«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä : KESKEYTYSILMOITUS Palveluliikenne

06.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012158
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 109-266301

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1983230-9
Postiosoite:Kuulantie 5
Postinumero:63300
Postitoimipaikka:Alavus
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Maria-Liisa Nurmi
Puhelin:+358 45549528
Sähköpostiosoite:maria-liisa.nurmi@kuussote.fi
Faksi:+358 625251111
NUTS-koodi:Alavus (K010)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.kuussote.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Palveluliikenne
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Joukkoliikennepalvelut maanteitse. (60112000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä on pyytänyt tarjouksia palveluliikenteestä Alavuden kaupungin alueella. Tarjouskilpailu koski pääasiassa Alavuden kaupungin alueella kutsuohjautuvan palveluliikenteen ja sote kuljetusten hoitamista 1.8.2019-31.7.2022 välisenä aikana (optio 2v).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Alavus (K010)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ostoliikenteellä tarkoitetaan henkilöliikennettä, joka on säännöllistä, jonka palvelut yleisesti käytettävissä ja jonka hoitaminen perustuu tilaajan kanssa tehtyyn palveluiden ostamista koskevaan sopimukseen.

Palveluntuottajalla on oltava palvelunharjoittamiseen tarvittavat luvat sekä kuljettajalla vaadittava ammattipätevyys, hyvä ammatti- ja asiakaspalveluosaaminen.

Auton rekisteröity paikkamäärä on 1+16 paikkaa, matalalattiainen.

Tarjouksen tulee olla voimassa 30.11.2019 asti. Tarjouksessa tulee ilmoitta tarjouslomakkeella kohteen osalta se yksikköhinta, jolla liikennöitsijä sitoutuu hoitamaan koko sopimuskauden (1.8.2019-31.7.2022) ja liikennöinnin. Tarjoushinta alvittomana.

Tarjouskilpailu ratkaistaan määräaikaan mennessä saapuneiden tarjousten kesken, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut ehdot ja ovat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjouksen ratkaisuperuste on hinnaltaan edullisin tarjous. Tarjoukset 31.5.2019 klo 12 mennessä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Esim. johonkin päivään tunti lisää liikennöintiaikaa

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 084-200813

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Ostoliikennesopimus

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
2019-009437
Nimi:
Ostoliikennesopimus

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän kuntayhtymän johtajan viranhaltijapäätös 3.6.2019 § 36

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä on kilpailuttanut 31.5.2019 mennessä palveluliikenteen Alavuden kaupungin alueella. Hankinta ylittää EU:n kynnysarvon.

Hankintalain 125 §:n mukaan hankinta voidaan keskeyttää todellisista ja perustelluista syistä niin, ettei jo aloitettua hankintaprosessia saateta loppuun, vaan prosessi keskeytetään ja jätetään hankinta tekemättä, tai käynnistetään täysin uusi hankintaprosessi.

Tarjoukset on avattu 3.6.2019 ja tarjoukset ovat salassa pidettäviä.

Päätös:

Päätän, että Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä keskeyttää palveluliikenteen kilpailutuksen (EU hankintailmoitus 2019-009437) ja hankintaprosessi aloitetaan alusta uudella hankintailmoituksella.

Hankinnan keskeyttämisen syy on hankintamenettelyssä tapahtunut virhe: EU:n kynnysarvon ylittävässä hankinnassa ainoa hyväksyttävä tarjousten jättämismahdollisuus on sähköinen (ks. MAO 136-137/13, MAO 47/12). Lisäksi hankintailmoituksesta puuttui ESPD-lomake.

Tarjouksen jättäneille lähetetään tämä päätös tiedoksi. Tarjoukset pidetään salaisina (julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 kohta). Hankintalaissa ei ole säädetty siitä, missä vaiheessa hankintamenettely voidaan keskeyttää.

Hankinnan keskeyttämisestä tehdään jälki-ilmoitus.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 133 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdän tarjouskilpailuun osallitunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 pvän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.6.2019
«« Takaisin