«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : Kehityksen-, tuotteistuksen- ja palvelutuotannon tukipalvelut

20.03.2019 17:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-003854
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 057-132729

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka TAMPERE
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien Logistiikkalaitos
Puhelin +299800
Sähköpostiosoite purchase4.fdflogcom@mil.fi

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Kehityksen-, tuotteistuksen- ja palvelutuotannon tukipalvelut

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Palvelut
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankinnan kohteena ovat Puolustusvoimien operatiivisten järjestelmien kehittämisen, tuotteistuksen ja palvelutuotannon tukipalvelut (KETUPA-tukipalvelut) 1.1.2019 – 28.2.2019 ja optiona 1.3.2019 - 31.3.2019 väliseksi ajaksi Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen järjestelmäkeskuksen ja Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen tarpeisiin, kunnes TVJ-tukipalveluiden tarjouskilpailussa on saatu solmittua sopimus. Nyt hankittavilla tukipalveluilla varmistetaan palveluiden katkeamattomuus siihen saakka, kunnes uusi sopimus on saatu solmittua. KETUPA -tukipalvelut toimii Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen järjes-telmäkeskuksen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmäosaston projektitoimiston kontekstissa operatiivisten kehitysprojektien osalta seuraavissa tehtävissä: rakentamisen teknisenä tukena, erilaisten teknologiavalintojen arvioinnin tukena, arkkitehtuurin ohjaamisessa siten että arkkitehtuuri on yhteensopivaa osana Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuuria.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

950000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Suorahankinta
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero

BP536/15.1.2019

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin


Suorahankintaa koskeva ilmoitus, Ilmoituksen numero EUVL:ssa:
2019/S 015-032742, 22.1.2019

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
7000079583
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Accenture Oy
Kansallinen henkilötunnus 0718166-8
Postiosoite Porkkalankatu 5
Postinumero 00180
Postitoimipaikka HELSINKI
Maa Suomi
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

Alustava arvio sopimuksen kokonaisarvosta: 950000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
20.3.2019

Liite D3: Perustelut ilman tarjouskilpailua toteutetun neuvottelumenettelyn valinnalle

Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä: täytetään liite D3

1) Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon EUVL:ssä direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Vain yksi tarjoaja pystyy toimittamaan rakennusurakan/tavarat/palvelut:

  • teknisistä syistä

2) Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta EUVL:ssä

Jotta edellä mainittu määräajan lyhennys voidaan hyväksyä, selitetään edellä merkittävien kohtien lisäksi selvästi ja tyhjentävästi, miksi sopimuksen tekeminen ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä on lainmukaista, ja ilmoitetaan kaikissa tapauksissa relevantit tosiseikat ja tarvittaessa direktiivin 2009/81/EY artiklojen mukaiset oikeudelliset päätelmät.:
Accenture Oy on ainoa toimittaja, joka pystyy tuottamaan KETUPA-tukipalvelut siihen saakka, kunnes uusi sopimus on saatu solmittua. Accenture Oy on toiminut Puolustusvoimien TVJ-järjestelmien pääintegraattorin roolissa vuodesta 2012 lähtien, mikä on muodostanut Accenture Oy:lle syvää osaamista Puolustusvoimien Puolustusvoimien operatiivisten tietojärjestelmien: alustan, toimialasovellusten, Leijona D2 konfiguraatioiden ja Puolustusvoimien eri kohdearkkitehtuurien sisällöstä, jota ei ole muilla markkinoilla olevilla toimittajilla. Toimiessaan pääintegraattorin roolissa KETUPA -tukipalveluiden toimittajana Accenture Oy:lle on muodostunut syvä osaaminen Puolustusvoimien operatiivisten tietojärjestelmien: alustan, toimialasovellusten, Leijona D2 konfiguraatioiden ja Puolustusvoimien eri kohdearkkitehtuurien sisällöstä. KETUPA- tukipalvelun rooliin kuuluu operatiivisessa käytössä olevan alustan ja sille tuotettujen palveluiden tuotannon aikainen ylläpito, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen tukeminen ja jatkokehitystyön ohjaus pääintegraattorin roolissa osana Järjestelmäkeskuksen projektitoimistoa. Edellä kuvattuun tehtävään on Accenture Oy:lle vuosien kuluessa muodostunut osaaminen ja menetelmät tuotettavaan integrointityöhön Leijona D2 alustan konfiguraatioihin. Leijona D2 alustan sisäisten ohjelmistokomponenttien tarkastamiseen, integroimiseen, ylläpidon sekä kehittämisen tukeen on osaaminen ja tieto vain Accenturella Oy:llä. D2-alustatyön lisäksi KETUPA -tukipalveluiden toimittaja Accenture Oy on ollut jo pidemmän aikaan aktiivisesti tukemassa JÄRJK/TVJJÄRJOS muilla alueilla kuten systeemisuunnittelun ja kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu- ja ohjaustyössä sekä useiden muiden kehitysprojektien tukitehtävissä. Tämän kehityksen aikaisen sekä integrointivaiheen tuen myötä toimittajalle on muodostunut syvää osaamista myös D2-alustatyöstä erillisistä työkokonaisuuksista. Kehittämisen ja integroinnin tukityö on laajaa teknistä osaamista vaativaa työtä ja vaatii vuosien perehtyneisyyden Puolustusvoimien toimintaympäristöön ja järjestelmiin. Accenture Oy:n henkilökuntaa on vuosien aikana koulutettu Puolustusvoimien projekteissa, yhteistoimintaharjoituksissa kotimaassa ja ulkomailla Puolustusvoimien käytössä olevien järjestelmien teknisten vaatimuksien suhteen. Koulutustilaisuuksiin tukipalveluiden tuottajan roolissa ei ole osallistunut muita johtamisjärjestelmäohjelmistojen toimittajia. Koska järjestelmille asetetut tekniset vaatimukset tulevat Puolustusvoimien niin kansallisen kuin kansainvälisen toiminnan tarpeiden kautta, tulee myös KETUPA -tukipalveluiden toimittajan ymmärtää Puolustusvoimien kansallista ja kansainvälistä toimintaa käytännöntasolla eikä muilla toimittajilla ole ollut mahdollisuutta saavuttaa tätä osaamista ilman, että ne olisivat tuottaneet KETUPA -tukipalveluita Puolustusvoimille. Ei ole riittävää, että vastaavia tukipalveluita olisi tuotettu muille puolustusalan organisaatioille, sillä edellä mainittu osaaminen Puolustusvoimista puuttuu eikä se ole siirrettävissä lyhyessä ajassa. Uuden toimittajan ottaminen tuottamaan tarvittavia tukipalveluita edellyttää noin yhdeksän kuukauden mittaista tiedonsiirtoa uuden toimittajan ja Accenture Oy:n välillä. Toimittajan vaihtaminen ilman riittävää tiedonsiirtoa pysäyttäisi kehitys- ja integrointityön ja siten myös D2-alusta- ja toimialasovellustoimittajien käynnissä olevan työn. Accenture Oy kehittää omalta osaltaan Leijona D2 alustalle kyvykkyyttä tarjota yhteiskäyttöisten tietojärjestelmien yhteen liittymistä kansainvälisellä tasolla. Pitkän tiedonsiirtojakson vuoksi Accenture Oy on täten ainoa toimittaja, joka pystyy tuottamaan tukipalvelut siihen saakka, kunnes TVJ-järjestelmien tukipalveluiden puitejärjestelyn sopimus koskevassa tarjouskilpailussa on saatu tehtyä.

«« Takaisin