«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Muuramen kunta : YMPÄRIVUOROKAUTINEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN; PUITEJÄRJESTELY

08.06.2019 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012648
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 110-270092
Tarjoukset 02.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/4575/edeea73f9488508243962a1b3e698230

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Muuramen kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0176699-9
Postiosoite:Virastotie 8
Postinumero:40950
Postitoimipaikka:Muurame
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Simo Oksanen
Puhelin:+358 14659605
Sähköpostiosoite:simo.oksanen@muurame.fi
NUTS-koodi:Keski-Suomi (FI193)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.muurame.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/4575/edeea73f9488508243962a1b3e698230

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Tiina-Emilia Seppänen
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0176699-9
Postitoimipaikka:Muurame
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tiina-emilia.seppanen@muurame.fi
NUTS-koodi:Muurame (K500)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.muurame.fi/
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/4575/edeea73f9488508243962a1b3e698230

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
YMPÄRIVUOROKAUTINEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN; PUITEJÄRJESTELY
Viitenumero:
190531094130-20073
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n mukaisen ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen asiakaspaikat Muuramen kuntalaisille. Kokonaistarve sopimuskaudelle on 30-40 paikkaa. Hankinta koskee nykyisiä tehostetun palveluasumisen paikkoja ja tarve painottuu ryhmäkotimuotoiseen tehostettuun palveluasumiseen.

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) ja lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Tilaajana palvelulle on Muuramen kunta, Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen Vanhus- ja vammaispalvelut.

Tarjouspyynnön kohteena ovat palvelukuvauksessa mainitut palvelut (liite 1. Palvelukuvaus ympärivuorokautisesta tehostetusta palveluasumisesta ja vaadittavan tason määrittely). Hankinnan kohteena on sosiaalihuoltolain 21§:n 3. ja 4. momentissa tarkoitettu ympärivuorokautinen tehostettu asumispalvelu ja asumispalvelut on tarkoitettu ikääntyneille.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylän seutu (S131)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Muuramen kunnan alueella tai korkeintaan 30 km:n päässä Muuramen kunnantalolta.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ikääntyneiden tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan vanhusten ympärivuorokautista asumispalvelua ja asumista asunnossa, johon kuuluvat kiinteästi palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan suoriutumiseksi jokapäiväisistä toiminnoista. Hoiva-asuminen edellyttää henkilökunnan välitöntä läsnäoloa vuorokauden ympäri.

Kohderyhmänä tehostetussa palveluasumisessa ovat asiakkaat, jotka tarvitsevat hoitajan apua päivittäisissä toiminnoissaan jatkuvasti, eivätkä tule toimeen yksin mihinkään vuorokauden aikaan. He tarvitsevat myös öisin lähiapua (liikkumis-, hygienia-, kääntö- yms. apua).

Muuramen kunta tekee valittujen tuottajien kanssa puitesopimuksen. Tilaaja ei takaa puitesopimuksella yhdenkään hoitopaikan käyttöä. Tilaaja ostaa määrärahojensa ja tarpeensa mukaan paikkoja tarjouskilpailussa valituilta tuottajilta puitesopimuksessa mainituin ehdoin.

Nykyisten asiakkaiden asumisen turvaamisessa ostaja voi soveltaa hankintalain 110 §:ää, mikäli nykyisen asiakkaan palveluntuottaja ei tule valituksi tulevalle sopimuskaudelle palveluntuottajaksi. Edellä mainitun pykälän perusteella ostaja voi tehdä suorahankinnan siten, että yksittäiset asiakas- tai hoitosuhteet uudistetaan, mikäli nykyisen palveluntuottajan kanssa päästään sopimukseen hankintaehdoista ja palveluntuottaja täyttää tässä tarjouspyynnössä kuvatut soveltuvuuden vaatimukset.

II.2.6) Arvioitu arvo
10000000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2023
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Tilaajavastuulaki: Tilaaja noudattaa tilaajavastuulakia. Tarjoukseen tulee liittää seuraavat tiedot, todistukset ja selvitykset, jotka eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia:

- selvitys merkinnästä ennakonperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

- kaupparekisteriote

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty

- todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevastuumaksujen maksusopimuksesta.

tai nämä tiedot tulee olla saatavilla jostain sähköisestä järjestelmästä!

