät vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan myös jos olosuhteet tarjouskilpailun kuluessa muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia tai jos hankinnan keskeyttämiselle on olemassa muu perusteltu syy. Hankintayksikkö voi hankintalain mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta pois tarjoajan, joka ei täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tai joka on antanut puutteellisia tai vääriä tietoja tarjoajan valintaan sekä tarjouksen valintaan liittyen. Hankintayksikkö voi hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tai puutteelliset tarjoukset. Mahdolliset täydennykset tarjouksiin hankintayksikkö pyytää kirjallisesti erikseen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Hinta (40)
  2. Laatu (60)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.8.2019 14.00
Lisätietoja

Tarjoukset on toimitettava määräpäivään mennessä sähköisesti osoitteessa https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki Tarjouksen tekemisestä ei makseta palkkaa eikä palkkiota. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada Hankintayksiköltä korvausta tarjouksen tekemisestä tai siihen liittyneistä toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista. Tarjousasiakirjoja ei palauteta.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin