«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Tilastokeskus : TIETOPYYNTÖ: Tekninen vuoropuhelu projektien- ja salkunhallinnan sekä resurssienhallinnan järjestelmän hankinnasta

11.02.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-003028
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 030-067165

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tilastokeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245491-1
Postiosoite:Työpajankatu 13
Postinumero:00580
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sami Saarikivi
Sähköpostiosoite:sami.saarikivi@stat.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tilastokeskus.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TIETOPYYNTÖ: Tekninen vuoropuhelu projektien- ja salkunhallinnan sekä resurssienhallinnan järjestelmän hankinnasta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tilastokeskus on n. 900 hengen asiantuntijaorganisaatio, jossa henkilöstön työpanoksella on keskeinen merkitys työn laadun ja tuottavuuden kannalta. Tehtävät koostuvat jatkuvaluonteisista toiminnoista, projekteista sekä muista työkokonaisuuksista. Tietopyynnön kohteena on järjestelmä, jolla voidaan toteuttaa Tilastokeskuksen projektin ja salkunhallinta, sekä suunnitella, ennakoida ja analysoida myös muiden asiantuntijatehtävien työpanosta sekä asiantuntijoiden kuormitusta. Hankittava ratkaisu kokoaa Tilastokeskuksen tehtävien, niiden suorittamiseen vaadittavien resurssien (aika, raha, henkilötyö, osaaminen) sekä tuotosten hallinnan yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on kehittää sekä projektien ja kehittämissalkun hallintaa kuin myös kokonaisvaltaista resurssien johtamista. Työkaluilla voidaan analysoida työkuormaa sekä sovittaa se optimaalisesti käytettävissä oleville resursseille siten että asiantuntijatyön joustava suunnittelu ja tulevien tarpeiden ennakointi on mahdollista

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tietopyynnön ja mahdollisen kilpailutuksen kohteena on käytettävyydeltään erinomainen, nykyaikainen ja integroituva ratkaisu. Järjestelmän tulee palvella resurssien hallinnan / toiminnanohjauksen eri tasoja (strateginen johtaminen, resurssien hallinta, tehtävien ohjaus) tarjoamalla esim. käyttäjä- ja roolikohtaisia työpöytiä, näkymiä ja raportteja. Kokonaisuus voidaan toteuttaa SaaS-palveluna. Hankinnassa tavoitellaan valmisohjelmistoon perustuvaa ohjelmistoratkaisua, joka ei vaadi merkittäviä asiakaskohtaisia järjestelmäräätälöintejä. Järjestelmän tulee olla käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta organisaation AD-tunnuksilla tai vaihtoehtoisesti hyödyntäen Virtu-tunnistautumista. (Huom! Kuvaus jatkuu tietopyynnön kohdassa VI.3)

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
11.2.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Jatkoa kohdasta II.2.4, Kuvaus hankinnasta: Tällä hetkellä käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä tullaan korvaamaan hankittavalla ratkaisulla lähivuosien aikana. Nykyisessä järjestelmässä on salkun- ja projektinhallinnan toiminnallisuus ja järjestelmällä suunnitellaan ja ajoitetaan myös tilastotuotannon julkaisut sekä kuvataan ja aikataulutetaan esim. tiedonkeruu. Hankittavan ratkaisun tulisi kattaa näistä ainakin salkun- ja projektihallinnan toiminnallisuudet ja tarjota samalla laajempi ja monipuolisempi välineistö asiantuntijatehtävien suunnitteluun ja seurantaan sekä työvoiman hallintaan. Hankittavalla järjestelmällä ei korvata henkilöstö- ja taloushallinnon Kieku-järjestelmää, jolla mm. toteutuneen työajan seuranta toteutetaan. TEKNISEN VUOROPUHELUN PROSESSI Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus, eikä aloita tarjouskilpailua. Kyseessä on ennakkotietoilmoitus (tietopyyntö), jonka osana toteutetaan hankintalain tarkoittama tekninen vuoropuhelu siihen ilmoittautuneiden toimittajien kanssa. Tietopyyntö ei sido ketään osallistuvaa tahoa eikä velvoita Tilastokeskusta toteuttamaan varsinaista hankintaa. Vuoropuhelun tavoitteena on selvittää: 1. Millaisia projektin ja salkunhallinnan ohjelmistotuotteita on markkinoilla ja tuettuna Suomessa sekä mitkä näistä tuotteista soveltuisivat Tilastokeskuksen tarpeisiin? 2. Voidaanko projektisalkun hallintaan tarkoitetuilla ohjelmistoilla, tai muilla vastaavilla ohjelmistotuotteilla, hallita edellä kuvattujen tavoitteiden mukaisesti kaikkia tehtäviä, niiden tuotoksia sekä suorittamiseen vaadittavia resursseja (aika, raha, henkilötyö, osaaminen) yhtenä selkeänä ja eheänä kokonaisuutena? 3. Mitä asioita kartoituksen jälkeen mahdollisesti tehtävässä varsinaisessa kilpailutuksessa tulee ottaa huomioon? Toimittajille vuoropuhelu antaa mahdollisuuden esitellä ratkaisujaan ja ideoitaan. Vuoropuhelu käydään puolin ja toisin sitoumuksetta. Vuoropuhelu ei ole osa varsinaista hankintamenettelyä, joka mahdollisesti käynnistetään myöhemmin. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Päätökset hankkeen etenemistavasta ja mahdollisen tarjouskilpailun sisällöstä tehdään kartoitusten jälkeen. Kysymykset Pyydämme tietopyyntöön ja mahdolliseen tekniseen vuoropuheluun osallistumisesta kiinnostuneita tarjoajia esittämään vastaukset alla oleviin kysymyksiin. 1. Lyhyt kuvaus tarjoamastanne ratkaisusta. Kuvatkaa järjestelmän perusratkaisu/valmisohjelmisto, käytettävissä olevat moduulit ja tarjolla olevat muut mahdolliset lisämoduulit, liittymävalmiudet ja rajapinnat muihin järjestelmiin. 2. Miten laaja kokonaisuus tässä esitetyistä tarpeista ratkaisulla on mahdollista kattaa, ts. onko ratkaisulla mahdollista toteuttaa integroidusti sekä projektin ja salkunhallinta että työnkulkujen ohjaus ja resurssien käytön sekä tehtävien toteutumien seuranta? 3. Onko ratkaisu saatavissa Saas-palveluna siten että alusta sijaitsee EU/ETA-alueella? 4. Kuvatkaa tarjoamanne ratkaisun raportointitoiminnallisuudet. 5. Kuvatkaa lyhyesti järjestelmän käyttöönottoprojektia ja aikataulun pituutta sekä projektin hinnoittelumallia. 6. Minkälaisella hinnoittelu- ja lisensointimallilla tarjoatte kyseistä palvelua/ratkaisua? 7. Toivomme järjestelmän koekäyttöä. Toimittakaa mahdollinen linkki ohjelmistodemoon / kuvatkaa koekäytön mahdolliset toteutustavat. Pyydämme hankinnasta kiinnostuneiden tarjoajien yhteystietoja sekä vastauksia yllä esitettyihin kysymyksiin sähköpostitse osoitteeseen sami.saarikivi@stat.fi 25.2.2019 klo 23.00 mennessä. Saatujen vastausten perusteella osa toimittajista kutsutaan toimittajakohtaiseen teknisen vuoropuhelun keskusteluun. Pidätämme oikeuden resurssisyistä rajata teknisen vuoropuhelun keskusteluihin kutsuttavien määrää

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.2.2019
«« Takaisin