«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Äänekosken kaupunki : Äänekosken Koulunmäen yhtenäiskoulun musiikin opetuksessa tarvittavat laitteet ja soittimet

14.06.2019 10:09
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013306
Tarjoukset 20.8.2019 klo 9.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Äänekosken kaupunki
Y-tunnus 2045520-5
Postiosoite Hallintokatu 4
Postinumero 44100
Postitoimipaikka Äänekoski
Maa Suomi
Sähköpostiosoite hankinta@aanekoski.fi
Internet-osoite (URL) http://www.aanekoski.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski?id=241893&tpk=bd04a323-60ec-4376-93a2-ae79bf707705
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Äänekosken Koulunmäen yhtenäiskoulun musiikin opetuksessa tarvittavat laitteet ja soittimet
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
241893
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena ovat musiikin opetuksessa tarvittavat laitteet ja soittimet sekä niiden lisävarusteet. Hankintapäätös on ehdollinen ja hankinta toteutetaan, mikäli Koulunmäen koululle suunniteltu lisämääräraha myönnetään. Mikäli tarjoukset ylittävät mahdollisesti myönnettävän lisämäärärahan, tilaaja pidättää oikeuden supistaa hankintaa määrärahoja vastaavaksi. Määrärahaa on anottu hankinnan ennakoidun maksimiarvon mukaisesti.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
35000.00 - 65000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Soittimet. (37310000-4)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. TARJOUSTEN KÄSITTELY Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset 2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset 3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden 4. Vertailee tarjoukset 5. Pyytää ja tarkastaa voittajan soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset 6. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille 7. Hankintalaissa määritellyn hankintaoikaisu- ja valitusajan päättymisen jälkeen tekee tilauksen voittaneelta tarjoajalta. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN Tarjous tulee jättää sähköisesti Tarjouspalvelu.fi:ssä. Muulla tavalla jätettyjä tarjouksia ei hyväksytä. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjous on perillä määräaikaan mennessä. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä olevat ehdot. Tarjous on tarjoajaa sitova. Tarjoaja vastaa tarjouksen oikeellisuudesta. TARJOUSTEN KÄSITTELY Määräajan jälkeen tarjouksia ei voi jättää sähköisesti Tarjouspalvelu.fi:ssä. Tarjoukset avataan määräajan päättymisen jälkeen, tarkistetaan ja arvioidaan. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen: Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan tuottamisesta. Edellytykset selvitetään tarjouspyynnön kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset" asetetuilla kelpoisuusvaatimuksilla, joilla pyritään varmistamaan, että tarjoajalla on edellytykset hankinnan toteuttamiseen. Tarjoajan poissulkeminen: Hankintayksikkö sulkee päätöksellään tarjoajan tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos tarjoaja ei täytä tarjoajalle tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö sulkee päätöksellään tarjoajan tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla jostakin hankintalain 80 §:ssä mainitusta rikoksesta. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois myös tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee muu hankintalain 81 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen: Arviointi- ja valintaprosessin kolmannessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjouksia tarkistetaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita hankittavilta palveluilta on edellytetty tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hankintamenettelyn keskeyttäminen, tarjousten hylkääminen/poissulkeminen: Hankintamenettely voidaan keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Todellinen ja perusteltu syy on esimerkiksi se, että hankinnalle varatut määrärahat eivät riitä. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta (hankintalain 104 §). Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen siten kuin hankintalain 96 §:ssä säädetään. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan, jos yksikään tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla, jos tarjousten hintataso on liian korkea, jos olosuhteet tai edellytykset ovat muuttuneet niin, ettei suunniteltua hankintaa ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Tarjousten vertailu ja voittavan tarjouksen valinta: Tarjouskilpailu ratkaistaan annettujen tarjousten perusteella. Hankinnan valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa kriteerinä halvin hinta. HANKINTAPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN, HANKINNASTA ILMOITTAMINEN JA HANKINTASOPIMUS Hankintapäätös tehdään ja annetaan sähköisesti tiedoksi kaikille tarjouksen jättäneille Tarjouspalvelu.fi:n kautta. Hankintapäätökseen voi hakea muutosta siten kuin päätöksessä mainitaan. Hankintapäätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella tai tilauksen tekemisellä. Ennen sopimuksen allekirjoittamista tai tilauksen tekemistä tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta tarkistetaan soveltuvuusvaatimuksia koskevat selvitykset.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.8.2019 9.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin