«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Oulun kaupunki : Oulun Kauppahallin peruskorjaus 2019 - 2020, korjausilmoitus

12.03.2019 09:19
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-005028
Tarjoukset 25.3.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2018-023460
Hankinnan nimi
Oulun Kauppahallin peruskorjaus 2019 - 2020, Oulun kaupunki

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Oulun kaupunki
Y-tunnus 0187690-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Oulun kaupunki, Liikelaitos Oulun Tilakeskus
Yhteyshenkilö Ville Laitinen
Postiosoite Pl 30
Postinumero 90015
Postitoimipaikka Oulun kaupunki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@ouka.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ouka.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=28072
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Oulun Kauppahallin peruskorjaus 2019 - 2020, korjausilmoitus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
OUKA8927/ 10.03.02/2016
Hankinnan kuvaus

Hanke käsittää olemassa olevan Oulun Kauppahallin perusparannuksen, johon kuuluu sekä taloteknisiä että rakennusteknisiä töitä. Hanke kuuluu Oulun kaupungin erillisinvestointiohjelmaan.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Rakennusten asennustyöt. (45300000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Oulu (K564)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
27.3.2019 - 1.6.2023

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Kyllä
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tämän hankintailmoituksen, tarjouspyynnön ja tarjouslomakkeen ja muiden kaupallisten asiakirjojen mukaisesti.

Tarjoajan on tarjouksensa yhteydessä esitettävä tilinpäätöstietonsa (lyhyt tuloslaskelma ja tase) viimeisen kolmen päättyneen ja vahvistetun tilikauden osalta.

TARJOAJAN TALOUDELLINEN SOVELTUVUUS

Tilinpäätöstiedoilla (taloudellinen soveltuvuus) tarjoajan on osoitettava, että:

1) tarjoajan kolmen viimeisen päättyneen ja vahvistetun tilikauden keskimääräinen omavaraisuusaste (yrityksestä riippumattoman tahon todentamana) on yli 15 %. Riittävän omavaraisuusasteen osoittamiseksi tarjoaja voi käyttää myös emoyhtiön (ei sisar- eikä tytäryhtiön) tilinpäätös- ja tilinpäätösanalyysitietoja, mikäli kyseisen emoyhtiön omavaraisuusaste täyttää edellä esitetyn vaatimuksen ja tarjouksen liitteenä on emoyhtiön kirjallinen vakuutus siitä, että emoyhtiö vastaa tytäryhtiönsä taloudellisesta suorituskyvystä ainakin tämän hankkeen toteutuksen ajan.

:

2) Tarjoajan on osoitettava, että tarjoajan kolmen viimeisen päättyneen ja vahvistetun tilikauden keskimääräinen liikevaihto kyseiseltä urakointialalta on ollut vähintään 5,0 MEUR. Lisäksi talotekniikan alaurakoissa liikevaihtovaatimus on vähintään 500 TEUR.

3) Tarjoajan voimassa olevan vastuuvakuutuksen vakuutussumma on vähintään 1 MEUR.

Edelletyt taloudellista soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet (ovat HYVÄKSYMIS-/HYLKÄÄMISPERUSTEITA) voidaan osoittaa myös Rakentamisen Laatu RY:n pätevyystodistuksilla ja/tai Tilaajavastuu.fi Luotettava Kumppani -yritysraportilla, mutta vain niiltä osin, kuin vaaditut tiedot käyvät niistä ilmi.

Yritysraporteista mahdollisesti puuttuvat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot on yrityksen osoitettava erillisillä ajantasaisilla todistuksilla. Yrityksen liikevaihto- ja omavaraisuusastevaatimukset voidaan osoittaa täyttyviksi myös yrityksen ulkopuolisen tahon laatimilla tilinpäätösanalyyseillä, mikäli niistä käyvät vaaditut tiedot ilmi.

Kaikki summat ovat arvonlisäverottomia.

:

4) TARJOAJAN AMMATTITAITOA OSOITTAVAT TODISTUKSET.

4.1.Kokonaisurakoitsijan palveluksessa olevan, todellisuudessa työtä johtavan työpäällikön / projektipäällikön tai työmaan vastaavan työnjohtajan on oltava koulutukseltaan vähintään teknillisen oppilaitoksen / ammattikorkeakoulun rakennustek-niikan insinööritutkinnon suorittanut sekä hänellä on oltava kokemusta vastaavista poikkeuksellisen vaativien kohteiden (MRL120 e § 41/2014) tehtävistä vähintään kolme (3) vuotta. Perustelluissa tapauksissa tilaaja voi hyväksyä työpäälliköksi kokeneen rakennustekniikan teknikon/rakennusmestarin. Hyväksynnän edellytys on, että tarjoaja osoittaa vaaditun koulutus- ja työkokemuksen ko. henkilön osalta sekä Oulun kaupungin rakennusvalvonnan hyväksyminen ko. kohteen vastaavaksi työnjohtajaksi.

4.2. Tarjoaja osoittaa rajoitetulle osalle urakkaa restaurointialan työkokemuksen sekä työnjohdolle että työtä suorittavalle henkilöstölle. Referenssiosaaminen, säilytettävät museaaliset kalusteet ja täydentävät rakenneosat, museaalisten ja suojeltujen rakenteiden korjaus. Tarjoajan palveluksessa olevan ja todellisuudessa työtä johtavalla ja valvovalla työpäälliköllä, projektipäälliköllä, vastaavalla työnjohtajalla tai alaurakoitsijan työnjodolla on oltava restaurointialan restaurointimestarin koulutus sekä työjohdollista kokemusta vastaavista entisöinneistä/korjauksista suojelluissa rakennuksissa vähintään viisi (5) vuotta.

4.3. Rakennusurakoiden toteuttamisesta vastaavat tekniset asiantuntijat tai tekniset laitokset: Työmaan vastaavan työnjohtajan sekä lvv-, iv- ja sähkötöiden työnjohtajien tulee olla vähintään teknillisen oppilaitoksen / ammattikorkeakoulun insinöörin / teknikon tutkinnon suorittaneita tai heillä on oltava vastaavat tiedot. Työkokemusta tulee olla vähintään 3 vuotta vastaavista tehtävistä

4.4. Talotekniset työt, KVV- ja IV-työnjohtajalla tulee olla uudisrakentamisesta (U) ja korjaus- ja muutostyön (K) pätevyysluokka, poikkeuksellisen vaativa, vastaava pätevyys.

Edellytetyt todistukset eivät saa olla yli 3 kk vanhoja.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Soveltuvuusarviointia varten tarjoajan on esitettävä kaikki hyväksymis-/hylkäämisperusteiden kannalta olennaiset tiedot tarjouksensa yhteydessä. Edellytetyt tiedot on esitetty tässä hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä.

Lisäksi tarjoajan on esitettävä kaikki laatuarviointiin tarvittavat todistukset tarjouspyynnön ja kaupallisten asiakirjojen mukaisesti.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Vertailuperusteet on esitetty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.3.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten voimassaoloaika vähintään 3 kk.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=28072

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin