«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennuttaminen-palvelu : Töölön ala-asteen lisäwc-tilojen rakentaminen

28.05.2019 15:19
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012071
Tarjoukset 20.6.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennuttaminen-palvelu
Y-tunnus 0201256-6
Yhteyshenkilö Liisa Puumalainen
Postiosoite Elimäenkatu 5
Postinumero 00510
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358931038326
Sähköpostiosoite kilpailutusryhma.rake@hel.fi
Internet-osoite (URL) https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=241462&tpk=f68e1441-e633-48bf-99ae-d11feccf76fc
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Töölön ala-asteen lisäwc-tilojen rakentaminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
241462
Hankinnan kuvaus

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön rakennuttaminen-palvelu pyytää kokonaishintatarjoustanne Töölön ala-asteen WC-rakennuksen n. 26 brm2 tilaelementtirakennuksen toimituksesta, asennuksesta käyttökuntoon ja tilojen käytön koulutuksesta tarjouspyynnön liitteessä ”Asiakirjaluettelo” mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Kohteen osoite on Töölönkatu 41-45 ja tilaelementtirakennusten alustava vuokra-aika 15.8.2019- 14.8.2024. Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa urakoitsija toimii YSE 1998:n ja lainsäädännön tarkoittamana pääurakoitsijan asemassa toimivana päätoteuttajana (= jäljempänä myös pääurakoitsija ja urakoitsija). Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä tarjouksista vertailuhinnaltaan halvin.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Elementtirakennukset. (44211000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
15.8.2019 - 14.8.2024

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Taloudelliset ja rahoitukselliset vähimmäisvaatimukset: 1. Tarjoajan liikevaihdon kolmelta viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta oltava talonrakennusurakoinnissa vähintään 200000 €/tilikausi (tilikauden pituus 12kk). Jos tarjouksen tekijä on ryhmittymä, on osakasyritysten yhdessä täytettävä liikevaihtoa koskeva vaatimus. 2. Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa. Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita/aliurakoitsijoita, on näiden tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet oltava kunnossa. 3. Tarjoajalla on oltava voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa hankinnan kohteena olevien töiden toimialaan liittyvät työt ja on arvoltaan vähintään 500 000€. Teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden vähimmäisvaatimukset: 1. Tarjoajalla tulee olla vähintään 1 kpl toteutettua ja vastaanotettua siirtokelpoista tilaelementtirakennusta viimeisen viiden vuoden aikana tarjouksen vastaanottopäivämäärästä lukien. 2. Tarjoajan vastuullisella työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarin koulutus ja vähintään 3 vuotta valmistumisen jälkeistä vastuullisen työnjohtajan työkokemusta. Vastuullisen työnjohtajan tulee olla suorassa työsuhteessa tarjoajaan. Vastuullisella työnjohtajalla tulee olla näyttöä siitä, että hän tuntee Suomen rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 98 ja sivuurakan alistamismenettelyt siinä laajuudessa mitä vastuullisen työnjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää. Vastuulliselta työnjohtajalta, työnjohdolta sekä urakoitsijan hankkeeseen osallistuvilta muilta avainhenkilöiltä edellytetään tyydyttävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. 3. Tarjoaja vastaa vuokra-ajan taloteknisistä huolloista vuokra-hintaan kuuluvana.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mikäli kilpailutuksen voittaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani-palveluun tai kilpailutuksen voittajan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi-yritysraportissa mukana, pyytää rakennuttaja erikseen ennen hankintapäätöksen tekoa seuraavat selvitykset: - selvitys, siitä että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin. - kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys ettei yritystä tai sen toimihenkilöitä ole määrätty liiketoimintakieltoon. - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty. - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty. - todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty - selvitys työterveyshuollon järjestämisestä - selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta - tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä tilikaudelta Jos kilpailutuksen voittaja ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, pyytää rakennuttaja selvityksen rekisteröitymättömyyden perusteista. Ulkomaisen kilpailutuksen voittajan on toimitettava pyynnöstä tilaajalle suomenkieliset tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitykset on toimitettava sekä lähtömaasta että Suomesta.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kokonaisvuokrahinnan tulee sisältää elementtirakennusten kuljetukset, asennukset ja vuokrauksen, vuokra-ajan talotekniset huollot sekä vuokra-ajan jälkeisen purkamisen, poiskuljetuksen sekä hankkeeseen sisältyvän työsuunnittelun kohteen luovutusasiakirjoineen ja huoltokirjoineen KVR-vastuilla sisältäen maanrakennustyöt. Tilaelementtien on täytettävä energiamääräysten osalta valmistumisvuotensa RakMK D3:n vaatimukset ja vastattava Ympäristöministeriön asetusta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta. KVR-urakoitsijan sähköurakoitsija tuo Töölön ala-asteen sähköpääkeskukselta ns. varasyöttöpaikalta sähkönsyötön WC-rakennuksen sähköpääkeskukselle, piirtää ”punakynäpiirustukset” ja toimittaa loppukuvat sähkötöistä tilaajan sähkörakennuttajan hyväksyttäväksi. Vesijohto liitetään pääkoulun vesimittarin taakse (mittaukseen). Vesiviemäri liitetään olemassa olevaan peruskaivoon saakka. KVR-Urakoitsija tilaa työmaan aikaisen työmaasähkön Helen sähköverkolta kustannuksellaan. WC-parakki on tarkoitus asentaa koulun pihalle. WC-rakennuksen perustamistapalausunto ja perustaminen kuuluu urakkaan. Vesi/viemäriputket/liittymä tulee sääsuojata. Tarvittavat maan pinnan lisätasoitukset kuuluvat urakkaan. Toimittaja vastaa vuokra-ajan taloteknisistä huolloista vuokrahintaan kuuluvana. KVR-urakoitsija toimittaa tarjouksen liitteenä listan kohteessa vähintäänkin suoritettavista vuosihuoltotoimenpiteistä. Työmaataulu ja WC-parakin opastetaulut sisältyvät toimitukseen. Vuokra-ajan jälkeinen purkaminen ja poiskuljetus kuuluvat toimitukseen. Poiskuljetus on tehtävä 3 kk:n kuluessa sopimuksen päättymisestä, ellei erikseen muuta sovita.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.6.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin