«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus:
Metsähallitus Metsätalous Oy : Neutraalin osapuolen (sovittelijan) palvelut Metsähallitus Metsätalous Oy:n ja sen sidosryhmien välisessä vuorovaikutuksessa Kainuun ja Ylä-Lapin metsäkiistojen ratkaisemiseksi.

26.06.2019 15:24
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014287
Osallistumishakemukset (päivämäärä puuttuu) mennessä osoitteeseen:

Hankintayksikkö ja yhteystiedot

Hankintayksikkö ja yhteystiedot
Hankintayksikkö Metsähallitus Metsätalous Oy
Y-tunnus 2752751-5
Yhteyshenkilö Antti Otsamo
Postiosoite PL 94
Postinumero 01301
Postitoimipaikka Vantaa
Maa Suomi
Puhelin +358407197734
Sähköpostiosoite antti.otsamo@metsa.fi
Internet-osoite (URL) http://www.metsa.fi
Hankintayksikön luonne
Muu: Valtion omistama metsätalousosakeyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Neutraalin osapuolen (sovittelijan) palvelut Metsähallitus Metsätalous Oy:n ja sen sidosryhmien välisessä vuorovaikutuksessa Kainuun ja Ylä-Lapin metsäkiistojen ratkaisemiseksi.
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
244378
Hankinnan kuvaus

Neutraalin osapuolen (sovittelijan) palvelut Metsähallitus Metsätalous Oy:n ja sen sidosryhmien välisessä vuorovaikutuksessa Kainuun ja Ylä-Lapin metsäkiistojen ratkaisemiseksi. Palveluntarjoaja valmistelee ja toteuttaa vaiheittaisen ympäristösovitteluprosessin, johon kuuluu kiistatilanteen taustan, piirteiden sekä osapuolten tarpeiden ja valmiuksien selvittäminen, osapuolten yhteistoimintavalmiuksien tukeminen ja kehittäminen, osapuolten välisen luottamuksen ja yhteistyön vahvistaminen, varsinaisen neuvottelu- ja sovitteluprosessin suunnittelu ja toteutus, sekä syntyneiden sopimusten toimeenpanon ja seurannan tuki.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Suhdetoimintaa koskevat konsulttipalvelut. (79416200-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Sopimuksen kokonaisarvo
120000.00 EUR
Sisältää arvonlisäveron
Ei
Sopimuskumppaniksi valittavan toimittajan nimi ja osoite
Virallinen nimi Akordi Oy
Y-tunnus 2589721-3
Postiosoite Malkapolku 3 E
Postinumero 00630
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite jonna@akordi.fi
Puhelin +358 504412863
Internet-osoite (URL) http://www.akordi.fi

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Suorahankinta
Perustelut suorahankinnalle julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti

Hankintayksikkö katsoo, että peruste suorahankinnalle on lain julkisista hankinnoista 1397/2016 mukainen. Hankintalain 40§:n 2 momentin mukaiset perusteet suorahankinnalle: teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole, eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Metsähallitus Metsätalous Oy katsoo, että seuraavista teknisistä syistä vain tietty toimittaja (Akordi Oy) voi toteuttaa hankinnan. Hankinnan tarkoituksen toteutumiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla Metsähallitus Metsätalous Oy pitää tärkeänä, että neutraali osapuoli täyttää vaativat pätevyys- ja kokemuskriteerit: • Pätevä ja riittävä henkilöstö - Palveluntarjoajalla on riittävä henkilöstökapasiteetti, tarvittaessa useita asiantuntijoita, joilla on vähintään kolmen vuoden kokemus monenvälisten julkisluonteisten kiistojen ratkaisusta neutraalin osapuolen (sovittelijan) ominaisuudessa. - Palveluntarjoajan vastuuhenkilöllä on vähintään yhden lukuvuoden mittainen yliopistotasoinen koulutus monenvälisten ympäristökiistojen ratkaisusta. - Palveluntarjoajan vastuuhenkilöllä on virallisen (akkreditoivan tai vastaavan tasoisen) tahon antama riittävä sovittelijakoulutus. Lisäksi palveluntarjoajalla on oltava käytännön kokemusta sovittelijana toimimisesta viimeisen viiden vuoden ajalta. - Palveluntarjoajalla on käytössään henkilöitä, joilla on vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon tasoinen tutkinto joko ympäristöpolitiikasta, maankäytön suunnittelusta tai maatalous- ja metsätieteistä. • Riittävä kokemus osallistavan luonnonvarasuunnittelun tehtäväkokonaisuudesta - Palveluntarjoajalla on esittää vähintään neljä referenssityötä, joissa se on toiminut ympäristöä ja/tai luonnonvaroja koskevan kiistan osapuolten neutraalina avustajana siten, että se on toteuttanut ensin lähtötilanteen kartoituksen, jonka informoimana etenemisestä on päätetty yhdessä osapuolten kanssa. - Palveluntarjojalla on esittää vähintään yksi referenssityö, joka koskee metsien hoitoon ja käyttöön liittyvien erilaisten intressien yhteensovittamista monen osapuolen välisessä yhteistyössä. - Palveluntarjoaja tuntee ympäristökiistojen ratkaisua koskevia kansainvälisiä parhaita käytäntöjä ja tutkimusta (omat tieteelliset julkaisut tai muun asiantuntijatoiminta). • Perehtyneisyys vaativan luonnonvarasuunnittelun osallistavaan edistämiseen - Palveluntarjoaja on perehtynyt syvällisesti suomalaiseen maankäytön- ja luonnonvarasuunnitteluun (omat tieteelliset julkaisut tai muu asiantuntijatoiminta). - Palveluntarjoajan työssä on tunnistettavissa tutkimukseen ja alan parhaisiin käytäntöihin perustuva lähestymistapa. Palveluntarjoaja pystyy osoittamaan tutkimukseen ja osapuolten kokemuksiin perustuvaa näyttöä lähestymistavan toimivuudesta ympäristö- ja luonnonvarakiistojen avustetussa ratkaisemisessa. - Palveluntarjoaja on sitoutunut alalla kansainvälisesti hyväksyttyyn eettiseen koodistoon ja pystyy kommunikoimaan tilaajalle ja osapuolille miten ko. koodisto ohjaa sen sovittelutoimintaa. • Vastaavaa palvelua ei ole tarjolla muilla suomenkielisillä toimittajilla. Akordi Oy täyttää nämä kriteerit. Metsähallitus Metsätalous Oy:llä ei ole tiedossa, että kukaan muu suomenkielellä toimiva palveluntarjoaja täyttäisi ne.

Lisätietoja

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (yleinen) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi-daan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankin-tayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden kä-siteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia tarjouskilpai-luun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdis-tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy-tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksi-en toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapu-nut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Metsähallitus Metsätalous Oy PL 94 (Vernissakatu 4) 01301 Vantaa kirjaamo@metsa.fi Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kulues-sa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myön-nettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapää-tös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy-tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksi-en toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapu-nut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä to-distus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-kohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asia-miehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päi-vänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lä-hetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itse-näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markki-naoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutos-ta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankin-tayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankin-tayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoi-tus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki puh. 0295 64 3300 faksi 0295 64 3314 sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin