«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Ulkoministeriö : ThisisFINLAND-sivuston venäjänkielisen sosiaalisen median palveluiden tuottaminen

12.06.2019 15:06
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013120
Tarjoukset 12.7.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Ulkoministeriö
Y-tunnus 0245973-9
Yhteyshenkilö Anna Ruohonen
Postiosoite PL 176
Postinumero 00023
Postitoimipaikka Valtioneuvosto
Maa Suomi
Sähköpostiosoite anna.ruohonen@formin.fi
Internet-osoite (URL) https://um.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=243161&tpk=edaf68e4-1dad-4d9c-a2f3-e017a237eebd
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
ThisisFINLAND-sivuston venäjänkielisen sosiaalisen median palveluiden tuottaminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
243161
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Suomen maakuvaa rakentavan ThisisFINLANDin (TiF) venäjänkielisen Eto Finlandia -sivuston sosiaalisen median verkostojen päivittäminen ja kehittäminen yhteistyössä Tilaajan kanssa.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
60000.00 - 80000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Internet-palvelut. (72400000-4)
Päänimikkeistö
Verkko-, Internet- ja intranetohjelmistojen kehittämispalvelut. (72212200-1)
Viestintä- ja multimediaohjelmatuotteet. (48500000-3)
Erilaiset verkko-ohjelmatuotteet. (48219000-6)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.9.2019 - 30.9.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset on yksilöity tämän tarjouspyynnön kohdassa 8.Tarjoajan tulee täyttää tarjoajan soveltuvuutta koskeva kohta 8. Tarjoajan tulee täyttää kaikki kohdassa 8 mainitut soveltuvuusvaatimukset, jotta tarjoajan tarjous voidaan ottaa tarjousvertailuun. Hankintayksikkö tarkistaa annettujen tietojen paikkansapitävyyden tarjouskilpailun voittajalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Tarjoajien soveltuvuus tarkistetaan tarjoajan antamien tietojen perusteella. Jos tarjoajan soveltuvuutta koskevat pakolliset vaatimukset eivät täyty, hankintayksikkö sulkee tarjoajan tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi tarkastaa soveltuvuutta koskevia tietoja julkisista rekistereistä ja palveluista. Hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota koskee hankintalain 80 tai 81 §:n tarkoittama poissulkuperuste. Jos yksi mahdollisista tarjoajista on osallistunut kilpailutuksen kohteena olevan palvelun valmisteluun, hankintayksikkö varmistaa, että tämä ei vaikuta tarjoajien tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun. Hankintayksikkö toimittaa tällöin muille mahdollisille tarjoajille sen tiedon, jonka hankinnan suunnitteluun osallistunut tarjoaja on saanut hankinnan valmistelussa tai joka on syntynyt valmistelun tuloksena. Valmisteluun osallistunut tarjoaja voidaan sulkea tarjouskilpailusta viimesijaisena keinona, mikäli tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua ei muilla toimin pystytä varmistamaan.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Todistukset ja selvitykset on yksilöity kohdassa 8.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016, jäljempänä hankintalaki). Kyseessä on hankintalain 25 §:n tarkoittama kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, jonka ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain 26 §:ssä säädettyä EU-kynnysarvoa. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Avoin menettely on hankintamenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja asettaa saataville tarjouspyynnön ja jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintamenettelyn keskeisimmät vaiheet ovat: 1. Tarjouspyynnön ja hankintailmoituksen julkaiseminen 2. Tarjousten vastaanotto ja tarjousten avaaminen 3. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen (kohdan 8 mukaisesti) 4. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen (tämän tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti) 5. Tarjousten vertailu tarjouspyynnön kohdassa 9 esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti 6. Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksestä ilmoittaminen 7. Hankintasopimuksen tekeminen tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa. Hankintaa koskeva sopimus (hankintasopimus) syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn, jos saadut tarjoukset eivät vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan myös jos olosuhteet tarjouskilpailun kuluessa muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia tai jos hankinnan keskeyttämiselle on olemassa muu perusteltu syy. Hankintayksikkö voi hankintalain mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta pois tarjoajan, joka ei täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tai joka on antanut puutteellisia tai vääriä tietoja tarjoajan valintaan sekä tarjouksen valintaan liittyen. Hankintayksikkö voi hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tai puutteelliset tarjoukset. Mahdolliset täydennykset tarjouksiin hankintayksikkö pyytää kirjallisesti erikseen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
12.7.2019 12.00
Lisätietoja

Tarjoukset on toimitettava määräpäivään mennessä sähköisesti osoitteessa https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki Tarjouksen tekemisestä ei makseta palkkaa eikä palkkiota. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada Hankintayksiköltä korvausta tarjouksen tekemisestä tai siihen liittyneistä toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista. Tarjousasiakirjoja ei palauteta.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin