«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus, erityisalat:
Sansia Oy : KESKEYTYSILMOITUS Lukitusjärjestelmä/Jyväskylän Energia Oy

23.05.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011550
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 100-243258

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Sansia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2364760-8
Postiosoite:Viestikatu 3
Postinumero:70600
Postitoimipaikka:Kuopio
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Timo Hämäläinen
Puhelin:+358 447182930
Sähköpostiosoite:timo.hamalainen@sansia.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.sansia.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Jyväskylän Energia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1071200-1
Postinumero:40100
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tuija.lehtonotko@jenergia.fi
NUTS-koodi:Keski-Suomi (FI193)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jyvaskylanenergia.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaasun ja lämmön tuotanto, siirto ja jakelu

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Lukitusjärjestelmä/Jyväskylän Energia Oy
Viitenumero:
300010
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lukot. (44521100-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Lukitusjärjestelmään ja sen ylläpitoon liittyvien lukkojen, putkilukkojen, palvelun sekä ohjelmiston hankinta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Keski-Suomi (FI193)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Jyväskylän seutu

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Jyväskylän Energia-yhtiöissä on tarve uudistaa ja yhdenmukaistaa lukitusjärjestelmä yhtiön toimintamallin mukaiseksi. Jyväskylän Energia Oy:llä on useita satoja kohteita Keski-Suomessa, kuten vesi- jätevesi- ja sähköverkkoon liittyviä laiteasemia, vesitorneja ja lämpölaitoksia. Tilaaja hakee valtakunnallista toimijaa, joka kykenee toimimaan Jyväskylän Energian toimialueen lisäksi myös ns. Pisara-toimijoiden alueilla. Uuden Pisara liiketoiminnan myötä Jyväskylän Energia tarjoaa kokonaisvaltaista vesihuoltopalvelua valtakunnallisesti.

Hankinnan kohteena on lukitusjärjestelmä, joka tulee käyttöön tilaajan tai tilaajan asiakkaiden kiinteistöissä ja toimitiloissa, sekä tilaajan vuokraamissa ja/tai hallinnoimissa kiinteistöissä ja kohteissa. Hankittava lukitusjärjestelmä tulee korvaamaan ja täydentämään nykyistä rakennus- ja laitelukituskantaa, joka on toteutettu Abloyn eri aikakauden lukitustyypeillä.

Lukitusjärjestelmän uudistaminen on kokonaisvaltainen palveluratkaisu, jossa uusinta sisältää lukituksen ja avaimien hankinnan suunnittelun, projektoinnin, ohjelmoinnin ja osittain asennuksen, ohjeistettuna, käyttöönotettuna ja dokumentoituna. Lukitusjärjestelmän uudistuksessa huomioidaan tilaajan käytössä olevat ja hankittavat muut kulunhallinnan ratkaisut ja hyödynnetään mahdolliset integraatioratkaisut.

Lukituksen uusintahanke tullaan toteuttamaan vaiheittain seuraavien vuosien aikana (arvio 3v) ja hanke voi koostua jatkossa useammasta eri lukostosta.

Ensimmäisessä vaihteessa uusitaan eri kiinteistökohteissa olevien putkilukkojen avainsäiliöihin avainpesät. Hanke ei sisällä asennustyötä, sillä lukkojen vaihtotyö tehdään tilaajan toimesta.

Seuraavissa vaiheissa tarkoitus on kohdekohtaisesti erikseen aikataulutettuna uusia rakennus- ja laitelukituksia, joiden asennustyö tehdään urakoina. Urakoihin liittyvät toimituskokonaisuudet suunnitellaan ja sovitaan sopimusaikana.

Tilaaja edellyttää toimittajaa dokumentoimaan toimittamansa ja ylläpitämänsä työtehtävät, laitesijoituspiirustukset sekä laiteluettelot tilaajan osoittamaan kiinteistötiedon hallintajärjestelmään. Dokumentointijärjestelmä ja sen käytön toimitapa tarkennetaan erikseen sopimusvaiheessa.

Toimittajalla on mahdollisuus sähköisten tilausten vastaanottoon ja hallinnointiin.

Toimittaja sitoutuu allekirjoittamaan liitteenä olevan salassapitosopimuksen (NDA). NDA-sopimus tehdään vain voittaneen tarjoajan kanssa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 068-160909

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Lukitusjärjestelmä/Jyväskylän Energia Oy

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintalain 1397/2016 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä. Lainsäädännön esitöiden mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Oikeuskäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä ei ole pidetty julkisista hankinnoista annettujen säännösten vastaisena, kun tarjouskilpailun keskeyttäminen perustui todellisiin syihin (esim. KHO 28.9.2006 taltio 2514). Oikeuskäytännössä ja –kirjallisuudessa todellisina syinä on pidetty muun muassa sitä, että hankintamenettelyssä on havaittu olennainen virhe, eikä virhettä voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Lukitusjärjestelmähankinnassa tarjousten tarkastamisvaiheessa todettiin, että tarjouksista ei saada vertailukelpoisia tarjousten hinnoittelulomakkeessa olleiden virheiden takia. Saatujen tarjousten perusteella lomakkeessa havaittiin olevan lukitusjärjestelmähankinnan kuvaamiseen liittyvä epäselvyys, tarjottavan tietojärjestelmän hinnoitteluun liittyvä puutteellisuus sekä tuoterivien sisältämä editointimahdollisuus ja siitä seurannut tulkinnanvaraisuus tarjottujen tuotteiden osalta. Tarjouksista ei saatu vertailukelpoisia.

Hankinnan keskeyttämiselle on yllä mainittujen perustelujen johdosta lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.5.2019
«« Takaisin