«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Mynämäen kunta : Mynämäen kunta, Huolin koulun peruskorjausurakka

14.06.2019 10:31
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013228
Tarjoukset 2.8.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
Mynämäen kunta 2048364-4 /
Mynämäen kunta
Vesa-Matti Eura
Keskuskatu 21
23100
Mynämä'ki
Puh. +258505856772

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-012356
Hankinnan nimi
Mynämäen kunta, Huolin koulun peruskorjausurakka, Mynämäen kunta

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Mynämäen kunta
Y-tunnus 2048364-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Mynämäen kunta
Yhteyshenkilö Vesa-Matti Eura
Postiosoite Keskuskatu 21
Postinumero 23100
Postitoimipaikka Mynämä'ki
Maa Suomi
Puhelin +258505856772
Sähköpostiosoite vesa-matti.eura@mynamaki.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Mynämäen kunta, Huolin koulun peruskorjausurakka
Hankinnan kuvaus

Rakennushankkeena on Huolin koulun peruskorjaus. Hanke sisältää rakennuksen ko-konaissaneerauksen siten, että vain hirsirunko ja muut kantavat rakenteet sekä vesi-katto ja osa muista rakenteista säilytetään. Lisäksi uusitaan LVIS-järjestelmät kokonai-suudessaan.

Huolin koulun vanha osa on rakennettu vuonna 1910. Koulu on peruskorjattu 1983 ja laajennettu 1993. Vanhempi osa koulusta on hirsirakenteinen ja uudempi osa puurun-koinen. Peruskorjauksen tavoitteena on toteuttaa terveellinen ja viihtyisä oppimisympä-ristö. Yhdessä kerroksessa sijaitsevat tilat toteutetaan siten, että tiloihin voi tarvittaessa sijoittaa 50 oppilasta. Ullakolle sijoitetaan IV-konehuone, muuten se on kylmää ullakko-tilaa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Mynämäki (K503)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
2.9.2019 - 29.2.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

1. Ehdokkaan tulee olla lainsäädännön edellyttämällä tavalla rekisteröity ja täyttää tilaajavastuulain mukaiset yhteiskuntavelvoitteet.

2. Ehdokkaalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän tulee olla vähintään yksi miljoona euroa (1,0 mEUR), aliurakoitsijoilla 0,5 mEUR.

3. Ehdokkaan kokonaisliikevaihdon tulee olla viimeiseltä kahdelta (2) kahdentoista (12) kuukauden pituiselta tilikaudelta vähintään per tilikausi yksi (1,0) milj. EUR

4. Ehdokkaalla ja nimetyillä aliurakoitsijoilla on oltava vähintään kolme (3) saman suuruista uudisrakennuskohdetta Suomessa, jonka laajuus on vähintään 500 brm2, joka on vastaanotettu vuonna 2014 tai sen jälkeen.

5. Kohteeseen tarjottavan työnjohtajan tulee olla suorassa ja kokopäiväisessä työsuhteessa tarjoavaan yritykseen, olla hyvän suomenkielentaitoinen ja omata vähintään viiden (5) vuoden kokemus hanketta vastaavien saneerauskohteiden (urakkasumma yli 0,6 milj. euroa) työnjohtajana:

6. Hankkeen työkieli on suomi. Ehdokkaan ja hänen käyttämiensä alihankkijoiden kaikki todistukset ja tilaajalle toimitettavat dokumentit tulee olla suomenkielisiä. Ehdokkaan työmaan vastuuhenkilöiden suomenkielen taito tulee olla niin hyvä, että työmaatehtävien hoitaminen voi tapahtua ilman tulkkia sekä keskustelu hankkeen osapuolien kanssa on sujuvaa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

1. Tarjoajan tulee allekirjoittaa tarjouspyynnön liitteenä oleva valaehtoinen vakuutus tilaajavastuulain (1233/06) edellytysten täyttämisestä. Tarjous hylätään, mikäli osallistumishakemuksen mukana ei ole allekirjoitettua valaehtoista vakuutusta. Tarjouskilpailussa valituksi tulleen yrityksen tulee toimittaa mainitut selvitykset tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoitusta. Toimitettavat selvitykset eivät saa olla yli kolme kuukautta vanhoja.

2. Nykyisen vakuutuksen voimassaolotodistus tulee liittää tarjouspyynnön liitteeksi.

3. Todistus ehdokkaan liikevaihdosta / tilinpäätöstiedot kahden viimeisen vuoden osalta.

4. Referenssiluettelo, josta käy ilmi ehdokkaan kokemus vaaditun tyyppisistä urakoista viimeisen 5 vuoden ajalta.

5. Todistus kohteeseen nimettävän työnjohtajan koulutuksesta, kokemuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä; vähimmäisvaatimus rakennusmestarin koulutus. Vastaavan mestarin tulee täyttää myös viranomaisten kelpoisuusehdot.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouspyyntöasiakirjat saa lähettämällä sähköpostilla pyynnön osoitteeseen:

- sari.vainola@mynamaki.fi.

Asiakirjat:

- Tarjouspyyntö, urakkaohjelma, turvallisuusasiakirja, kosteudenhallintaselvitys,

- Ark-piirustukset piirustusluettelon 27.5.2019 mukaan,

- Rakennepiirustukset piirustusluettelon 27.5.2019 mukaan,

- LVIA-piirustukset piirustusluettelon 27.5.2019 mukaan,

- Sähköpiirustukset piirustusluettelon 27.5.2019 mukaan.

Hankintayksikölle esitettävät kysymykset on lähetettävä sähköpostilla Jari-Pekka Tuomiselle viimeistään maanantaina 24.6.2019.

Sari Väinölä lähettää Tuomisen laatiman koonnin 25.6.2019 aikana tarjouspyyntöasiakirjat pyytäneille urakoitsijoille sähköpostin välityksellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
2.8.2019 14.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa kaksi kuukautta.

Lisätietoja

Urakka-aika: Urakan tulee olla kokonaisuudessaan valmis ja tilaajalle luovutettu 28.2.2020 mennessä.

Urakkakohteeseen tutustuminen:

Alkuperäinen aika:

- 1. näyttö 25.2.2019 klo 12.00.

Korjattu aika:

- 1. näyttö 13.6.2019 klo 12.00.

Alkuperäinen aika:

- 2. näyttö 26.2.2019 klo 12.00.

Korjattu aika

2. näyttö 17.6.2019 klo 8.00.

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

4. Ehdokkaalla ja nimetyillä aliurakoitsijoilla on oltava vähintään kolme (3) saman suuruista uudisrakennuskohdetta

Korjattu teksti

4. Ehdokkaalla on oltava vähintään kolme (3) saman suuruista uudis-/ saneerauskohdetta Suomessa, jonka laajuus on vähintään 500 brm2, joka on vastaanotettu vuonna 2014 tai sen jälkeen.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin