«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Sansia Oy : Hammashuollon hammashoitoyksiköt ja hammaskivenpoistolaitteen käsikappaleet Kuopion kaupungille

14.06.2019 13:09
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013349
Tarjoukset 5.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Sansia Oy
Y-tunnus 2364760-8
Yhteyshenkilö Tuula Rastiola
Postiosoite PL 2000, Viestikatu 3
Postinumero 70600
Postitoimipaikka Kuopio
Maa Suomi
Puhelin +358447182917
Sähköpostiosoite tuula.rastiola@sansia.fi
Internet-osoite (URL) https://www.sansia.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ishankinta?id=242792&tpk=34eb913e-0f16-416f-8fd5-91ea821bcf8b
Hankintayksikön luonne
Muu: Yhteishankintayksikkö
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Hammashuollon hammashoitoyksiköt ja hammaskivenpoistolaitteen käsikappaleet Kuopion kaupungille
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
242792
Hankinnan kuvaus

Kuopion kaupungin Suun terveydenhuolto hankkii 4 kpl hoitokoneyksiköitä ja niihin jokaiseen 4 kpl hammaskivenpoistolaitteen käsikappaletta (yhteensä 16 kpl).

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Hammashoidon alan välineet ja laitteet. (33130000-0)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

ALIHANKINTA JA RYHMITTYMÄNÄ TARJOAMINEN ALIHANKINTA Hankintalain (1397/2016) 77 §:n ja erityisalojen hankintalain (1398/2016) 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi vaatia tarjoajia ilmoittamaan tarjouksessaan, minkä osan sopimuksista se aikoo antaa alihankintana kolmansille, sekä ehdotetut alihankkijat. Tällainen ilmoitus ei rajoita pääasiallisen tarjoajan vastuuta hankinnan toteuttamisesta. Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita, tarjoajalla on käytettävissään hankinnan toteuttamiseen tarjouksessa ilmoitettujen alihankkijoiden voimavarat. Alihankkijat tarjouksen liitteellä. Hankintasopimus tehdään hankintamenettelyssä tarjouksen jättäneen toimittajan kanssa. Kyseinen toimittaja on vastuussa kaikista sopimusvelvoitteista myös käyttäessään alihankkijoita. Toimittaja vastaa alihankkijoiden suorituksista kuin omistaan ja on selvitysvelvollinen alihankkijoistaan tilaajavastuulain (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä) 1233/2006 mukaisesti. Alihankintasuhteisiin liittyvät ehdot on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevissa sopimusehdoissa. Jos tarjoaja käyttää alihankkijoita, tarjoaja vakuuttaa, että alihankkija on merkitty ammatti- ja elinkeinorekisteriin, on maksanut verot ja sosiaaliturvamaksut ja että alihankkijaa ei koske hankintalain (1397/2016) 80 §:n mukainen pakollinen tai 81 §:n mukainen harkinnanvarainen poissulkuperuste. Mikäli hankintamenettely kuuluu erityisalojen hankintalain (1398/2016) piiriin, tarjoaja vakuuttaa, ettei alihankkijaa koske erityisalojen hankintalain (1398/2016) 83 – 84 §:ssä säädetty. RYHMITTYMÄ Tarjoajan tulee ilmaista tarjouksessaan selkeästi, mikäli tarjous jätetään ryhmittymänä. Ryhmittymätarjoajan on esitettävä tarjouksessaan: - ryhmittymän jäsenet ja jäsenten y-tunnukset, - nimetty yhteyshenkilö, jonka tehtävänä on toimia ainoana yhteyshenkilönä ryhmittymän ja hankintayksikön välillä, - ryhmittymän puolesta sopimuksen allekirjoittavan henkilön tiedot, kuten nimi ja yhteystiedot sekä - tarjouksen liitteenä selvitys siitä, miltä osin ryhmittymän jäsenet tulevat vastaamaan sopimuksen mukaisista suoritteista ja minkälaiseen yhteistyöhön ja sopimukseen ryhmittymän jäsenten vastuut ja velvoitteet perustuvat Ryhmittymän jäsenet sitoutuvat yhteisvastuullisesti hankintasopimuksen vastuisiin ja velvoitteisiin. Ryhmittymän vastuuseen liittyvät ehdot on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevissa sopimusehdoissa. YHTEISET EHDOT Ryhmittymällä ja toimittajalla alihankkijoineen edellytetään olevan tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset sopimuksen mukaisten vastuiden ja velvoitteiden toteuttamiseen koko sopimuskauden ajan. Toimittajalta