«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kirkkonummen kunta : Suun terveydenhuollon palvelujen henkilöstövuokraus

10.01.2019 18:13
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000662
Tarjoukset 1.2.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta
Y-tunnus 0203107-0
Yhteyshenkilö Kari Karhu
Postiosoite Ervastintie 2 (PL 20)
Postinumero 02400
Postitoimipaikka Kirkkonummi
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kari.karhu@kirkkonummi.fi
Faksi +35898786053
Internet-osoite (URL) http://www.kirkkonummi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi?id=206058&tpk=4a4d8036-152e-4982-a6c2-1528a0cea9a8
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Suun terveydenhuollon palvelujen henkilöstövuokraus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
PT 206058 / KIRDNO-2018-1410
Hankinnan kuvaus

Kirkkonummen kunta pyytää Tarjouspalvelu.fi –toimittajaportaalissa ja Hankintailmoitukset.fi –verkkosivustolla julkaistulla tarjouspyynnöllä tarjousta vuokratusta henkilöstöresurssista kunnan terveyskeskuksen toimipisteissä tuotettavien suun terveydenhuollon palvelujen tarpeisiin hankinnan tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvatun mukaisesti. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä. Varsinaisen sopimuskauden ajanjakso on 1.3.2019 - 31.12.2020. Hankintaa voidaan jatkaa kahdella (2) vuosikohtaisesti (1+1) päätettävällä optiovuodella 31.12.2022 saakka. Hankinnan puitesopimuksen perusteella tilaajalle ei synny määräostovelvoitetta Palvelun hankkimiseen, eli tilaaja hankkii palveluita tarpeen mukaan talousarviomäärärahojensa asettamissa rajoissa. Palvelutuottaja ei sitoudu toimittamaan mitään nimettyä määrää palveluita, eli palveluntuottajalla ei ole toimitustakuuta. Palveluntuottaja toimittaa Palvelua vapaan toimituskapasiteettinsa rajoissa. Henkilöstövuokrauksella hankitaan työvoimaresurssia seuraaviin suun terveydenhuollon yksiköiden työntekijäryhmiin: - hammaslääkärit, - suuhygienistit ja - hammashoitajat tai suun terveydenhuollon suuntautumisvaihtoehdon suorittaneet lähihoitajat. Tarjouksen voi tehdä myös osatarjouksena yhden tai kahden edellä mainitun työntekijäryhmän henkilöstövuokrauksesta. Puitejärjestelyyn hyväksytyt tarjoukset asetetaan tarjousvertailun kautta edullisuuden mukaiseen järjestykseen erikseen kussakin kolmessa edellä mainitussa työntekijäryhmässä. HANKINNAN ASIAKIRJAT Hankinnassa käytettäviä kilpailutusasiakirjoja ovat: 1. Sopimusmalli 2. Tarjouspyyntö 3. Palvelukuvaus 4. Henkilötietojen käsittelyn ehdot 5. JYSE 2014 Palvelut –sopimusehdot (päivitysversio huhtikuu 2017) Antaessaan tarjouksen tarjoaja sitoutuu noudattamaan sopimuksen muodostavia edellä mainittuja hankinnan asiakirjoja. Mikäli hankinnan asiakirjoissa on keskinäisiä ristiriitaisuuksia, sovelletaan niitä tarjouskilpailun aikana edellä olevassa mainitsemisjärjestyksessä siten, että edellä olevan asiakirjan mukainen ehto saa tulkinnassa etusijan.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Sairaanhoitohenkilöstön hankintapalvelut. (79624000-4)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Soveltuvuusvaatimukset on esitetty jäljempänä kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset" ja tähän tarjouspyyntöön liittyvässä tarjouslomakkeessa. Palveluntuottajan tulee täyttää nämä soveltuvuusvaatimukset koko ajan sopimuksen jatkuessa. Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan poikkeamaa tarkoittavat muutokset tilaajalle välittömästi niiden ilmaannuttua. Kelpoisuusvaatimusten täyttymättä jääminen keskeyttää tilaukset palveluntuottajalta. Soveltuvuusvaatimuksen täyttymättä jäämisen jatkuminen kahden (2) kuukauden ajan oikeuttaa tilaajan purkamaan Hankintasopimuksen.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

HANKINNASSA SOVELLETTAVAT SÄÄDÖKSET Hankinnassa noudatetaan seuraavia säädöksiä: - kuntalaki (410/2015) - hallintolaki (434/2003) - laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Hankinta toteutetaan pienhankintana, jonka arvo jää alle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (1397/2016) eli hankintalaissa määritellyn sosiaali- ja terveyspalveluita koskevan kynnysarvon (hankintalain 25 § ja liitteen E kohdan 1 mukainen palvelu), joten hankinnassa ei sovelleta hankintalakia. Muutoksenhakumenettely on selostettu tässä tarjouspyynnössä jäljempänä kohdassa "Sopimusmenettely". Edellä mainitut hankintamenettelyä koskevat sääntelyt ovat haettavissa Finlex–tietokannasta www.finlex.fi. TARJOUSTEN KÄSITTELYPROSESSI Saapuneiden tarjousten arviointiprosessissa hankintayksikkö: 1. Avaa tarjoukset 2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset 3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden 4. Vertailee tarjoukset 5. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille 6. Solmii hankintasopimukset valittujen tarjoajien kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevaan vertailuun otetaan edellä kohtien 2 - 3 mukaiset vaiheet hyväksyttävästi läpäisseet määräaikaan mennessä jätetyt tarjoukset. Hankintayksikkö sulkee päätöksellään tarjoajan tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos tarjoaja ei täytä tarjoajalle tarjouspyynnössä asetettuja kelpoisuusvaatimuksia. Tarjous hylätään, jos tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä. Tarjoajan ja tarjouksen yleinen kelpoisuus arvioidaan perustuen Tarjouspalvelu.fi –sivustolla olevaan tarjouspyyntöön sisältyvällä lomakkeella esitettyihin kysymyksiin annettuihin vastauksiin. Tarjoajan tulee osoittaa kelpoisuutensa tilaajavastuulaissa määritellyllä tavalla tarjoukseen liitettävillä asiakirjoilla. Hintojen vertailun menettelytapa on kuvattu jäljempänä kohdassa "Päätöksenteon perusteet". Mikäli mikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla tai jos kilpailutuksen tuloksia ei voida hyödyntää olosuhteissa tapahtuneiden muutosten vuoksi, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
1.2.2019 14.00
Lisätietoja

TARJOUKSEN TEKEMINEN JA TOIMITTAMINEN TILAAJALLE Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomenkielellä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa (Tarjouspalvelu.fi). Mahdollinen tarjouspyyntöasiakirjojen käännättäminen muulle kielelle kuuluu tehtäväksi tarjoajan omalla vastuulla ja kustannuksella. Tarjous tehdään vastaamalla portaalissa hankinnan tarjouspyyntöön liittyvän vastauslomakkeen kysymyksiin. Hankintapäätös perustuu ainoastaan tällä kysymyslomakkeella annettuihin vastauksiin. Tarjoajan kelpoisuutta koskeviin kysymyksiin annetuista vastauksista tulee esittää asiakirjanäyttö tarjouksen liitteinä asiakirjoilla viimeistään ennen hankintapäätöksen tekemistä. Esitetyt todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöhetkestä laskettuna. Tarjoajan tulee ilmoittaa palvelun hinnat työntekijäryhmittäin ja työvuoroittain. Hankittava palvelu on verohallinnon ohjeen Dno A196/200/2014 perusteella arvonlisäveroton. Mikäli palvelun arvonlisäverokäsittely myöhemmin muuttuu verohallinnon ohjeella, lisätään laskutuksessa ohjeen voimaantulosta lähtien hintaan kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero. Työntekijäryhmiä on yhteensä kolme (3) edellä mainitun mukaisesti: - hammaslääkärit, - suuhygienistit ja - hammashoitajat tai suun terveydenhuollon suuntautumisvaihtoehdon suorittaneet lähihoitajat. Työvuoroja on hinnoittelun perustana kaksi (2), jotka ovat alkamis- ja päättymisajan määrittelyillä seuraavat: 1) päivävuoro (klo 7-18) ja 2) iltavuoro (klo 18-21). Koska osatarjouksen jättäminen sallitaan, voi tarjoaja ilmoittaa hinnan yhdelle tai kahdelle tehtävänimikkeelle. Osatarjous tehtäessä ja osan työntekijäryhmistä jäädessä tarjoamatta, voi Tarjouspalvelu.fi:ssä piilottaa ne tarjousnäkymästä, jolloin näkymä on selkeämpi. Piilottaminen tapahtuu klikkaamalla rivin vasemmassa yläreunassa, rivin otsikon vieressä olevaa symbolia (ruutu, jonka yli kulkee punainen viiva, "en tarjoa tätä ryhmää"). Näin tilaaja saa tiedon, että tarjoukseen ei sisälly kyseinen työntekijäryhmä. Työajoista sovitaan palvelua tilattaessa sitä edeltäneen saatavuuskyselyn perusteella. Jos päiväkohtainen työaika tilauksen yhteydessä sovitaan ajoittuvan siten, että työtunteja on sekä ennen klo 18 että sen jälkeen, sovelletaan päiväkohtaisessa laskutuksessa päivä- ja iltavuorojen hintoja työajan jakautumisen toteuman mukaisessa suhteessa. Hintojen ilmoittamisessa tulee huomioida, että päiväkohtainen työaika on lähtökohtaisesti lain ja työntekijäryhmäkohtaisesti sovellettavan työehtosopimuksen mukainen normaalityöaika. Mikäli ylitöistä tilaajan ja palveluntuottajan kesken yhteisesti ja samalla myös vuokrattavan työntekijän suostumuksella sovitaan, voi Palveluntuottaja laskuttaa palvelusta korotetun tuntihinnan lisäprosentilla, joka vastaa työaikalain (605/1996) 22 § tai työntekijään sovellettavan työehtosopimuksen sisältämien määräysten mukaan maksettavaa ylityölisää. Kunkin tarjottavan tehtävänimikkeen osalta on tarjottava sekä päivä- ja- iltavuoron tuntien hintaa. Tarjouksessa ilmoitetut hinnat sisältävät kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettujen vaatimusten täyttämiseen perustuvat työajan henkilöstökulut sekä työmatkakulut. Tarjouksen tekijä ei saa liittää tarjoushintoihinsa hinnan varaumia. Hinnan varaumilla tarkoitetaan tarjoukseen liitettyjä ehtoja koskien tarjoushintojen muuttumista, voimassaoloa tai muuta tarjoushintaan tarjouksessa liitettyä ehtoa. Tarjous tulee toimittaa suomenkielisenä tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Muulla tavalla toimitettua tarjousta ei käsitellä. Tarjouksen tulee olla sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sen tulee sisältää kaikki tarjoajan ja tarjouksen arvioinnissa sekä tarjousvertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjoukseen ei tule liittää tarjoajan omia tarjouspyynnön ja sen liiteasiakirjojen vastaisia sopimusehtoja. Hankintayksiköllä on hankinnassa sovellettaviin säädöksiin perustuen velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja sellaisena vertailukelvoton. Tarjoukseen ei tule sisällyttää linkkejä verkkosivuille, sillä linkkien taustalla olevien tietojen muuttumattomuutta hankintaprosessin aikana ei ole mahdollista varmistaa. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla tai hankinnan olosuhteet olennaisella tavalla muuttuvat, voi tilaaja keskeyttää hankinnan. Tilaaja ei ole missään tilanteessa velvollinen maksamaan korvausta tarjouksen tekemisestä.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Kirkkonummen kunta
Postiosoite Ervastintie 2
Postinumero 02400
Postitoimipaikka Kirkkonummi
Maa Suomi
Puhelin +358 929671
Sähköpostiosoite kirjaamo@kirkkonummi.fi
Faksi +358 98786053
Internet-osoite https://www.kirkkonummi.fi/
«« Takaisin