«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Maa- ja metsätalousministeriö : Suomen CAP strategiasuunnitelman ennakkoarviointi

28.06.2019 08:41
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014430
Tarjoukset 30.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Maa- ja metsätalousministeriö
Y-tunnus 0245958-7
Yhteyshenkilö Eero Pehkonen
Postiosoite PL 30
Postinumero 00023
Postitoimipaikka VALTIONEUVOSTO
Maa Suomi
Puhelin +358295162406
Sähköpostiosoite eero.pehkonen@mmm.fi
Faksi +3589160542
Internet-osoite (URL) http://www.mmm.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=239877&tpk=ab3081d5-e1d1-4377-89ef-4e3597e76f16
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Suomen CAP strategiasuunnitelman ennakkoarviointi
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
816/07.01.00/2019
Hankinnan kuvaus

Suomi valmistelee yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) strategiasuunnitelmaa vuosille 2021-2027. Strategiasuunnitelma kattaa Manner-Suomen ja Ahvenanmaan. Strategiasuunnitelma perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotukseen Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuesta maatalouden ja maaseudun tukemiseen. Hankinnan kohteena on em. strategiasuunnitelman ennakkoarviointi, jonka tavoitteena on parantaa strategiasuunnitelman suunnittelua, sisältöä, toimivuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Arviointi alkaa heti hankintasopimuksen synnyttyä ja työn pitää olla valmis kesäkuussa 2020. EU-tason lainsäädännön ja muun valmistelun aikataulun muuttuminen voi myöhentää arvioinnin päättymisaikataulua. Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus löytyy liitteestä 1 (Hankinnan kohde). Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
50000.00 - 110000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset on yksilöity tämän tarjouspyynnön kohdassa SOVELTUVUUSVAATIMUKSET.Tarjoajan tulee täyttää tarjoajan soveltuvuutta koskeva kohta. Tarjoajan tulee täyttää kaikki SOVELTUVUUSVAATIMUKSET-kohdassa mainitut vaatimukset, jotta tarjoajan tarjous voidaan ottaa tarjousvertailuun. Hankintayksikkö tarkistaa annettujen tietojen paikkansapitävyyden tarjouskilpailun voittajalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Tarjoajien soveltuvuus tarkistetaan tarjoajan antamien tietojen perusteella. Jos tarjoajan soveltuvuutta koskevat pakolliset vaatimukset eivät täyty, hankintayksikkö sulkee tarjoajan tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi tarkastaa soveltuvuutta koskevia tietoja julkisista rekistereistä ja palveluista. Jos yksi mahdollisista tarjoajista on osallistunut kilpailutuksen kohteena olevan palvelun valmisteluun, hankintayksikkö varmistaa, että tämä ei vaikuta tarjoajien tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun. Hankintayksikkö toimittaa tällöin muille mahdollisille tarjoajille sen tiedon, jonka hankinnan suunnitteluun osallistunut tarjoaja on saanut hankinnan valmistelussa tai joka on syntynyt valmistelun tuloksena. Valmisteluun osallistunut tarjoaja voidaan sulkea tarjouskilpailusta viimesijaisena keinona, mikäli tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua ei muilla toimin pystytä varmistamaan. Hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota koskee hankintalain 81 §:n tarkoittama poissulkuperuste.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Todistukset ja selvitykset on yksilöity kohdassa SOVELTUVUUSVAATIMUKSET.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016, jäljempänä hankintalaki). Kyseessä on hankintalain 25 §:n tarkoittama kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, jonka ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain 26 §:ssä säädettyä EU-kynnysarvoa. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Avoin menettely on hankintamenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja asettaa saataville tarjouspyynnön ja jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintamenettelyn keskeisimmät vaiheet ovat: 1. Tarjouspyynnön ja hankintailmoituksen julkaiseminen 2. Tarjousten vastaanotto ja tarjousten avaaminen 3. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen (SOVELTUVUUSVAATIMUKSET-kohdan mukaisesti) 4. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen (tämän tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti) 5. Tarjousten vertailu tarjouspyynnön HANKINNAN KOHTEEN KRITEERIT -kohdassa esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti 6. Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksestä ilmoittaminen 7. Hankintasopimuksen tekeminen tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa. Hankintaa koskeva sopimus (hankintasopimus) syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn, jos saadut tarjoukset eivät vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan myös jos olosuhteet tarjouskilpailun kuluessa muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia tai jos hankinnan keskeyttämiselle on olemassa muu perusteltu syy. Hankintayksikkö voi hankintalain mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta pois tarjoajan, joka ei täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tai joka on antanut puutteellisia tai vääriä tietoja tarjoajan valintaan sekä tarjouksen valintaan liittyen. Hankintayksikkö voi hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tai puutteelliset tarjoukset. Mahdolliset täydennykset tarjouksiin hankintayksikkö pyytää kirjallisesti erikseen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Hinta (10)
  2. Laatu (90)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.8.2019 12.00
Lisätietoja

Tarjoukset on toimitettava määräaikaan mennessä sähköisesti osoitteessa https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki Tarjouksen tekemisestä ei makseta palkkaa eikä palkkiota. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada Hankintayksiköltä korvausta tarjouksen tekemisestä tai siihen liittyneistä toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista. Tarjousasiakirjoja ei palauteta.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin