«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Väylävirasto : Tärinän mittauspalvelun puitejärjestely

23.01.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-001580
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 017-036010

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Arto Hovi
Puhelin:+358 295343961
Sähköpostiosoite:arto.hovi@vayla.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vayla.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tärinän mittauspalvelun puitejärjestely
Viitenumero:
LIVI/9914/02.01.12/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut. (71600000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta liittyy raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittauspalveluiden tuottamiseen ja tulosten raportointiin. Palvelun laadukas tuottaminen vaatii tarjotuilta asiantuntijoilta tärinän mittaamiseen liittyvää kokemusta, osaamista ja pätevyyttä (FISE-sertifikaatti, rataturva) sekä vaaditun mukaisen mittauslaitteiston. Kilpailutettavaan puitejärjestelyyn tullaan valitsemaan useita toimijoita. Puitejärjestelyyn valittava yritys ei voi tulla valituksi sopimustoimittajaksi samaan aikaan toteutettavassa hankinnassa koskien tärinän hallinnointikonsultin kilpailutusta (LIVI/10059/02.01.12/2018) Hankinnan tausta ja vaaditun palvelun sisältö kuvataan tarkemmin myöhemmin julkaistavassa tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rautateiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut. (50220000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tulevan kilpailutuksen kohteena on raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaamiseen ja raportointiin liittyvien palveluiden tuottaminen Väylävirastolle. Sopimuskaudella toimittajien nimeämät mittauskonsultit sopivat asiakkkaan kanssa käytännön järjestelyistä ja suorittavat sovitut tärinämittaukset. Mittauksia suoritetaan rataverkolla eri puolilla Suomea. Mittausraportit tulee toimittaa Väylävirastolle kahden viikon kuluessa mittauksen päättymisestä. Mittauskohteiden jakoperiaatteita valittujen konsulttien välillä ei ole vielä päätetty. Puitejärjestelyn puitteissa mittauskonsulteilla voidaan teettää myös muita tärinämittauksia, jotka liittyvät radan rakennus-, parantamis- tai kunnossapitohankkeisiin. Lisäksi mittauskonsultit voivat toteuttaa vauriokartoituksia Väyläviraston toimeksiannosta.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
15.3.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jolloin hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa. Markkinavuoropuhelun tavoitteena on käydä yleisellä tasolla keskustelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä sekä saada kattavasti hankinnan kohdetta koskevaa tietoa, jotta tuleva tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Markkinavuoropuhelu ei sido hankintayksikköä mihinkään esitettyyn tai käsiteltyyn asiaan tai ratkaisuun. Markkinavuoropuhelu ei sido myöskään hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen. Osallistuminen markkinavuoropuheluun ei myöskään ole edellytys tarjouksen jättämiselle. Markkinavuoropuhelu pidetään Väyläviraston tiloissa (Opastinsilta 12 A, Pasila) 6.2.2019 samaan aikaan toisen käynnistyvän hankkeen (Tärinän hallinnointikonsultti, LIVI/10059/02.01.12/2018). Kaikille yhteinen kilpailutuksen esittelytilaisuus pidetään klo 9:00-10:30. Jos toimija ei pääse osallistumaan markkinavuoropuheluun, voi toimija lähettää oman esityksensä tai mahdolliset kysymykset sähköpostitse etukäteen 4.2.2019 klo 12.00 mennessä. Vastaukset kysymyksiin toimitetaan kaikille yhteystietonsa antaneille. Saatua materiaalia ei käytetä muuhun kuin tämän hankinnan valmisteluun. Toimija merkitsee esityksessään mainitut liikesalaisuudet. Kilpailutuksesta kiinnostuneilla tarjoajille on mahdollisuus osallistua saman päivän aikana (6.2.2019) myös kahdenkeskisiin, Väyläviraston edustajien kanssa pidettäviin markkinakartoitustapaamisiin (maks. 45 minuuttia per tarjoaja). Kahdenkeskisiin tapaamisiin osallistuminen ei vaadi esittelytilaisuuteen osallistumista. Kahdenkeskisiin tapaamisiin tarjoajaa pyydetään valmistautumaan esityksellä seuraavista teemoista: - Kiinnostaako toimeksianto, millä edellytyksillä? - Miten saadaan työnjako tilaajan, hallintakonsultin ja mittaajan välillä toimimaan? - Kommentit tämän ennakkoilmoituksen sisältöön ja siinä esitettyihin suunnitelmiin hankintamenettelystä, soveltuvuusvaatimuksista ja muista hankinnan sisällöistä. - Mitä muita asioita hankintayksikön tulisi huomioida hankinnassa / hankinnoissa? Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittamaan 4.2.2019 klo 12.00 mennessä kiinnostuksensa osallistua markkinavuoropuheluun ja/tai kahdenkeskisiin tapaamisiin lähettämällä tiedot yhteyshenkilöstä ja hänen yhteystiedoistaan osoitteeseen arto.hovi@vayla.fi otsikolla: Väylävirasto, Tärinän hallinnoinnin ja mittaamisen kilpailutukset, markkinavuoropuhelu Ennakkotietoilmoituksessa esitetty kuvaus ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. Markkinavuoropuheluun osallistuneille ei makseta korvausta osallistumisesta. Hansel Oy toimii hankinnassa konsultoivassa roolissa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.1.2019
«« Takaisin