«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta : KESKEYTYSILMOITUS: Varavoimakontti

06.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012538
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 109-265241

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0952029-9
Postiosoite:Hatanpään valtatie 30
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Puhelin:+358 299800
Sähköpostiosoite:purchase4.fdflogcom@mil.fi
Faksi:+358 299570309
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.puolustusvoimat.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Varavoimakontti
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sähkönjakelu- ja ohjauslaitteet. (31200000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puolustusvoimien Logistiikkalaitos hankkii n+1-varavoimakontin. n+1-varavoimakontti varustetaan varavoimakoneella apujärjestelmineen sekä sähkökeskuksella, johon asennetaan tarvittavat kytkimet ja verkonvalvontalaitteet. Hankintaan kuuluu esitetyn varavoimalaitoksen n+1 varavoimakone, suunnittelu, rakentaminen ja asennus täyteen käyttökuntoon, jollei suoritusta ole erikseen asiakirjoissa rajoitettu.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Puolustusvoimien Logistiikkalaitos hankkii n+1-varavoimakontin. n+1-varavoimakontti varustetaan varavoimakoneella apujärjestelmineen sekä sähkökeskuksella, johon asennetaan tarvittavat kytkimet ja verkonvalvontalaitteet. Hankintaan kuuluu esitetyn varavoimalaitoksen n+1 varavoimakone, suunnittelu, rakentaminen ja asennus täyteen käyttökuntoon, jollei suoritusta ole erikseen asiakirjoissa rajoitettu.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 186-419665

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Varavoimakontti

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintalakia koskevan hallituksen esityksen 108/2016 vp. mukaan keskeyttämistä koskeva pykälä säilyy muuttumattomana vanhan hankintalain 73 a §:än nähden. Hallituksen esityksen mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulisi kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Hankintalain 132 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Hankintalain 133 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Kyseisen pykälän 2 momentin mukaan asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty. Puolustusvoimien logistiikkalaitos on 19.12.2018 tekemällään päätöksellä virheellisesti hylännyt Suomen Diesel Voima Oy:n tarjouksen. Hankintalain 133 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi itse ottaa ratkaisun korjattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun ratkaisu on tehty. Koska edellä mainitussa pykälässä mainittu 90 päivän aika on ehtinyt kulua loppuun, hankintayksikkö ei voi ottaa Suomen Diesel Voima Oy:n tarjousta mukaan tarjousvertailuun ja korjata 19.12.2018 tehtyä hankintapäätöstä. Näin ollen hankintayksikön on keskeytettävä varavoimakonttia koskeva hankinta. Hankintamenettelyn keskeyttämiselle on edellä mainituilla perusteilla hankintalain 125 §:n mukainen todellinen ja perusteltu syy.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.6.2019
«« Takaisin