«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : KESKEYTYSILMOITUS Lentokoneiden sääsuoja hankinta

29.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012048
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 104-254252

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka TAMPERE
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Vastaanottaja Inkeri Pekkala
Puhelin +358299570452
Sähköpostiosoite inkeri.pekkala@mil.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta
Ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

KESKEYTYSILMOITUS Lentokoneiden sääsuoja hankinta

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Tavarahankinnat
Toteutustapa Hankinta
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankinnan kohteena oli Puolustusvoimien lentokaluston ympärivuotiseen säältä suojaamiseen eri maasto-, ilma- ja tuuliolosuhteissa tarkoitetut PVC-lentokonesääsuoja sekä 2 optiota vuodelle 2020.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Suojakatokset. (44112100-9)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

1500000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
Alin hinta
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero

4000001131, 1313/2019

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin

2019/S 044-101729 4.3.2019

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN, BP9120
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Hankinta keskeytetty. Lisäselvitys keskeyttämisestä kohdan VI lisätiedoissa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2 Lisätietoja

Keskeytyspäätös BP9120

PUTU-lain 75 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan vain todellisesta ja perustellusta syystä.

PUTU-lakia koskevan hallituksen esityksen 76/2011 vp. mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulisi kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.

PUTU-lain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syr-jimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintayksikkö sai yhden tarjouksen, joka ei vastannut tarjouspyyntöä ja näin ollen hankintayksikön oli hylättävä kyseinen tarjous tarjouspyynnön vastaisena. Koska hankintayksikkö ei ole saanut lainkaan soveltuvaa tarjousta, hankintayksikön on keskeytettävä hankinta.

Hankintamenettelyn keskeyttämiselle on edellä mainituilla perusteilla hankintalain 125 §:n mukainen todellinen ja perusteltu syy.

Päätös; Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta keskeyttää tarjouskier-roksella 4000001131 aloitetun hankinnan sopimusta tekemättä.

Tarjousasiakirjojen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 17 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat asiakirjat, jotka sisältävät tietoja valtion 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun laitoksen liikesalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta liiketoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä heikentäisi julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun laitoksen mahdollisuuksia edullisiin hankintoihin.

Hankinnan tarjousasiakirjat pidetään salassa aina siihen saakka, kunnes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisunsa uudessa hankintamenettelyssä. Tarjousasiakirjojen julkistaminen heikentäisi hankintayksikön mahdollisuutta edullisiin hankintoihin uudelleen käynnistettävässä hankinnassa.

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
29.5.2019
«« Takaisin