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjouksessa esitettyjen hintojen on oltava kiinteät 31.12.2020 saakka.

Palveluntuottajalla on oikeus esittää hinnanmuutosta kerran vuodessa, seuraavan vuoden 1.1. lukien (ensimmäisen kerran 1.1.2021 lukien), neuvoteltuaan siitä etukäteen tilaajan kanssa, hinnan tarkistamisneuvotteluaika on elokuun loppuun mennessä.

Palveluntuottajan tulee tehdä tilaajalle kirjallinen esitys mahdollisesta hinnanmuutoksesta vuosittain edellisen vuoden elokuun 31 pv. mennessä. Hinnanmuutosesitystä ei voi tehdä ennen sopimuskauden alkua. Hinnantarkistusesityksessä on yksilöitävä ne kustannustekijät, joihin hinnanmuutoksessa vedotaan ja niiden tulee olla toisen osapuolen tarkistettavissa. Vetoamista yleiseen kustannustason nousuun ei voida pitää hyväksyttävänä perusteena hinnan korottamiselle. Lähtökohtana hyväksyttävässä hinnanmuutoksessa voivat olla vain tehdyt, tätä toimialaa koskevat työmarkkinaratkaisut ja lakimuutokset.

Kustannustason nousua verrataan tarjousajan päättymispäivän hintaan.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
2.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Palvelun tarjoaja voi käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita. Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita, on tarjouksessa oltava tieto alihankkijoista sekä selvitys siitä, miltä osin heitä käytetään. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä palveluntuottaja. Alihankkijoiden käyttö ei vapauta eikä rajoita pääasiallisen tarjoajan vastuuta hankinnan toteuttamisessa. Palveluntuottaja ei voi vaihtaa alihankkijaa sopimuskauden aikana ilman palvelun ostajan etukäteen tapahtuvaa kirjallista hyväksymistä.

Viivästyminen ja viivästyssakko: Palvelutuottajalla on kokonaisvastuu ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen keskeytymättömästä ja riittävästä (ottaen huomioon mm. henkilöstön sairauslomasijaisuudet, lomasijaisuudet jne. kaikista syistä johtuvista lyhytaikaisista tarpeista) toimittamisesta. Palvelutuottaja on sitoutunut riittävän varallaolohenkilöstön ylläpitämiseen palvelujen keskeytymättömän toiminnan turvaamiseksi lain edellyttämällä tavalla.

Mikäli palvelutuotanto keskeytyy tai palveluntuotannon aloitus viivästyy sovitusta ajankohdasta, eikä palveluntuottaja siitä syystä pysty järjestämään ehdot täyttävää palvelua, palveluntuottaja maksaa viivästyssakkona Tilaajalle toteutumatta jääneen palvelun hinnan 100 %:lla korotettuna siltä ajalta, jolta palvelu jää suorittamatta. Palvelutuottaja vähentää viivästyssakkoa vastaavan summan Tilaajalta laskutettavista suorituksista. Poikkeuksena tilanteet, jossa palveluntuottajan esityksestä Tilaaja on etukäteen hyväksynyt määräaikaisen palvelun keskeytyksen.

Palvelun laadullinen vajaus: Mikäli palveluntuottaja ei täytä kaikkia vaadittuja palvelun määrä- ja laatukriteerejä, Tilaajalla on oikeus vähentää palveluntuottajalle maksettavista asiakaskohtaisista maksuista 50 % kunnes sopimuksen ehtoja noudatetaan täysimääräisesti. Sopimussakkoa voidaan periä esimerkiksi puuttuvien suoritteiden, henkilöstövajauksen tai tukipalveluiden puutteiden perusteella. Tämä sopimussakko ei poista palvelutuottajan velvollisuutta tuottaa palvelua sopimuksen mukaisilla määrä- ja laatukriteereillä

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.6.2019
«« Takaisin