«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Helen Oy : Putkistojen ja painelaitteiden hitsaus- ja asennustyöt 2020 - 2021

04.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012408
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 107-262069
Osallistumishakemukset 20.06.2019 klo 23.30 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helen?id=239722&tpk=3f7c3600-419e-4181-adb0-b1e867456195

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2630573-4
Postinumero:00090
Postitoimipaikka:HELEN
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hannu Vepsäläinen
Puhelin:+358 96171
Sähköpostiosoite:Hannu.Vepsalainen@helen.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.helen.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helen

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helen?id=239722&tpk=3f7c3600-419e-4181-adb0-b1e867456195
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaasun ja lämmön tuotanto, siirto ja jakelu

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Putkistojen ja painelaitteiden hitsaus- ja asennustyöt 2020 - 2021
Viitenumero:
239722
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Pumppujen, venttiilien, hanojen, metallisäiliöiden ja koneiden korjaus ja huolto. (50500000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta käsittää voimalaitoskattiloiden ja putkistojen asennus- ja hitsaustöitä Helen Oy:n eri toimipisteissä vuosien 2020-2021 aikana. Työvoiman tarpeen arvioidaan olevan kesällä vuosihuollon aikana keskimäärin kattilaputkiasentajien osalta 10 henkilöä ja painelaitehitsareiden osalta 10 henkilöä sekä 1 työnjohtaja. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2000000.00 EUR
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Pumppujen, venttiilien, hanojen, metallisäiliöiden ja koneiden korjaus ja huolto. (50500000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta käsittää voimalaitoskattiloiden ja putkistojen asennus- ja hitsaustöitä Helen Oy:n eri toimipisteissä vuosien 2020-2021 aikana. Työvoiman tarpeen arvioidaan olevan kesällä vuosihuollon aikana keskimäärin kattilaputkiasentajien osalta 10 henkilöä ja painelaitehitsareiden osalta 10 henkilöä sekä 1 työnjohtaja. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta. Hankintaa ei ole jaettu, mutta Työvoimapalveluhankinnat kilpailutetaan erillisinä kilpailutuksina.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:1
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiot vuosiksi 2022, 2023 ja 2024 (1 + 1 + 1) samassa laajuudessa. Tilaajalla on oikeus yksipuolisesti päättää jokaisen optiokauden käytöstä ilmoittamalla siitä Toimittajalle kirjallisesti viimeistään jokaista optiokautta edeltävän syyskuun loppuun mennessä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valitun sopimuskumppanin on ennen sopimuksen tekemistä toimitettava voimassa olevat tilaajavastuulain mukaiset todistukset, mikäli sopimuskumppani ei kuulu Tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppani-palveluun. Todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia niiden jättöpäivästä lukien. Todistuksia ei tarvitse toimittaa, mikäli tarjoajaehdokas on liittynyt Tilaajavastuu.fi-palveluun tai tarjoajaehdokas on julkisoikeudellinen yhteisö tai julkinen osakehtiö (oyj). Sopimuskumppanin on liityttävä tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppani-palveluun viimeistään sopimuksen tekemisen yhteydessä. Tarjoajaehdokas noudattaa tilaajavastuulakia. Tarjoajaehdokas/tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos tarjoajaa ei ole merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin tai työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, jos laki edellyttää tällaista rekisteröitymistä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajaehdokkaalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajaehdokkaan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä+ A+ tai riskiluokka 1-3 tai sen katsotaan tilinpäätösasiakirjojen tai muun (jos tilinpäätöstietoja ei ole, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa) vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Tarjoajaehdokkaat, joiden luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C taikka riskiluokituksessa 5, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tarjoajaehdokkaat, joiden ratingluokitus on A tai B taikka riskiluokitus 4,voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjoajaehdokkaalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. vaatimukset Tarjouspalvelussa välilehdellä "Tarjouspyynnön muut ehdot" ja lataa pyydetyt tiedot liitteeksi.

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Katso soveltuvuusvaatimukset Tarjouspalvelussa.

III.1.6) Vaaditut takuut ja vakuudet:

Katso soveltuvuusvaatimukset Tarjouspalvelussa.

III.1.7) Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:

Katso soveltuvuusvaatimukset Tarjouspalvelussa.

III.1.8) Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:

KONSORTIO: Jos tarjoajaehdokas on osa konsortiota, tarjoajaehdokkaan on annettava selvitys siitä, että vaatimukset tämän ilmoituksen mukaisesti täyttyvät. Lisäksi tarjoajaehdokkaan on selvitettävä konsortion osapuolten väliset suhteet ja työnjako, nimettävä konsortion sopimusyht.hlö viestintä-/reklamaatioasioita varten. Toimittajakonsortion osapuolilla on yhteisvastuu tämän kilpailutuksen perusteella mahdollisesti syntyvän Sopimuksen mukaisista kaikista Toimittajan velvoitteista. Toimittajalla on kokonaisvastuu Sopimuksen kohteena olevasta kokonaistoimituksesta, vaikka osan siitä toimittaisi kokonaisvastuullisen Toimittajan alihankkija. Toimittaja vastaa kokonaisvastuullisena toimittajana siitä, että Sopimuksen kohde ja siihen liittyvät palvelut ovat Sopimuksen mukaiset ja että työ tehdään tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla ja hyvää teknistä tapaa ja laatutasoa noudattaen. Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan ja hyväksyttämään mahdollisesti käyttämänsä alihankkijat Tilaajalla.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuskumppanin on ennen sopimuksen tekemistä toimitettava voimassa olevat tilaajavastuulain mukaiset todistukset kohdan III.1.1 mukaan sekä rikosrekisteriote tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenestä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävästä henkilöstä. Hankintamenettelyä varten koostettavan rikosrekisteriotteen voi tilata lomakkeella Oikeusrekisterikeskuksen sähköisessä asiointipalvelussa (lisätietoja osoitteesta http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yrityksenjayhteisontiedonsaantioikeus.html). Tulevan sopimuskumppanin on toimitettava tarvittavat rikosrekisteriotteet jokaisen kilpailutuksen osalta erikseen.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.6.2019 23:30
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Helen Oy
Postinumero:00090
Postitoimipaikka:HELEN
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:helen@helen.fi
Internet-osoitehttp://www.helen.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.6.2019
«« Takaisin