«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Helsingin kaupunginkanslia : Kruunuvuorenrannan valaistustaiteen koordinointi

10.06.2019 12:51
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012851
Tarjoukset 2.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin kaupunginkanslia
Y-tunnus 0201256-6
Yhteyshenkilö Pirjo Siren
Postiosoite PL 700
Postinumero 00099
Postitoimipaikka Helsingin kaupunki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite pirjo.siren@hel.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hel.fi/hank
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=241748&tpk=546960be-f04a-4428-9d13-59cb50b5aadf
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kruunuvuorenrannan valaistustaiteen koordinointi
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
H041-19/HEL 2019-005968
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Kruunuvuorenrannan alueprojektin valaistustaiteen koordinoinnin konsulttipalvelu tämän tarjouspyynnön ja liitteinä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tällä hankinnalla Helsingin kaupungille tullaan valitsemaan 1 puitesopimuskonsultti. Valaistustaiteen koordinointitehtävät sisältävät mm: 1) Suunniteltujen valotaiteen teosten luettelointi ja luettelon ylläpito: • pääsuunnittelijatiedot, valotaiteen suunnittelijatiedot • rakennuttajatiedot • lyhyt kuvaus valotaiteesta • valotaiteen suunnitelmat havainnekuvina ja asemapiirustuksena (alueryhmän aineisto tii-vistettynä) • arvioidut kustannukset • koontakartta teoksista 2) Valotaiteen suunnittelijoiksi potentiaalisten taiteilijoiden koonta ja portfolio, esitys hankkeisiin ryhtyville em. soveltuvista taitelijoista. Valotaiteilijan /valaistussuunnittelijan valintaan osallis-tuminen • useamman soveltuvan valaistussuunnittelijan ja referenssien esittely tontin rakennuttajalle ja suunnittelijoille (rakennuttaja tekee päätöksen suunnittelijoista). Pyritään käyttämään moni-puolisesti eri taiteilijoita • koordinaattori laatii kevyen työohjelman valosuunnittelijalle tontin teoksen/valaistuksen ja arkkitehtuurin yhteensovittamisesta ja yleissuunnitelman tavoitteista • tontin arkkitehtuurin, pihasuunnittelun ideoiden ja valotaiteen tavoitteiden yhteensovittami-sessa auttaminen yhdessä tontin pääsuunnittelijan, erikoisalojen suunnittelijoiden ja raken-nuttajan kanssa suunnittelutyön aikana 3) Osallistumisen kaikkien tonttien ja korttelien alueryhmä-kokouksiin, joissa hankkeeseen ryh-tyvän, pääkonsultin ja valaistustaiteen konsultin työn ohjaus valotaiteen osalta. Hankkeiden arvioitu määrä maksimissaan viiden vuoden aikana n. 40-50 kpl. • Alueryhmäkokouksia pidetään keskimäärin 2 kpl/hanke. Ohjauksessa huomio teoksen tai-teelliseen kokonaisuuteen, muotoon ja ansioituneisuuteen, soveltuvuuteen Kruunuvuoren-rannan valotaiteen tavoitteisiin, teoksen rakennettavuuteen, rationaaliseen ylläpidettävyy-teen, kestävyyteen, teoksen eri osien elinkaaren hallintaan ja pitkään elinkaareen. • Kahden ensimmäisen toteutusalueen kokemusten perusteella erityinen huomio erityisesti helppoon ja rationaaliseen ylläpidettävyyteen ja valotaiteen teoksen kaikkien osien kestä-vyyteen ja pitkään elinkaareen • Osallistuminen Kruunuvuorenrannan osa-alueiden rakennuttajakokouksiin, noin 10 kokous-ta/vuosi • Osallistuminen Kruunuvuorenrannan kaupungin sisäisiin koordinointikokouksiin, n. 3-4 ko-kousta/vuosi 4) Koordinointitehtävissä tarvittava muu yhteistyö eri hallintokuntien, hankkeeseen ryhtyvien, eri konsulttien ja muiden osapuolten kanssa 5) Vuosittainen teosten toteumatietojen koonta ja niiden läpikäynti kanslian sekä kaupunginmu-seon kanssa. Koonta raporttina (olemassa raporttiluonnos pohjaksi) ja koontakartalla. 6) Valotaiteen yksittäisten ongelmatilanteiden selvittely ja koordinointi (valot eivät pala, teosta ei ole sovitusti asennettu, teoksen yhteensovituksissa yleisten alueiden kanssa on tehtävää, tms). Ylläpito, huolto ja peruskorjaus kustannuksineen on ao. rakennuttajan/ kiinteistön vas-tuulla. Oikeutta purkaa tai muutoin poistaa teos ei ole ilman kaupungin lupaa 7) Vuosittaiseen tiedotussuunnitelmaan osallistuminen, tiedottamisessa avustaminen

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjousten käsittely: Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan hankintalainsäädännön mukaisesti kolmessa vaiheessa: • tarjoajien kelpoisuuden arviointi • tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen • tarjousten vertailu (kts. liite 2) Tässä hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Tarjoajien tulee toimittaa tarjoukset määräaikaan mennessä tämän tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti. Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus tarkastetaan tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, jos tarjouksessa on sellainen virhe tai puute, joka estää tarjouksen tasapuolisen vertailun muiden tarjouspyynnön mukaisten tarjousten kanssa. Tarjous liitteineen on tehtävä suomen kielellä. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Osatarjousta tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä. Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon. Hankintayksikkö ilmoittaa valitun tarjoajan nimi- ja yhteystiedot sekä hankittavan palvelun perus-tiedot palvelun kohteen sijaintipaikan verovirastolle neljännesvuosittain sopimuskauden aikana. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, Sopimukseen liittyvät sopijapuolten kesken ratkaisemattomat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
2.9.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin