«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Ympäristöministeriö : Kulttuuriympäristö-sanastotyö

14.06.2019 15:19
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013376
Tarjoukset 20.8.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Ympäristöministeriö
Y-tunnus 0519456-1
Yhteyshenkilö Pilvi Nummi
Postiosoite PL 35
Postinumero 00023
Postitoimipaikka Valtioneuvosto
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kirjaamo@ym.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ym.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=241825&tpk=04a56020-d2ed-427f-b891-8bff6f8cf456
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kulttuuriympäristö-sanastotyö
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
VN/3560/2019
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on ympäristöministeriön yhteentoimivuustyöhön liittyvä kulttuuriympäristön terminologisen sanastotyön hankinta. Sanastoprojektin tavoitteena on määritellä ja harmonisoida kulttuuriympäristöön ja rakennussuojeluprosessiin liittyvää termistöä. Sanastotyö liittyy ympäristöministeriön käynnistämään Sähköisen rakennussuojeluprosessin ja suojeltujen kohteiden sekä RKY-kohteiden seurannan määrittelyprojektin (eRaksu). Hankkeen tarkoituksena on määritellä rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) mukaisiin suojeluasioihin sähköinen rakennussuojeluprosessi. Hankkeessa määritellään myös, mitä tietoja suojelluista kohteista valtakunnallisesti kerätään, ja suunnitellaan suojeltujen kohteiden tilan ja kehityksen seuranta. Tämän sanastoprojektin tarkoituksena on varmistaa eRaksu-hankkeen aikana määriteltävien prosessien ja niihin liittyvien tietojen semanttinen yhteentoimivuus. Projektissa tulee olla vastuullisena tekijänä pätevä terminologi, jolla on hyvä suomen ja ruotsin kielen taito. Projektissa tulee olla mukana substanssiasiantuntija, jolla on kulttuuriympäristöalan ja rakennussuojelun hyvä osaaminen. Substanssiasiantuntijan tulee osallistua vähintään termien priorisointiin, määritelmien laatimiseen ja sanastotyöpajoihin, jotta tilaajalle jäävä työmäärä voidaan minimoida. Hankinnan tarkempi kuvaus on liitteessä 1. Hankinnan suunniteltu aikataulu on seuraava: 09/2019 Vaihe 1: Termien kartoitus 09/2019 Vaihe 2: Termien priorisointi 10-11/2019 Vaihe 3: Sanastotyö 11-12/2019 Vaihe 4: Suunnitelma jatkotyöstä 12/2019 Laskutus 15.12.2019 mennessä Hankinnassa käsitellään henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyn ehdot ovat liitteenä 4. Toteutukseen valitaan yksi (1) toimittaja, jonka kanssa tehdään sopimus.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
20000.00 - 40000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kehitystoiminnan konsulttipalvelut. (73220000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset on yksilöity tämän tarjouspyynnön kohdassa Soveltuvuusvaatimukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintayksikkö on arvioinut, että kyse on pienhankinnasta, jossa hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa koko sopimuskauden ajalta optiot huomioituna ei ylitä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) annetun lain 25 §:ssä määriteltyä kansallista kynnysarvoa. Tästä syystä hankintaan ei sovelleta hankintalakia lukuun ottamatta lain 135 §:n mukaista hankintaoikaisua sekä 3 §:n mukaisia tasapuolisuus-, syrjimättömyys-, avoimuussekä suhteellisuusperiaatteita. Hankintayksikkö varaa oikeuden olla hyväksymättä tarjousta, mikäli tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen tai tarjouksen hyväksymättä jättämiselle on jokin muu perusteltu syy. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Avoin menettely on hankintamenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja asettaa saataville tarjouspyynnön ja jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintamenettelyn keskeisimmät vaiheet ovat: 1. Tarjouspyynnön ja hankintailmoituksen julkaiseminen 2. Tarjousten vastaanotto ja tarjousten avaaminen 3. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen (kohdan 8 mukaisesti) 4. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen (tämän tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti) 5. Tarjousten vertailu tarjouspyynnön kohdassa 9 esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti 6. Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksestä ilmoittaminen 7. Hankintasopimuksen tekeminen tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa. Hankintayksikkö tekee tarjouskilpailun päätyttyä hankintapäätöksen, minkä jälkeen hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille. Hankintaa koskeva sopimus (hankintasopimus) syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn, jos saadut tarjoukset eivät vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan myös jos olosuhteet tarjouskilpailun kuluessa muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia tai jos hankinnan keskeyttämiselle on olemassa muu perusteltu syy. Hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailusta pois tarjoajan, joka ei täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tai joka on antanut puutteellisia tai vääriä tietoja tarjoajan valintaan sekä tarjouksen valintaan liittyen. Hankintayksikkö voi hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tai puutteelliset tarjoukset. Mahdolliset täydennykset tarjouksiin hankintayksikkö pyytää kirjallisesti erikseen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Hinta (30)
  2. Laatu (70)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.8.2019 15.00
Lisätietoja

Tarjoukset on toimitettava määräpäivään mennessä sähköisesti osoitteessa https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki Tarjouksen tekemisestä ei makseta palkkaa eikä palkkiota. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada Hankintayksiköltä korvausta tarjouksen tekemisestä tai siihen liittyneistä toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista. Tarjousasiakirjoja ei palauteta.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Ympäristöministeriö
Postiosoite PL 35
Postinumero 00023
Postitoimipaikka Valtioneuvosto
Maa Suomi
Puhelin +358 29516001
Sähköpostiosoite kirjaamo@ym.fi
Internet-osoite https://www.ym.fi/fi-FI
«« Takaisin