«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Työ- ja elinkeinoministeriö : Aloittavien yrittäjien palveluja, erityisesti starttirahan toimivuutta ja vaikuttavuutta sekä yritysten rekrytointiosaamista ja osaamistarpeiden tunnistamista koskeva tutkimus

04.06.2019 09:38
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012041
Tarjoukset tai osallistumishakemukset 2.8.2019 klo 16.15 mennessä osoitteeseen:
Työ- ja elinkeinoministeriö 2160307-0 /
Alueet ja kasvupalvelut -osasto
TEM/783/02.03.01/2019Tiina Oinonen
PL 32
00023
VALTIONEUVOSTO
Puh. +35829516001

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö
Y-tunnus 2160307-0
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Alueet ja kasvupalvelut -osasto
Yhteyshenkilö Tiina Oinonen
Postiosoite PL 32
Postinumero 00023
Postitoimipaikka VALTIONEUVOSTO
Maa Suomi
Puhelin +35829516001
Sähköpostiosoite kirjaamo@tem.fi
Internet-osoite (URL) www.tem.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Aloittavien yrittäjien palveluja, erityisesti starttirahan toimivuutta ja vaikuttavuutta sekä yritysten rekrytointiosaamista ja osaamistarpeiden tunnistamista koskeva tutkimus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
TEM/783/02.03.01/2019
Hankinnan kuvaus

Tutkimuksen tavoitteena on saada yritysten kasvun tukemiseksi päivitetty kokonaiskuva aloittavien yrittäjien palveluista, erityisesti starttirahan toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. Tarkoitus on myös kartoittaa yritysten rekrytointiosaamiseen ja osaamistarpeiden tunnistamiseen liittyvää tilannekuvaa ja siinä viime vuosina tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksen avulla saadaan laajennettua tietopohjaa uusien kasvuhakuisten yritysten perustamisen ja yritysten uudistumisen tueksi sekä kehitettyä kasvua ja osaavan työvoiman saatavuutta tukevaa palveluekosysteemiä ja toimintaympäristöä.

Starttirahan toimivuutta on selvitetty viimeksi vuonna 2012. Nyt tehtävässä selvityksessä tarkastellaan starttirahan toimivuutta ja vaikuttavuutta vuosina 2011-2018 osana aloittavan yrittäjyyden palvelukokonaisuutta. Tätä on tarkoitus peilata vuoden 2012 tutkimustuloksiin. Myös starttirahan kriteerejä ja sisältöä on tarkoitus käydä tarkemmin läpi, huomioiden muun muassa itsensä työllistäjien kasvava määrä.

Lisäksi tavoitteena on laatia aloittavia yrittäjiä, starttirahaa sekä yritysten rekrytointiosaamista ja osaamistarpeiden tunnistamista koskien työ- ja elinkeinohallinnon kehittämissuositukset sekä arvioida mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita.

Tutkimus liittyy työ- ja elinkeinoministeriössä käynnissä olevaan yrityspalveluekosysteemi 2020+-selvitykseen, jonka tavoitteena on kartoittaa ja kuvata laajemmin yrityspalveluekosysteemin toimintaa ja arvioida siihen liittyviä yhteistyö- ja palveluiden kehittämistarpeita. Lisäksi meneillään on ELY-keskusten yritysten kehittämispalvelujen arviointi.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.9.2019 - 28.2.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Muu
Menettelyn ja sen etenemisvaiheiden kuvaus:

Kyseessä on pienhankinta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut, että hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa koko sopimuskauden ajalta optiot huomioituna ei ylitä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) annetun lain 25 §:ssä määriteltyä kansallista kynnysarvoa. Tästä syystä hankintaan ei sovelleta hankintalakia.

Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Ei
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
2.8.2019 16.15
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten tulee olla voimassa 3 kuukautta viimeisestä jättöpäivästä lukien.

Lisätietoja

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä mahdolliset kysymykset osoitteeseen kirjaamo@tem.fi 11.6.2019 mennessä.

Määräaikaan mennessä saapuneisiin lisätietopyyntöihin vastataan kaikille lisätietoja kysyneille sekä vastaukset pyytäneille sähköpostitse 17.6.2019 mennessä.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

tarjouspyynto_tem_030619.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Työ- ja elinkeinoministeriö
Postiosoite PL 32
Postinumero 00023
Postitoimipaikka VALTIONEUVOSTO
Maa Suomi
Puhelin +358 29516001
Sähköpostiosoite kirjaamo@tem.fi
Internet-osoite www.tem.fi
«« Takaisin