voidaan pyytää ennen sopimuksen tekemistä ja/tai sopimuskauden aikana selvityksiä sitoumuksista ja sopimuksista, joita se on tehnyt ilmoittamiensa alihankkijoiden kanssa ja jotka vaikuttavat toimittajan sopimusvelvoitteiden täyttymiseen. Ryhmittymältä voidaan pyytää vastaavia selvityksiä esimerkiksi ryhmittymän jäsenten välisten suhteiden järjestämisestä. MUIDEN TAHOJEN VOIMAVAROIHIN VETOAMINEN Tarjoaja tai ryhmittymä voi käyttää hankinnan toteuttamiseen muiden tahojen voimavaroja riippumatta niiden välisten suhteiden oikeudellisesta luonteesta. Muiden tahojen voimavarojen on oltava tosiasiallisesti tarjoajan tai ryhmittymän käytössä. Hankintayksikkö varaa oikeuden vaatia tarjoajalta tai ryhmittymältä asiasta selvityksiä, kuten yritysten välisiä sitoumuksia ja sopimuksia. Muiden tahojen voimavaroja voivat olla esimerkiksi: 1) tarjoajan kanssa samaan konserniin kuuluvan tai jonkin muun tahon kokemus hankinnan kohteena olevien palveluiden toimittamisesta edellyttäen, että tämä taho nimetään tarjouksessa tarjoajan tai ryhmittymän alihankkijaksi kyseisten palveluiden osalta ja tämä tulee tosiasiallisesti osallistumaan palveluiden suorittamiseen; 2) toisen tahon palveluksessa olevan henkilöstön ammatillinen pätevyys edellyttäen, että nämä henkilöt tosiasiallisesti osallistuvat palvelun suorittamiseen; 3) taloudelliseen tilanteeseen ja rahoitusasemaan liittyvät voimavarat; 4) tekniseen suorituskykyyn liittyvät voimavarat edellyttäen, että kyseisiä voimavaroja tosiasiallisesti hyödynnetään hankintaa suoritettaessa. VASTUULLISUUS Toimittaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että Toimittaja ja sen käyttämät alihankkijat toimivat sopimussuhteen alkaessa ja sopimuksen voimassaollessa vastuullisesti. Ennen hankintasopimuksen solmimista Toimittajan tulee toimittaa Asiakkaan raportointijärjestelmän kautta (www.sansiareena.fi) seuraavat selvitykset ja todistukset: - selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, - kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot, - selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999, 20 b §, 1. mom., 2. kohta) mukaista verovelkaa tai viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä ja maksusuunnitelmasta, - todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty, - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, sekä selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Mikäli tarjoaja kuuluu Tilaajavastuu.fi Luotettava Kumppani -ohjelmaan ja raportoinnista käyvät ilmi edellä mainitut tiedot, ei selvityksiä tai todistuksia tarvitse toimittaa. Ulkomaisen Toimittajan tulee toimittaa vastaavat tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella, vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Ulkomaisen Toimittajan lähettäessä Suomeen työntekijöitä, tulee Toimittajan selvittää Asiakkaalle työntekijöiden sosiaaliturvan määräytyminen viimeistään ennen sopimuksen mukaisen työn aloittamista. Mikäli Toimittaja liittyy tilaajavastuulain (1233/2006) 5 a §:n mukaisesti rakentamistoimintaan, on tämän edellä mainittujen selvitysten lisäksi esitettävä todistus tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) tarkoitetun vakuutuksen ottamisesta. Rakentamistoimintaan liittyvällä Toimittajalla on myös velvollisuus selvittää, että kaikilla lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ennen kuin nämä aloittavat työnteon. Edellä mainitut selvitysasiakirjat eivät saa olla hankintasopimuksen allekirjoitushetkellä kolmea (3) kuukautta vanhempia. Mikäli toimittaja toimii toiminimellä tai yksityishenkilönä ammatinharjoittajana, on sen toimitettava Asiakkaan raportointijärjestelmään (www.sansiareena.fi) todistus suoritetuista YEL-maksuista ennen sopimuksen solmimista. Kunnallisesta eläkelain muuttamisesta annetun lain (713/2004) mukaan tilaajan on pyydettävä toimittajalta YEL-todistus eläkevakuutuksesta.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
5.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin