«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Keski-Suomen ELY-keskus : Erikoislääkärin tutkimukset - työkyvyn arviointi

26.06.2019 15:39
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014292
Tarjoukset 23.8.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Keski-Suomen ELY-keskus
Yhteyshenkilö Pudas Marja
Postiosoite PL 250
Postinumero 40101
Postitoimipaikka Jyväskylä
Maa Suomi
Sähköpostiosoite tyovoimakoulutus.keski-suomi@ely-keskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ely-keskus.fi/keski-suomi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=245259&tpk=753fea2a-e804-47e0-ad3b-ad8bfd06733a
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Erikoislääkärin tutkimukset - työkyvyn arviointi
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
KESELY/1181/2019
Hankinnan kuvaus

Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta kansallisella määrärahalla hankittavasta Erikoislääkäritutkimuksista - työkyvyn arviointi (KESELY/1181/2019), joka alkaisi aikaisintaan marraskuun 2019 alussa. Tarjouskilpailu toteutetaan lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisesti avointa menettelyä käyttäen ja hankintaan sovelletaan kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Kilpailutettavan palvelun sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa palvelukuvauksessa. Hankintayksikkö valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman (paras hinta-laatusuhde) tarjouksen yhdeltä (1) palveluntuottajalta, jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen. Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin, joka on hinta-laatusuhteeltaan paras. Kokonaistaloudellisuutta tarkastellaan ja tarjoukset pisteytetään tarjouspyynnön Hankinnan kohteen kriteerit -kohdassa ilmoitettujen arviointikriteerien perusteella. Vertailujen perusteet avataan tarkemmin Kokonaistaloudellisuuden arviointikriteerit -lomakkeella (liite 2). Valintakriteerien pisteet lasketaan yhteen. Tarjouksen on mahdollista saada enintään 20 pistettä. Eniten kokonaispisteitä saanut tarjous valitaan. Mikäli kaksi tai useampi tarjous on saanut saman kokonaispistemäärän, valitaan hinnaltaan edullisin tarjous. Jos tarjousten hinta on täsmälleen sama, seuraavaksi tarkastateltava arviointikriteeri on toteuttamissuunnitelma, sen jälkeen palveluun pääsyn nopeus ja viimeisenä toteuttamispaikkakuntien määrä. Mikäli hinnasta ja laadusta saadut pisteet ovat parhaimmilla tarjoajilla täysin samat, arvotaan näistä palvelun voittava tarjous. TE-toimiston käyttöön hankittavia ostopalveluina tuotettuja työkyvyn arviointeja voidaan hankkia terveydenhuollon yksiköiltä, kuntoutuslaitoksilta, tai esim. yksittäisiltä asiantuntijoilta asiakkaille, jolla on sellainen diagnosoitu vamma tai sairaus, jonka arvioidaan vaikuttavan mahdollisuuksiin saada työtä. Työkyvyn arviointi hankitaan tilanteessa, jossa asiakkaan työ- ja toimintakykyä pitää tarkemmin tai yksilöidymmin selvittää suhteessa 1) hakuammattiin tai 2) suunniteltuun koulutukseen tai uuteen ammattiin.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Lääkäripalvelut ja niihin liittyvät palvelut. (85120000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Keski-Suomi (FI193)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.11.2019 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset on ilmoitettu tarjouspyynnön kohdassa Soveltuvuusvaatimukset.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen arvioidaan, ilmoitetaan tarjouspyynnön kohdassa Soveltuvuusvaatimukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta ja todellisesta syystä (hankintalain 123 § ja 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen, tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta Hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. ELY-keskus pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista. Tämä ei aiheuta maksuvelvollisuutta ostajalle. Palvelun aloitusajankohtia voidaan siirtää. Palvelun siirtyminen tai peruuntuminen ei aiheuta maksuvelvollisuutta ostajalle. Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta hankintasopimuksen allekirjoituksilla. Hankintaa koskevat asiakirjat ovat julkisia, kun hankintasopimus on tehty (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Tarjouskilpailuun osallistuvan palvelujen tuottajan toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat julkisiksi hankintapäätöksen tiedoksiannon jälkeen. Tämä hankinta tehdään kansallisella määrärahalla, mutta voidaan tarvittaessa hankkia myöhemmin optiolla kansallisella tai ESR-määrärahalla. Hankinnassa noudatetaan Julkisista hankinnoista ja käyttösopimuksista annettua lakia (1397/2016), Lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012), Valtioneuvoston asetusta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (1073/2012), Valtioneuvoston asetusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (1392/2014), Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia (531/2017), Ammattikorkeakoululakia (932/2014) ja asetusta (1129/2014), Yliopistolakia (558/2009) ja asetusta (770/2009), Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), Henkilötietolaki (523/1999), EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) 25.5.2018 alkaen ja siihen mahdollisesti liittyvä kansallinen lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta (460/2015), Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010), sekä soveltuvilta osin työ- ja elinkeinoministeriön Ohje työvoimakoulutuksen ja muiden työvoimapalveluiden hankinnasta (TEM/1899/03.01.05/2017) ja Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM/2376/00.03.05.02/2017).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
23.8.2019 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin