«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennuttaminen-palvelu : Lpk Louhikon uudisrakennus, sähköurakka

06.06.2019 09:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012598
Tarjoukset 26.6.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-010480
Hankinnan nimi
Lpk Louhikon uudisrakennus, sähköurakka

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennuttaminen-palvelu
Y-tunnus 0201256-6
Yhteyshenkilö Liisa Puumalainen
Postiosoite Elimäenkatu 5
Postinumero 00510
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358931038326
Sähköpostiosoite kilpailutusryhma.rake@hel.fi
Internet-osoite (URL) https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=238258&tpk=c7b08661-6452-4e28-b390-6e3746b89686
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Lpk Louhikon uudisrakennus, sähköurakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
238258
Hankinnan kuvaus

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen-palvelu pyytää urakkatarjoustanne Lpk Louhikon uudisrakennuksen sähköurakan töistä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Nykyisen päiväkoti Louhikon paikalle rakennetaan korvaava uudisrakennus täysin valmiiksi rakennettuna asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Päiväkodin bruttoala on 1300 m2 ja huoneistoala 1063 m2. Päiväkoti suunnitellaan 132:lle lapselle. Sähköurakan työt on kuvattu ja tehdään tämän tarjouspyynnön liitteinä olevien suunnitelmapiirustusten, työselostusten sekä muiden asiakirjojen mukaisesti. Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Pääurakoitsijalle alistetaan erilliset sähkö- ja LVIA-urakat. Pääurakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista, työmaapalveluista ja työturvallisuudesta. Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä tarjouksista vertailuhinnaltaan halvin. Vertailuhinta muodostuu kiinteästä kokonaishinnasta ja lisä- ja muutostyökustannuksista (300 h). Vertailuhinta ei velvoita tilaajaa tilaamaan vertailuhinnan mukaista lisä- ja muutostyömääriä.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
300000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt. (45310000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
19.8.2019 - 20.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Taloudelliset ja rahoitukselliset vähimmäisvaatimukset: 1. Tarjoajan liikevaihdon kolmelta viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta oltava sähköurakoinnissa vähintään 600 000 €/tilikausi (tilikauden pituus 12kk). Jos tarjouksen tekijä on ryhmittymä, on osakasyritysten yhdessä täytettävä liikevaihtoa koskeva vaatimus. Mikäli tarjouksen tekijänä on ryhmittymä, rakennuttaja edellyttää, että jokainen ryhmittymän osakasyritys osallistuu yhteisvastuullisesti urakan käytännön töihin. 2. Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa Teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden vähimmäisvaatimukset: 1. Rala-pätevyys, työlaji 16.1.3 tai RALA-pätevyyden puuttuessa muulla tavoin osoitettu vastaava pätevyys. RALA-pätevyyttä 16.1.3 vastaavana pätevyytenä pidetään 3kpl referenssiä liike-, toimisto- ja julkisten rakennusten lämpö- ja sähköasennustöissä viimeisen viiden vuoden aikana hankintailmoituksen julkaisupäivämäärästä laskettuna. Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan RALA-sertifioinnin RALA ry:n RALA-yritysraportista 2. Yksi referenssi, arvoltaan vähintään 300 000 euroa (alv 0 %), sähköurakoitsijana toimimisesta lasten päiväkotien tai opetusrakennusten (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokka 08) uudisrakennustöissä viimeisen 5 vuoden aikana hankintailmoituksen julkaisupäivämäärästä laskettuna. 3. Urakoitsijan tulee olla suomalaisten sähköalan säädösten ja asetusten mukaisesti TUKES:n ylläpitämässä sähköurakoitsijarekisterissä omaten vähintään S2-urakointioikeudet. 4. Urakoitsijan sähkötöiden johtajan sekä kohteella toimivan vastaavan työnjohtajan tulee olla päätoimisessa ja suorassa työsuhteessa urakoitsijaan. Urakoitsijan vastaavalla työnjohtajalla tulee olla näyttöä siitä, että hän tuntee Suomen rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 98 siinä laajuudessa mitä vastuullisen työnjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää. Vastuulliselta työnjohtajalta, työnjohdolta sekä urakoitsijan hankkeeseen osallistuvilta muilta avainhenkilöiltä edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Mikäli tarjoaja on ryhmittymä, tulee tarjoajan ladata tarjouksensa liitteeksi aiesopimus ryhmittymän perustamisesta. Aiesopimukseen on kirjattava kunkin osakasyrityksen päävastuualueet hankkeessa. Ryhmittymän osakasyritykset ovat yhteisvastuussa kaikesta hankintasopimuksen toteuttamisessa tilaajaa kohtaan. Ryhmittymän tulee järjestää laskutus siten, että ryhmittymällä on ainoastaan yksi laskuttaja tilaajaa kohtaan. Ryhmittymä ei voi toimia rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisena päätoteuttajana. Jos tarjoaja on ryhmittymä, on aiesopimukseen kirjattava, kuka ryhmittymän osakasyritys toimii rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisena päätoteuttajana. Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan RALA-pätevyyden RALA ry:n RALA-pätevyystodistuksesta. Mikäli kilpailutuksen voittajalta puuttuu vaadittavien työlajien RALA-pätevyys, on kilpailutuksen voittajan osoitettava referenssitiedoin vastaava pätevyys sähköisellä lomakkeella. Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mikäli kilpailutuksen voittaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani-palveluun tai kilpailutuksen voittajan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi-yritysraportissa mukana, pyytää rakennuttaja erikseen ennen hankintapäätöksen tekoa seuraavat selvitykset: - selvitys, siitä että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin. - kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys ettei yritystä tai sen toimihenkilöitä ole määrätty liiketoimintakieltoon. - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty. - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty. - todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty - selvitys työterveyshuollon järjestämisestä - selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta - tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä tilikaudelta Jos kilpailutuksen voittaja ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, pyytää rakennuttaja selvityksen rekisteröitymättömyyden perusteista. Ulkomaisen kilpailutuksen voittajan on toimitettava pyynnöstä tilaajalle suomenkieliset tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitykset on toimitettava sekä lähtömaasta että Suomesta.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja sen olosuhteisiin ennen tarjouksen antamista. Rakennuspaikkaa esittelee Maria Lähdemäki, p. (040) 334 7885.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.6.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin