«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Sodankylän kunta : Aleksanteri Kenan koulun A-, B ja D-rakennusten purkusuunnitelman laatiminen

07.06.2019 12:20
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012737
Tarjoukset 8.7.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Sodankylän kunta
Y-tunnus 0193169-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tilapalvelu
Yhteyshenkilö Pekka Sipola
Postiosoite Jäämerentie 1 PL60
Postinumero 99601
Postitoimipaikka Sodankylä
Maa Suomi
Puhelin +358401975846
Sähköpostiosoite pekka.sipola@sodankyla.fi
Internet-osoite (URL) http://www.sodankyla.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/sodankyla?id=240474&tpk=2ba096a6-06c1-46cd-aff1-8e70ad823f25
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Aleksanteri Kenan koulun A-, B ja D-rakennusten purkusuunnitelman laatiminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
240474
Hankinnan kuvaus

Sodankylän kunta pyytää tarjoukset Aleksanteri Kenan koulun rakennusten A-, B ja D-rakennusten purkusuunnitelmien laatimisesta sekä Uuden koulun rakennushankkeen kannalta välttämättömien selvityksien suorittamista. Valmistelevat selvitystyöt pitävät sisällään: 1. Koko A- ja B-rakennusten alueen pohjatutkimus, pintavaaitus ja perustamistapalausunto 2. Koko A- ja B-rakennusten alueen pohjavesiolosuhteiden tutkiminen ja radonolosuhteiden selvittäminen 3. Koko A-, B- ja D-rakennusten alueen PIMA-tutkimus 4. Kaikkien rakennusten haitta-ainekartoitukset sisältäen: - Asbestipitoiset materiaalit - PAH- yhdisteitä sisältävät materiaalit - PCB:tä ja lyijyä sisältävät materiaalit - Raskasmetalleja sisältävät materiaalit - CCA- kyllästetyt puumateriaalit - SER- romu - Muut haitalliset aineet, esim. öljyhiilivedyillä pilaantuneet materiaalit - Betonista tutkitaan hyötykäyttömahdollisuus maanrakentamisessa 5. Purkujätteiden massoittelu Tutkimukset on suoritettava riittävässä laajuudessa purkusuunnitelmien laatimista varten ja kerättyjen tietojen perusteella tulee laatia kaikkien rakennusten purkusuunnitelmat omina raportteinaan. A-rakennuksen AHA-kartoitus on suoritettu 2018 ja raportti on tämän tarjouspyynnön liitteenä. Tämä kartoitus ei sisällä kaikkia purkusuunnitelman laatimisen kannalta merkittäviä tietoja ja täydentävien tutkimusten tulee sisältyä tarjoukseen. Kaikkien tutkittavien rakennusten kuntotutkimukset on suoritettu 2017 ja raportit ovat liitteenä. Raporteista löytyy kohteiden perustiedot. Tehdyt selvitystyöt tulee raportoida ja niiden perusteella tulee tarjoajan laatia rakennusten purkusuunnitelmat. Tutkimukset tulee suorittaa ja raportoida niin, että raportit ovat tilaajan käytettävissä 15.9.2019.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Insinööripalvelut. (71300000-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Sodankylä (K758)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
8.7.2019 - 31.10.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. TARJOUSTEN KÄSITTELY Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset 2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset 3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden 4. Vertailee tarjoukset 5. Pyytää ja tarkastaa voittajan soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset 6. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille 7. Solmii hankintasopimuksen voittajan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
8.7.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin