«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Senaatti-kiinteistöt : C3168 Terveysaseman purku, Hamina

03.06.2019 10:22
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011531
Tarjoukset 28.6.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
Urakkatarjoukset jätetään pe 28.6.2019 klo 14.00 mennessä Buildercomin BEM-projektipankin sähköistä tarjousalustaa käyttäen. Käytännön ohjeet tarjouksen jättämisestä ilmenevät projektipankin sähköpostiviestistä tarjouspyyntömateriaalin toimituksen yhteydessä. Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste: Puolustushallinnon rakennuslaitos, keskusyksikkö. Ilmoittautumiset urakkatarjouskilpailuun tulee toimittaa sähköpostitse: pia.pousi@phrakl.fi
C3168Juha-Matti Airola
PL 1
49401
Hamina
Puh. +358299831384

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Senaatti-kiinteistöt
Y-tunnus 1503388-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Itä-Suomi
Yhteyshenkilö Janne Ala-Krekola
Postiosoite Kauppamiehenkatu 4
Postinumero 45100
Postitoimipaikka Kouvola
Maa Suomi
Puhelin +358407139639
Sähköpostiosoite janne.ala-krekola@senaatti.fi
Internet-osoite (URL) http://www.senaatti.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Urakkatarjoukset jätetään pe 28.6.2019 klo 14.00 mennessä Buildercomin BEM-projektipankin sähköistä tarjousalustaa käyttäen. Käytännön ohjeet tarjouksen jättämisestä ilmenevät projektipankin sähköpostiviestistä tarjouspyyntömateriaalin toimituksen yhteydessä. Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste: Puolustushallinnon rakennuslaitos, keskusyksikkö. Ilmoittautumiset urakkatarjouskilpailuun tulee toimittaa sähköpostitse: pia.pousi@phrakl.fi
Yhteyshenkilö Juha-Matti Airola
Postiosoite PL 1
Postinumero 49401
Postitoimipaikka Hamina
Puhelin +358299831384
Sähköpostiosoite juha-matti.airola@phrakl.fi
Internet-osoite (URL) http://www.phrakl.fi
Hankintayksikön luonne
Valtion liikelaitos

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
C3168 Terveysaseman purku, Hamina
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
C3168
Hankinnan kuvaus

Senaatti-kiinteistöjen omistaman vanhan varuskunnan terveysaseman purku.

Hanke toteutetaan kokonaishinta-urakkana (PUR).

Laajuudet:

RAK 8 terveysasema:

- brutto-ala n. 4064 brm2,

- bruttotilavuus n. 10470 brm3,

- kevytrakenteinen jätekatos n. 12 m2.

Purku-urakoitsija toimii pääurakoitsijana.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt. (45110000-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kotka-Haminan seutu (S082)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
4.6.2019 - 29.11.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Yrityksellä tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä pätevyys sekä riittävät taloudelliset ja tekniset edellytykset työn toteuttamiseen.

Tilaaja tarkistaa tarjoajan taloudellisen tilanteen ennen hankintapäätöksen tekemistä.

EU-lainsäädännön mukaisesti tilaaja ei voi määrittää yrityksen ja työmaalla työskentelevien työntekijöiden kansalaisuutta. Koska työmaa sijaitsee sotilasalueella, kohteessa liikkuminen on luvanvaraista. Luvan myöntää kohteen sotilasviranomainen turvallisuusselvitysmenettelyn perusteella. Em. perusteella rakennustöihin valittavista yrityksistä ja

näiden kohteessa työskentelemään esitetyistä työntekijöistä teetetään Puolustusvoimien niin halutessa turvallisuusselvitykset. Turvallisuusselvitysmenettely saattaa vaikuttaa merkittävästi yritysten ja niissä työskentelevien

henkilöiden pääsyyn kohteeseen. Ulkomaalaisen työntekijän turvallisuusselvitys saattaa kestää yli kolme (3) kuukautta. Turvallisuusselvitysten teettäminen ei saa hidastaa aikataulun mukaista urakan suorittamista.

Urakassa käytettävä kieli on suomi.

Yrityksellä tulee olla työnantaja- ja yhteiskunnalliset velvoitteet hoidettuina.

Yrityksellä tulee olla vastuuvakuutus voimassa Suomessa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

kts. tarjousasiakirjat.

Yrityksen liikevaihdon tulee todistetusti olla minimissään kahtena vuonna viimeisen kolmen vuoden aikana yli 0,8MEUR.

Tarjoajan luottoluokitus on vähintään A+ (tyydyttävä+). Hankintayksikkö tarkistaa

tiedon valittujen toimittajien osalta Suomen Asiakastiedon Rating Alfa-raportista ennen

hankintapäätöksen tekemistä. Jos tietoa ei ole saatavilla Suomen Asiakastiedolta, tarjoajan tulee ilmoittaa, mistä vastaava tieto on saatavissa sähköisessä muodossa.

Jos yllä mainittua tietoa ei ole saatavissa sähköisessä muodossa, tarjoajan tulee toimittaa tieto pdf-muodossa. Hankintayksikkö hyväksyy myös muun pankki- tai luottolaitoksen vastaavan selvityksen.

Yrityksen tulee esittää tilaajavastuulain 5 §:n mukaiset selvitykset. Tarkempi erittely vaatimuksista löytyy urakka-ohjelmasta.

Yrityksellä ei saa olla keskeytyneitä liiketoimintoja, tai konkursseja.

Ehdokas tai Tarjoaja tai ryhmittymä voi käyttää hankinnan toteuttamiseen muiden yksiköiden voimavaroja riippumatta niiden välisten suhteiden oikeudellisesta luonteesta. Muiden yksiköiden voimavaroja voivat olla esimerkiksi tarjouskilpailuun osallistuvan yrityksen omistajayritysten, samaan konserniin kuuluvien yritysten taikka yrityksen kumppanuusyritysten taloudelliset tai tekniset voimavarat. Muiden yksiköiden henkilöstön pätevyyteen ja kokemukseen liittyviä voimavaroja voidaan käyttää hyväksi vain, jos kyseiset muut yksiköt suorittavat hankinnan kohteena olevat purku-urakat tai palvelut taikka osan niistä.

Jos ehdokas tai tarjoaja tai ryhmittymä käyttää hyväkseen muiden yksiköiden voimavaroja taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskevien vaatimusten täyttämiseksi ovat ehdokas tai tarjoaja tai ryhmittymä ja kyseiset muut yksiköt ovat yhdessä vastuussa hankintasopimuksen toteuttamisesta.

Jättämällä tarjouksen Ehdokas tai Tarjoaja tai ryhmittymä vakuuttaa, että edellytetystä yhteisvastuusta on kirjallisesti sovittu edellä mainittujen muiden yksiköiden kanssa.

Ehdokkaan, tarjoajan ja ryhmittymän tulee toimittaa selvityksenä yritysten väliset sopimukset tai muut sitoumukset, joilla osoitetaan kiistattomasti, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat ehdokkaiden tai tarjoajien taikka ryhmittymän käytettävissä ja, että hankintayksikön edellyttämästä yhteisvastuusta on sovittu näiden toimijoiden kesken.

Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon tilaajan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista yhteisvastuullisesti allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi.

Tilaaja tarkastaa, että ryhmittymä täyttää taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat sekä muut vaatimukset, ja että ryhmittymän ilmoittamat resurssit ovat käytettävissä koko sen ajan, jonka sopimus kattaa.

Tarjoajan tulee ilmoittaa seuraavat seikat Ryhmittymästä:

1. Osallistuuko se hankintamenettelyyn ryhmittymänä yhdessä muiden kanssa ja mikä on tarjoajan rooli ryhmittymässä (vetäjä, vastuussa erityistehtävistä jne)

2. Muut ryhmittymään kuuluvat yritykset ja vastaavasti niiden roolit

3. Ryhmittymän nimi

Jättämällä tarjouksen Tarjoaja vakuuttaa, että ryhmittymän jäsenet täyttävät asetetut soveltuvuusvaatimukset yksin tai yhdessä ryhmittymän muiden jäsenten kanssa.

Edelleen jättämällä tarjouksen Tarjoaja vakuuttaa, että sillä on oikeus tehdä tarjous ryhmittymän puolesta ja käyttää ryhmittymän voimavaroja soveltuvuusvaatimusten täyttämiseen.

Ryhmittymän tulee toimittaa selvityksenä ryhmittymän yritysten väliset sopimukset tai muut sitoumukset, joiden tulee kiistatta osoittaa, että yllä vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat ryhmittymän käytettävissä, Tarjoajalla on oikeus tehdä tarjous ryhmittymän nimissä ja että Ryhmittymän jäsenet ovat sitoutuneet edellytettyyn yhteisvastuuseen.

Puolustushallinnon rakennuslaitoksella on oikeus kieltää alihankinta ja - urakointi kriittisiksi katsomissaan tehtävissä ja kohteissa (laki julkisista hankinnoista 1397/2016 § 77).

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Urakkatarjouspyyntömateriaalin saa käyttöönsä ilmoittamalla yhteystietonsa (nimi, sähköposti, osoitetiedot, puh.nro sekä halutut urakkalajit) osoitteeseen:

pia.pousi@phrakl.fi

Tarjouspyyntö toimitetaan ilmoittautuneille Buildercomin BEM-projektipankista sähköpostitse. Projektipankin aukeamisesta tulee ehdokkaan sähköpostiin erillinen viesti.

Ehdokkaan edustajan (max. 3 hlö) tulee osallistua kohteen näyttötilaisuuteen, joka järjestetään 14.6.2019 kello 12:00. Kokoontuminen Haminan sotilaskodin P- alueella. Yhteyshenkilönä toimii Juha-Matti Airola puh. 0299 83 1384.

Ilmoittautuminen urakkanäyttöön sähköpostilla pia.pousi@phrakl.fi tiistaihin 11.06.2019 mennessä.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen

pia.pousi@phrakl.fi. Sähköpostin otsikkokentässä tulee ilmoittaa viite "C3168 Terveysaseman purku, tarjouspyynnön lisäkysymykset".

Kysymykset on lähetettävä viimeistään to 20.6.2019 kello 10:00 mennessä. Vastaukset kysymyksiin toimitetaan kaikille ehdokkaille Buildercomin BEM-projektipankin kautta.

Tarjouspyyntö on suomenkielinen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
28.6.2019 14.00
Tarjousten voimassaoloaika

3 kk.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin