«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Poliisihallitus : Poliisin sovellusten kehitysympäristön hankinta pilvipalveluna

04.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012416
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 107-262155
Osallistumishakemukset 8.7.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Poliisihallitus
Kansallinen henkilötunnus 2288666-6
Postiosoite PL 22 (Asemapäällikönkatu 14)
Postinumero 00521
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295480181
Sähköpostiosoite hankinnat.informaatioteknologiakeskus.poliisihallitus@poliisi.fi
Hankintaviranomaisen yleisosoitehttps://www.poliisi.fi/poliisihallitus
Tarjousten ja osallistumispyyntöjen sähköinen toimittaminenhttps://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=232977&tpk=be8e040b-de1d-428d-b2ae-67a9096dd039
Osoite, josta saa lisätietoja

Ks. edellä yhteyspiste(et)

I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot

I.3 Pääasialliset toimialat

Yleinen järjestys ja turvallisuus

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta
Ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Poliisin sovellusten kehitysympäristön hankinta pilvipalveluna

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut Palvelun pääluokkaTietojenkäsittelypalvelut ja niihin liittyvät palvelut (13)
II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankinnan kohteena on poliisin sovellusten kehitysympäristö poliisin sovelluskehityksen käyttöön ja siihen liittyvät koulutus- ja asiantuntijapalvelut. Kehitysympäristö hankitaan ns. SaaS- palvelumallin mukaisesti. Hankintayksikkönä toimii Poliisihallitus (Tilaaja). Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 ja palvelulle asetetut alustavat vaatimukset liitteessä 1.1. Lopullisessa tarjouspyynnössä tullaan asettamaan yksityiskohtaiset ja lopulliset tietoturva-, turvallisuus- ja muut vaatimukset palvelulle, palvelun toimittamiseen osallistuville henkilöille ja toimittamisessa käytetyille tiloille, järjestelmille ja välineille. Vaatimukset tulevat perustumaan muun muassa Katakri-auditointikriteeristöön ja Vahti-ohjeisiin. Tilaaja varaa oikeuden tarkastaa, että asetetut vaatimukset täyttyvät sekä ennen sopimuksen voimaantuloa että milloin tahansa sopimuksen voimassa ollessa. Valitun toimittajan kanssa tehdään myös poliisin mallin mukainen sanktioitu turvallisuussopimus. Tavoitteena on, että sopimus tulee voimaan tammikuussa 2020. Ehdokkaille asetetut soveltuvuusvaatimukset on kuvattu osallistumishakemuspyynnön kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset".

II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.7 Tietoa alihankinnasta
Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan kaikki sopimuksen osat, jotka tarjoaja aikoo antaa alihankintaan kolmansille ja mahdollisesti ehdotetuilleKyllä
Tarjoajan on ilmoitettava kaikista alihankkijoiden tasolla sopimuksen toteutuksen aikana tapahtuneista muutoksistaKyllä
Hankintaviranomainen/-yksikkö voi velvoittaa sopimuspuoleksi valitun tarjoajan tekemään kaikki tai tietyt alihankintasopimuksen direktiivin 2009/81/EY III osaston mukaisessa menettelyssäEi
Sopimuspuoleksi valitulla tarjoajalla on velvollisuus eritellä, mitkä osat tai minkä osan tarjouksestaan se aikoo teettää alihankintana vaaditun osuuden yli, sekä ilmoittaa jo nimetyt alihankkijatKyllä
II.1.8 Sopimus on jaettu osiin
Ei
II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus

II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus

Tässä kohdassa on esitetty Tilaajan sitoumukseton arvio hankinnan ennakoidusta arvosta neljän (4) vuoden ajalta. Lopullinen hankinnan arvo on kuitenkin sidoksissa hankinnan kohteena olevan kehitysympäristön elinkaareen ja Tilaajan käytössä olevaan rahoitukseen. Kilpailutuksen perusteella valittavan Toimittajan kanssa tehdään palvelusopimus, joka on voimassa toistaiseksi.

Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa:

360000.00 - 500000.00 EUR

II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Kyllä

Kyseisten lisähankintamahdollisuuksien kuvaus:

Tilaaja voi pyytää valittuja tarjoajia tarjoamaan kehitysympäristön sisältämät työkalut myös ns. On-Premises -asennusmallilla, jossa työkaluja käytetään poliisin käyttöpalvelutoimittajan ylläpitämässä Tilaajan omassa ympäristösssä. Tilaaja kuvaa tämän option tarkemmin tarjouspyynnössä.

II.2.3 Tietoa hankinnan jatkamisesta

Tätä sopimusta ei voi jatkaa

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1 Hankintasopimukseen liittyvät ehdot

III.1.4 Hankinnan toteutukselle asetetut muut erityisehdot, erityisesti toimitusvarmuutta ja tietoturvaa koskevat erityisehdot

Kyllä

ks. kohta "Soveltuvuusvaatimukset"

III.2 Osallistumisehdot

III.2.1 Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

ks. kohta "Soveltuvuusvaatimukset"

Alihankkijoiden henkilökohtaista tilannetta koskevat perusteet (jotka voivat aiheuttaa heidän hylkäämisensä), myös ammatti- tai kaupparekistereihin:

ks. kohta "Soveltuvuusvaatimukset"

III.2.2 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

ks. kohta "Soveltuvuusvaatimukset"

Mahdolliset vähimmäisvaatimukset:

ks. kohta "Soveltuvuusvaatimukset"

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t)

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

ks. kohta "Soveltuvuusvaatimukset"

Mahdolliset vähimmäisvaatimukset:

ks. kohta "Soveltuvuusvaatimukset"

III.2.3 Tekninen suorituskyky

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

ks. kohta "Soveltuvuusvaatimukset"

Mahdolliset vähimmäisvaatimukset:

ks. kohta "Soveltuvuusvaatimukset"

III.3 Palveluja koskevien hankintasopimusten erityiset ehdot

III.3.1 Palvelun suorittaminen rajattu tietylle ammattikunnalle
Ei
III.3.2 Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys

Kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.2 Tarjous- tai osallistumispyynnön saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset

Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:
5

Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Rajoitetussa menettelyssä tilaaja valitsee osallistumishakemuksen jättäneiden ehdokkaiden joukosta tarjoajat, jotka kutsutaan saamaan tarjouspyyntö. Menettelyyn valitaan enintään viisi (5) tarjoajaa. Mikäli soveltuvuusehdot täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin viisi (5), valitsee tilaaja tarjousvaiheeseen ne ehdokkaat, jotka ovat saaneet eniten vertailupisteitä liitteellä 2 ilmoitetuista referensseistä. Mikäli tarjoajaehdokkaalla on sama vertailupistemäärä kuin viidenneksi tulleella ehdokkaalla, valitaan se myös mukaan tarjousvaiheeseen.

IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2.1 Sopimuksentekoperusteet

Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä tai tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa esitetyt perusteet

IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintayksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero

POL-2018-40514

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin
Ei
IV.3.3 Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saatavuutta koskevat ehdot

Asiakirjojen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika:

Asiakirjat ovat maksullisia: Ei

IV.3.4 Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.7.2019 klo 15.00
IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia

suomi (FI)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1 Kyse on toistuvasta hankinnasta

Ei

VI.4 Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
4.6.2019
«« Takaisin